Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników strony internetowej www.aptusshop.pl (zwana dalej „Witryną internetową”), a także do osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych w inny sposób (m.in. poprzez pocztę e-mail, kontakt telefoniczny bądź osobisty) na podstawie czynności inicjowanych przez te osoby. Polityka ma charakter informacyjny.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników za pośrednictwem Witryny internetowej, bądź osób kontaktujących się z Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-476) przy Placu Pod Lipami 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810 ; NIP: 6342737712 ; REGON 241453835 ; kapitał zakładowy: 120.000,00 zł oraz Aptus-IT Matlak Matula Ryś Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach (40-476), przy Placu Pod Lipami 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357183 ; NIP: 6342345395 ; REGON: 276594362 (zwani dalej „Administratorem danych osobowych”).
 3. Użytkownik wypełniając formularze kontaktowe dostępne w zakładce KONTAKT oraz w zakładce "Zamów demo" Witryny internetowej bądź osoba kontaktująca się z Administratorem danych osobowych w sposób niezależny od działania tej witryny przekazuje Administratorowi danych osobowych swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych i świadczonych przez każdego z Administratorów danych osobowych w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz budowaniu pozytywnych relacji z klientami, na podstawie czynności zainicjowanych przez użytkownika (osobę) - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika (osobę) w sposób zgodny z wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”), w szczególności zabezpiecza dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 5. Dane osobowe wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały mu przekazane, tj. dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (osobą) przez okres kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika (osoby) po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z użytkownikiem (osobą). Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody użytkownika (osoby).
 7. Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik (osoba) ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych (do innego administratora) w zakresie określonym w art. 20 Rozporządzenia RODO, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania (poprawiania), wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także ma prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda udzielona przez użytkownika (osobę) może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.
 8. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika (osoby), albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami. Dane użytkowników Witryny internetowej nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 9. Witryna internetowa może zawierać także linki do innych stron internetowych (np. Facebook) nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko niniejszej witryny oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.
 10. Każdy z Administratorów danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiany przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, z najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.
 11. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Witryny internetowej proszony jest o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT na witrynie internetowej.
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.