Zmiany przepisów B2B obowiązujące od roku 2021

Od 1 stycznia 2021 roku na sprzedających, także za pośrednictwem sklepów internetowych czekają zmiany w przepisach dotyczące poszerzenia kręgu podmiotów, do których stosuje się przepisy dotyczące konsumenta. Zmiany te pierwotnie miały wejść w życie z czerwcu br., ale pandemia przesunęła je na początek roku 2021.

Z czego wynika zmiana?

Zmiana została spowodowana nowym brzmieniem art. 385 (5) Kodeksu cywilnego, tj.

info

Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3), stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Co to jest ten "zawodowy charakter"?

B2B

Wskazany w nowym brzmieniu przepisu art. 385 (5) Kodeksu cywilnego „charakter zawodowy” oznacza, że osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie traktowana jak konsument jedynie przy zawieraniu takich umów, których nie posiadają dla niej charakteru zawodowego, czyli takich których nie zawiera w ramach dokonywanych codziennie czynności wynikających z przedmiotu działalności gospodarczej, który wskazany jest w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.

Ustawodawca wskazuje, że taka analiza ma się odbywać w szczególności w oparciu o przedmiot wykonywanej działalności czyli kod PKD widniejący we wpisie danej osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w CEiDG. W chwili obecnej nie sposób określić, w jaki jeszcze inny sposób mogłaby się odbywać analiza zawodowego charakteru umowy poza badaniem wpisu do CEiDG.

Co praktycznie oznacza dla sprzedających w Internecie zmiana przepisów wchodząca w życie od 01.01.2021 roku?

Otóż, od początku przyszłego roku osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierając z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta przepisami o ochronie konsumentów. Ja użyłabym tutaj określenia konsument-przedsiębiorca , bo wydaje mi się, że jest ono adekwatne co do takiej osoby, o której mowa w zmienianym przepisie Kodeksu cywilnego.

W praktyce oznacza to dla Państwa tyle, że w przypadku gdy np. klient prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który uprzednio zakupił w Państwa sklepie internetowym produkt, złoży Państwu oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, wówczas to Państwo jako sprzedający będą musieli ocenić, czy taki konsument-przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od umowy, czy też nie. A dokonać tego należy weryfikując czy dany zakup konsumenta-przedsiębiorcy mieści się w zakresie czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, czy też jednak nie. Takiej weryfikacji należy dokonywać na podstawie wpisanych kodów PKD wskazanych w CEIDG.

Tacy konsumenci-przedsiębiorcy dokonujący zakupu w celu nie zawodowym będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Pamiętać jednak należy, że tacy konsumenci-przedsiębiorcy nie będą jednak objęci ochroną instytucjonalną konsumentów nie będą mogli w razie sporu ze sprzedającym zwrócić się o pomoc do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, czy do UOKiKu.

Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021 r.

info

Ochronę konsumencką od 1 stycznia 2021 roku zyskają tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, co tym samym oznacza, że w żaden sposób zmiana ta nie wpłynie na sytuację kupujących, którymi są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki osobowe, czy też stowarzyszenia i fundacje.

Regulamin

Czy trzeba aktualizować treść regulaminu sklepu internetowego?

W zasadzie na to pytanie odpowiedź brzmi: tak, ale zakres zmian zależy od treści regulaminu jaki dany sprzedający posiada w swoim sklepie internetowym.
Najpierw należy zweryfikować czy po wejściu w życie regulamin sklepu internetowego nie posiada zapisów, które w stosunku do konsumenta-przedsiębiorcy mogą stanowić klauzulę abuzywną, ewentualnie uzupełnić dotychczasowy regulamin o zapisy wskazujące na prawo konsumenta-przedsiębiorca do skorzystania z rękojmi, czy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania jakichkolwiek przyczyn.


Autorka: Beata Sałdan, Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wpisana na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie. Prowadzi własną kancelarię prawną, specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności podmiotów z branży e-commerce oraz z branży budowlanej.

Kancelaria Radcy Prawnego Beaty Sałdan (www.saldan.pl) specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, doradzając klientom we wszelkich działaniach wymagających znajomości prawa. Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej. Obecnie Kancelaria proponuje również komunikację i obsługę online poprzez dedykowaną dla przedsiębiorców platformę internetową dostępną pod adresem www.legamo.pl.

Data publikacji: 21-12-2020r.

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.