Dane słownikowe w sklepie internetowym

Słowniki

Słownikiem określa się pewną kategorię wartości (np. liczbowych czy tekstowych), która występuje pod określoną nazwą i umożliwia dokonywanie kategoryzacji.

Omawiana sekcja sklepu służy do zarządzania stałymi wartościami wykorzystywanymi do opisywania produktów. W sekcji tej można również definiować i edytować przesyłki oraz kraje, do których wysyłane są zamówienia.

Parametry

Parametrem w sklepie internetowym określa się pewną listę wartości, która służy do opisania cechy produktu. Przypisanie parametru do produktu i zadanie jego wartości spowoduje, że klient w chwili umieszczania produktu w koszyku będzie musiał określić wartość tego parametru. Przykładem parametru może być kolor. Klient kupując np. krzesło wybiera, czy ma być ono koloru czarnego czy brązowego. Parametr nie ma wpływu na cenę produktu.

Aby dodać parametr do bazy danych sklepu należy przejść do strony "Słowniki -> Parametry" korzystając z menu głównego. Na ekranie pojawi się lista wprowadzonych już parametrów. Wybieramy opcję Dodaj parametr, która dostępna jest ponad tabelą. Na ekranie pojawi się formularz z dwoma polami:

 • Nazwa – nazwa parametru (np. kolor, rozmiar, moc, itp.)
 • Opis – dodatkowy opis parametru (nie jest wyświetlany klientom – służy wyłącznie do celów wewnętrznych w panelu administracyjnym)

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza na liście istniejących parametrów pojawi się nowa pozycja.

Wpisy widoczne na liście możemy edytować (Edytuj), a zbędne usuwać (Usuń).

W omawianej sekcji definiujemy wyłącznie nazwy parametrów. Możliwe wartości parametrów natomiast nie są nigdzie zapamiętywane. Można je wprowadzać wyłącznie osobno przy edycji każdego produktu – szczegółowy opis został zawarty w sekcji Produkty na poprzednich stronach niniejszej instrukcji.

Parametry

Jednostki

Jednostki miary są wymaganym elementem, który musi być obowiązkowo zadany podczas dodawania lub edycji każdego produktu. Jednostką mogą być sztuki, kilogramy, tony, metry kwadratowe itd. W sekcji Jednostki definiujemy słownik nazw jednostek, w których będą sprzedawane produkty.

Aby dodać nową jednostkę należy wybrać pozycję Słowniki -> Jednostki korzystając z menu głównego panelu administracyjnego. Na ekranie wyświetli się lista dotychczas wprowadzonych jednostek, a ponad nią przycisk Dodaj jednostkę. Po kliknięciu w ten button na ekranie pojawi się formularz z tylko jednym polem:

 • Nazwa – nazwa jednostki (m, szt., ton, itp.).

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza na liście istniejących jednostek pojawi się nowa pozycja.

Wpisy widoczne na liście mogą być edytowane (Edytuj) oraz usuwane (Usuń).

Jednostki miary

Przesyłki

Klient sklepu przed złożeniem zamówienia musi wybrać, w jaki sposób towar zostanie do niego dostarczony. Dokonując wyboru spośród dostępnych rodzajów przesyłek decyduje się jednocześnie na poniesienie określonych kosztów transportu. Należność za przesyłkę doliczana jest do wartości zamówienia i prezentowana jest jako osobna pozycja w zamówieniu.

Omawiana zakładka służy do definiowania przesyłek i ich parametrów (w tym kosztów i sposobów płatności). System obsługi przesyłek daje możliwość zdefiniowania wielu rodzajów przesyłek, które mogą być zależne od takich kryteriów jak: wartość zamówienia, waga produktów objętych zamówieniem (*), operator obsługujący przesyłkę (Poczta Polska, firmy kurierskie, Paczkomaty) czy kraj przeznaczenia. Ponadto dla każdego rodzaju przesyłek można wybrać listę możliwych płatności (Przelew, Pobranie, Karta kredytowa, itd.) wraz z możliwością opcjonalnego określenia dla tego sposobu płatności dodatkowego kosztu kwotowego lub procentowego doliczanego do zamówienia oprócz podstawowego kosztu przesyłki.

