Prezentacja najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed obniżką

Zarządzanie bazą produktów
  • Oprogramowanie sklepu AptusShop zapamiętuje historię cen produktów (zgodnie z poniższym opisem) dla potrzeb prezentacji najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji.
  • Dla każdego produktu zapamiętywana jest najniższa cena z ostatnich 30 dni przed ostatnim włączeniem promocji dla danego produktu, a administrator ma możliwość ręcznej edycji tej ceny, w tym także wyłączenia jej automatycznego przeliczania.
  • Automatyczne przeliczanie najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed ostatnim włączeniem promocji odbywa się na podstawie historii cen z ostatnich 30 dni przed ostatnim włączeniem promocji dla danego produktu.
  • Jeżeli produkt znajduje się w bazie danych krócej niż 30 dni, to do naliczania najniższej ceny stosuje się ten krótszy okres. Jeśli nowy produkt od razu jest przypisany do promocji, wtedy za najniższą cenę uważa się cenę promocyjną, po której został on wprowadzony do oferty.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji wyświetlana jest na:

  • stronie z opisem produktu (karcie produktu)
  • kafelkach produktów, które wyświetlane są na stronach z listami produktów

jeżeli produkt przypisany jest do aktywnej promocji.

Aktywna promocja oznacza w trakcie jej trwania stosowanie ceny promocyjnej zamiast ceny regularnej, po której klienci dokonują zakupów. Od strony panelu administracyjnego sklepu produkt może być logicznie przypisany do kilku bądź tylko jednej aktywnej promocji, co nie wpływa na cenę sprzedaży tego produktu. Przypisanie do promocji oznacza stosowanie ceny promocyjnej jako ceny sprzedaży bez względu na to do jakiej bądź ilu promocji jest przypisany produkt. Nie można różnicować cen w zależności od promocji - dla wszystkich promocji cena promocyjna dla danego produktu jest taka sama. Wyjątkiem od tej reguły jest możliwość zaznaczenia dla danej promocji opcji "Nie korzystaj z ceny promocyjnej" – wtedy mimo promocji produkt jest oferowany w tej promocji po cenie regularnej, mimo to jest nadal traktowany logicznie jako będący w promocji.

Dla wszystkich produktów zapamiętywana jest historia najniższych cen w danym dniu w ujęciu z ostatnich 30 dni. Historia ta zapamiętuje dla danego dnia najniższą cenę, za którą produkt był sprzedawany (jest to cena regularna - jeżeli produkt w danym dniu nie był w promocji bądź cena promocyjna - gdy produkt był w danym dniu w aktywnej promocji).

W przypadku gdy produkt nie jest przypisany do aktywnej promocji najniższa cena z ostatnich 30 dni nie jest wyświetlana.

W przypadku gdy produkt zostaje przypisany do aktywnej promocji (a wcześniej nie był przypisany do promocji), dla tego produktu zapamiętywana jest najniższa cena z ostatnich 30 dni (z historii) przed przypisaniem do promocji i taka cena (obok ceny sprzedaży) jest wyświetlana na karcie produktu oraz na kafelce produktu.

W przypadku gdy produkt jest przypisany do aktywnej promocji, a jego cena sprzedaży (promocyjna) ulegnie zmianie, najniższa cena z ostatnich 30 dni jest przeliczana na nowo - będzie obejmować okres 30 dni od momentu zmiany tej ceny.

W przypadku, gdy produkt jest przypisany do aktywnej promocji i zostanie w tym czasie przypisany do innej promocji bądź przepisany z jednej promocji do drugiej (bez okresu braku promocji dla tego produktu), najniższa cena z ostatnich 30 dni nie jest przeliczana na nowo (jest wyświetlana cena z ostatnich 30 dni od momentu pierwszego przypisania do którejkolwiek promocji).

Kciuk w górę

UWAGA! Oprogramowanie sklepu traktuje tak samo sytuację, gdy dany produkt jest w panelu administracyjnym przypisany logicznie do jednej lub kilku promocji. W przypadku wątpliwości prawnych, czy przypisanie produktu do kilku promocji jednocześnie (z taką samą ceną promocyjną) może stanowić kilka różnych ogłoszeń o obniżce ceny, producent oprogramowania AptusShop zaleca, aby produkty nie były przypisywane do kilku aktywnych promocji jednocześnie.

W przypadku gdy produkt jest przypisany do aktywnej promocji i zostanie zaoferowany bez promocji, najniższa cena z ostatnich 30 dni przestaje się wyświetlać klientom, a w przypadku ponownego zastosowania promocji dla tego produktu najniższa cena z ostatnich 30 dni będzie przeliczona na nowo (z uwzględnieniem okresu 30 dni od momentu ponownego przypisania tego produktu do promocji).

Przypadki szczególne:

Produkt wariantowy

Produkt wariantowy – dla takich produktów najniższa cena z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji zapamiętywana jest dla każdego z wariantów produktu z osobna.

Produkt z podproduktami

Produkt z podproduktami – dla takich produktów najniższa cena z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji zapamiętywana jest dla każdego z podproduktów z osobna, ale cena ta prezentowana jest łącznie (jako suma) dla całego zestawu zawierającego te podprodukty.

Wielopak

Wielopak (moduł dodatkowy AptusShop – sprzedaż zestawów n sztuk tego samego produktu) – taki produkt jest traktowany odrębnie od produktu głównego (sprzedawanego pojedynczo). Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji zapamiętywana jest odrębnie dla wielopaku i nie jest powiązana z najniższą ceną z ostatnich 30 dni przed włączeniem promocji dla produktu głównego.

Koszty dodatkowe

Koszty dodatkowe (parametry produktu lub słownik jako parametr) – w przypadku gdy sprzedawany produkt posiada zdefiniowane parametry (np. kolor), które wpływają na cenę produktu poprzez zdefiniowanie kosztów dodatkowych w zależności od tego parametru, cena produktu jest sumą ceny podstawowej produktu i tego ewentualnego kosztu dodatkowego zależnego od parametru. Włączenie promocji wpływa na zmianę ceny podstawowej produktu poprzez zastąpienie jej ceną promocyjną, natomiast koszty dodatkowe zależne od parametru nie ulegają zmianie w zależności od włączenia promocji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni od włączenia promocji jest zapamiętywana tylko dla ceny podstawowej, a cena końcowa jest obliczana jako suma tej ceny podstawowej powiększanej o ewentualne koszty dodatkowe zależne od wyboru parametru przez klienta.

Kciuk w górę

UWAGA! Panel administracyjny AptusShop zapewnia możliwość sprzedaży produktów jako niepełnowartościowych po obniżonej cenie. Oprogramowanie sklepu AptusShop nie traktuje takiej sprzedaży jako promocyjnej wychodząc z założenia, że sprzedawany w ten sposób produkt nie jest takim samym produktem (nie posiada takich samych cech) jak produkt sprzedawany regularnie – tzn. jest np. uszkodzony albo wybrakowany. Dlatego oprogramowanie AptusShop nie zapamiętuje dla takiej formy sprzedaży najniższej ceny z ostatnich 30 dni przed jej wprowadzeniem. W przypadku wątpliwości prawnych w tym zakresie producent oprogramowania AptusShop zaleca, aby nie korzystać z tej funkcjonalności.


Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.