(*) - kryterium wagi produktów dostępne jest wyłącznie w wersji Market. Funkcjonalność ta pozwala na obsługę specyficznego asortymentu, gdzie waga ma duży wpływ na cenę transportu (np. sprzęt agd, maszyny).

Po wybraniu opcji Słowniki -> Przesyłki z menu głównego wyświetla się tabela zawierająca zdefiniowane rodzaje przesyłek. W tabeli prezentowane są następujące informacje: nazwa rodzaju przesyłki, zakres wartości zamówienia (od, do), cena netto i brutto, operator obsługujący przesyłkę oraz oznaczenie, czy dana przesyłka jest aktywna. W wersji Market sklepu, jeżeli istnieją przynajmniej 2 przesyłki o różnej wadze maksymalnej zamówienia, ponad tabelą pojawiają się zakładki grupujące rodzaje przesyłek w zależności od zakresu wag.

Lista przesyłek

Aby zdefiniować nową przesyłkę, należy kliknąć przycisk Dodaj przesyłkę dostępny ponad tabelą już wprowadzonych przesyłek. Na ekranie pojawiają 2 zakładki: Dane podstawowe oraz Lista płatności. Pierwsza z zakładek zawiera formularz z następującymi polami do wypełnienia:

 • Kraj – kraj przeznaczenia, do którego możliwa jest wysyłka. Listę dostępnych krajów wprowadza się w sekcji Słowniki -> Kraje (o czym mowa w dalszej części instrukcji)
 • Nazwa – nazwa przesyłki, która jest wyświetlana klientom
 • Skrócona nazwa
 • Cena – kwota pobierana za przesyłkę (określamy czy jest to kwota netto czy brutto)
 • VAT – stawka VAT stosowana przy określaniu kosztu przesyłki
 • Wartość zamówienia od – dolny limit wartości zamówienia, od którego przesyłka będzie dostępna do wyboru przez klienta (pozostawienie pola pustego skutkuje brakiem limitu dolnego)
 • Wartość zamówienia do - górny limit wartości zamówienia, do którego przesyłka będzie dostępna do wyboru przez klienta (pozostawienie pola pustego skutkuje brakiem limitu górnego)
 • Waga do – górny limit wagi zamawianych produktów, do którego przesyłka będzie dostępna do wyboru przez klienta (pole opcjonalne, dostępne wyłącznie w wersji Market).
 • Obsługiwana przez – opcjonalnie do wyboru operator obsługujący daną przesyłkę (Poczta Polska, firma kurierska)
 • Kod przesyłki – kod przesyłki ustalony dla danego rodzaju przesyłki
 • Aktywna – oznaczenie, czy dana przesyłka jest dostępna dla klientów
Dodawanie przesyłki

Druga z zakładek Lista płatności wyświetla formularz, na którym można zaznaczyć rodzaje płatności dostępne w ramach przesyłki. Lista rodzajów płatności jest stała i nie może zostać rozszerzona przez panel administracyjny. Administrator ma możliwość zaznaczenia przy wybranej pozycji (pole checkbox), że dany rodzaj płatności będzie aktywny w ramach przesyłki. Dodatkowo dla każdej wybranej płatności określić można Dodatkowy koszt (zł) oraz Narzut wartości koszyka (%).

Pierwszy z parametrów Dodatkowy koszt (zł) określa, że dla danego rodzaju przesyłki i wybranej płatności oprócz ceny za przesyłkę obowiązywać będzie dodatkowa opłata zdefiniowana w tym polu. Klient wybierając tę przesyłkę i daną formę płatności będzie musiał zapłacić cenę określoną w polu Cena powiększoną o kwotę zadaną w polu Dodatkowy koszt (zł).

Drugi z parametrów Narzut wartości koszyka (%) określa, że dla danego rodzaju przesyłki i wybranej płatności oprócz ceny za przesyłkę obowiązywać będzie dodatkowa opłata określona procentowo w zależności od wartości kupowanych towarów. Klient wybierając tę przesyłkę i daną formę płatności będzie musiał więc zapłacić cenę określoną w polu Cena powiększoną o wartość procentową zadaną w polu Narzut wartości koszyka (%) przemnożoną przez wartość kupowanych produktów.

Oba powyższe parametry mogą być wprowadzone łącznie.

Przesyłki - lista płatności

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza na liście istniejących przesyłek pojawi się nowa pozycja.

Wpisy widoczne na liście mogą być edytowane (Edytuj) oraz usuwane (Usuń).

Kraje

Moduł Kraje pozwala na zdefiniowanie krajów, do których sklep wysyła przesyłki. Każdy klient rejestrując się w sklepie lub dokonując zakupu, ma możliwość wpisania kraju, do którego chce, aby przesyłka została dostarczona. Klient nie ma możliwości podania kraju, który nie został wcześniej zdefiniowany przez administratora.

Administrujący ma możliwość zapisania w bazie danych dowolnej ilości krajów. Możliwe jest również definiowanie grupy krajów, przykładowo „Unia Europejska" oraz zaznaczenie, czy dany kraj jest aktualnie aktywny w sklepie.

Aby dodać nowy kraj do listy, należy w sekcji Kraje wybrać button Dodaj kraj. Następnie należy wpisać nazwę kraju (np. Polska) oraz kod kraju (np. PL), a także zaznaczyć, czy ten kraj będzie aktywny w sklepie (aktywny oznacza, że klient może zażądać wysłania przesyłki do tego kraju).

Po zatwierdzeniu wprowadzenia kraju pojawi się on na liście. Kraje można w późniejszym czasie edytować (Edytuj) bądź usuwać z listy (Usuń).

Kraje

Słowniki

Słownikiem jest tabela zdefiniowanych wartości występująca pod zadaną nazwą. Słownikiem może być np. producent, autor książki, zastosowanie, kraj pochodzenia. Jest to więc pewna cecha produktu, która jest na tyle charakterystyczna, że może służyć do kategoryzacji i wyszukiwania asortymentu.

Słowniki znajdują zastosowanie na stronach informacyjnych produktów oraz jako dodatkowy element nawigacji służący do szybkiego dotarcia do podobnych produktów (np. książek tego samego autora).

W odróżnieniu od Parametrów, słowniki definiuje się wraz z listą możliwych wartości, które mogą wystąpić w słowniku.

Korzystanie ze słowników zapobiega popełnianiu błędów w tworzeniu opisów oferowanych produktów oraz umożliwia przechowywanie stałych, często używanych danych o produktach (np. informacje o producencie, rozmiarze, autorze, itp.).

Słowniki w zależności od przechowywanych danych grupują pewną ilość różnych produktów, dzięki czemu klient przeglądając asortyment może w łatwy sposób znaleźć w sklepie produkt inny mający podobną cechę (np. inną książkę tego samego autora).

Po kliknięciu w zakładkę Słowniki -> Słowniki wyświetla się lista dotychczas wprowadzonych słowników. Dla każdej pozycji wyświetlane są informacje: nazwa słownika, czy dany słownik jest widoczny w sklepie, czy jest możliwe wyszukiwanie słów znajdujących się w słowniku, priorytet wyszukiwania słów w słowniku, ilość słów w słowniku oraz rodzaj edycji słownika (select, multiselect, radio, checkboxes, multiedit). Ponadto przy każdej pozycji wyświetlany jest button umożliwiający usunięcie słownika (Usuń). Zarówno dodawanie, jak i edycja słowników przebiega dwuetapowo: osobno definiuje się bądź edytuje parametry słownika (button Dodaj słownik dostępny ponad listą słowników oraz Edytuj wyświetlany przy każdym słowniku na liście) i osobno wprowadza słowa występujące w słowniku (button Pokaż dostępny przy każdym słowniku na liście).

Słowniki

Formularz edycji / dodawania nowego słownika zawiera następujące pola:

 • Nazwa – nazwa słownika (np. producent, zastosowanie itp)
 • Widoczny – oznaczenie, czy dany słownik będzie wyświetlany w sklepie i czy przypisane wartości będą wyświetlane na stronie produktu
 • Wyszukiwanie – oznaczenie, czy słowa znajdujące się w słowniku będą odnajdywane przez wyszukiwarkę – tzn. czy za pomocą wyszukiwarki będzie możliwe odnalezienie produktów, które posiadają dane słowo w tym słowniku
 • Priorytet (wyszukiwania) – jeżeli pole Wyszukiwanie jest oznaczone, to w polu Priorytet możemy wpisać wartość (od 0 do 999), która pozwoli na nadanie edytowanemu słownikowi wyższego bądź niższego priorytetu podczas wyszukiwania (0 – najniższy priorytet, 999 – najwyższy priorytet). Załóżmy, że w bazie sklepu znajdują się płyty DVD opisane dwoma słownikami: Reżyser i Aktorzy. Załóżmy, że słownik Reżyser będzie miał wyższy priorytet niż Aktorzy oraz że istnieją filmy, w których dana osoba była zarówno reżyserem, jak i występowała w obsadzie aktorskiej. W takim wypadku po wpisaniu nazwiska takiej osoby w wyszukiwarce w pierwszej kolejności zostaną wyświetlone filmy reżyserowane przez daną osobę, a dopiero następnie te filmy, w których podana osoba występowała w roli aktora.
 • Rodzaj edycji – wybieramy w jakiej formie będziemy wybierać elementy słownika podczas dodawania / edycji produktu (select – lista jednokrotnego wyboru, multiselect – lista wielokrotnego wyboru, radio – pole jednokrotnego wyboru, checkboxes – pola wielokrotnego wyboru, multiedit – pole tekstowe). Opis przypisywania słowników do produktów w zależności od rodzaju edycji został opisany w sekcji Produkty, która znajduje się w poprzedniej części niniejszej instrukcji.
 • Słownik jako parametr – zaznaczamy, czy słownik ma działać jak Parametr, tzn. stanowić cechę, którą klient wybiera wkładając produkt do koszyka. Parametrem może być np. kolor (czerwony, niebieski, zielony), na który klient musi się zdecydować przed dokonaniem zakupu. Słownik ustawiony jako parametr różni się od zwykłego Parametru tym, że słowa wpisane w takim słowniku będą wyszukiwane przez wyszukiwarkę, w przeciwieństwie do słów wpisanych w zwykłym Parametrze.
 • Pytanie – jeżeli słownik jest ustawiony jako parametr, wówczas w tym polu wpisujemy pytanie dla klienta, np. „Jaki kolor wybierasz?"

Wypełniony formularz należy zatwierdzić przy pomocy przycisku Zatwierdź.

Dodawanie słownika

W celu wprowadzenia słów do słownika należy odnaleźć słownik na liście i kliknąć przycisk Pokaż dostępny z prawej strony tabeli. Na ekranie pojawi się nowe okienko. Dostępny u góry przycisk Dodaj słowo wyświetla formularz zawierający wprowadzane słowo i priorytet słowa (opcjonalnie do wprowadzenia, pole służy do oznaczenia priorytetu wyszukiwania słów w wyszukiwarce – analogicznie jak w przypadku priorytetu samego słownika). Każdorazowe zatwierdzenie formularza dopisuje słowo do listy słów w ramach wybranego słownika. Przycisk Zamknij wraca do poprzedniego okienka, gdzie poniżej przycisku Dodaj słowo dostępna jest wyszukiwarka, a poniżej niej widnieje wprowadzona lista słów. Wprowadzone słowa można edytować i usuwać. Wpisanie ciągu znaków do wyszukiwarki zawęża wyświetlanie listy słów w słowniku wyłącznie do tych, które zawierają w sobie wpisany ciąg znaków. Jest to szczególnie istotne, gdy słownik zawiera dużą ilość słów – możemy wtedy szybciej dotrzeć do szukanego słowa. Przycisk Zamknij zamyka okienko i wraca do listy słowników.

Dodawanie słowa do słownika

Opis przypisywania słowników do produktów znajduje się w sekcji Produkty, która znajduje się w poprzedniej części niniejszej instrukcji.

Serie

Serią określamy zbiór produktów, które posiadają pewną cechę wspólną, tworząc pewną całość. Możemy mieć np. do czynienia z serią mebli, w skład której wchodzą różne elementy (krzesła, fotele, kanapa, sofa). Taka seria mebli będzie posiadała wspólną stylistykę i wyróżniającą ją nazwę bądź znak graficzny. Grupując produkty w serię sprawimy, że klient podczas przeglądania produktu z danej serii, zobaczy również odnośniki do innych produktów z tej samej serii i dzięki temu zostanie on zachęcony do obejrzenia pełniejszego asortymentu.

Wybranie zakładki Słowniki -> Serie wyświetla wyszukiwarkę tekstową, w której można zadać szukany fragment nazwy serii, bądź pozostawić pole wyszukiwania puste. Kliknięcie w button Szukaj wyświetla wprowadzone dotychczas w systemie serie, które zawierają wpisane w wyszukiwarce słowo (jeżeli użytkownik nic nie wpisał w pole wyszukiwarki wyświetlane są wszystkie serie istniejące w systemie). Dla każdej pozycji wyświetlana jest nazwa, oznaczenie czy dana seria jest aktywna w sklepie oraz liczba przypisanych produktów. Ponadto przy każdej pozycji wyświetlany jest button umożliwiający usunięcie serii (Usuń). Zarówno dodawanie, jak i edycja serii przebiega dwuetapowo: osobno definiuje się bądź edytuje parametry serii (button Dodaj serię dostępny ponad listą serii oraz Edytuj wyświetlany przy każdej serii na liście) i osobno wprowadza produkty przypisane do tej serii (button Edytuj pozycje dostępny przy każdej serii na liście).

Lista serii

Formularz edycji / dodawania nowej serii zawiera następujące pola:

 • Nazwa – nazwa serii wyświetlana klientom
 • Aktywna – oznaczenie, czy dana seria jest aktualnie aktywna w sklepie
 • Układanie produktów w kolejności – zaznaczenie powoduje, że administrator w zakładce Edycja pozycji może ręcznie ustawiać kolejność wyświetlania produktów w ramach danej serii. Niezaznaczenie tej opcji powoduje, że przy wyświetlaniu produktów w ramach serii stosowane jest sortowanie alfabetycznie po nazwie produktu.
Dodawanie serii

W celu zbudowania listy produktów wchodzących w skład danej serii lub dokonania późniejszych zmian na tej liście, należy odnaleźć wybraną serię w tabeli i kliknąć przycisk Edytuj pozycje dostępny z jej prawej strony. Na ekranie pojawi się nowe okienko. Dostępny w nim przycisk Dodaj wyświetla w kolejnym nowym okienku wyszukiwarkę produktów. Po zatwierdzeniu kryteriów wyszukiwania wyświetla się lista produktów spełniająca zadane kryterium. Przy każdej pozycji dostępny jest checkbox. Zaznaczenie jednego lub kilku checkboxów oraz kliknięcie w przycisk Dodaj produkty spowoduje zamknięcie okienka i przypisanie wybranych produktów do edytowanej serii. Lista produktów przypisana do naszej serii wyświetla się teraz u góry ekranu, a pod spodem dostępne są klawisze Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, Usuń, Dodaj (omówiony przed chwilą) i Zamknij (zamyka okienko). Przy każdym produkcie na liście produktów w ramach serii wyświetlany jest checkbox. Klawisze Zaznacz wszystko i Odznacz wszystko powodują odpowiednio automatyczne zaznaczenie bądź odznaczenie wszystkich produktów. Przycisk Usuń usuwa zaznaczone checkboxem produkty z listy edytowanej serii.

Produkty w serii

Przypisanie pojedynczego produktu do serii możliwe jest również z poziomu zakładki Produkty, co zostało opisane na poprzednich stronach niniejszej instrukcji.

Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.