Zarządzanie produktami, kreator ofert

Oferty – Kreator ofert (moduł dodatkowy)

System sklepowy umożliwia tworzenie ofert na podstawie zgromadzonej bazy danych produktów. Utworzoną ofertę można następnie wygenerować w postaci pliku w formacie PDF, gotowym do wysłania do klienta. Taka oferta zawiera zestaw wybranych produktów oferowanych zgodnie z określonym poziomem cenowym oraz może uwzględniać specjalny rabat dla klienta.

W zakładce Oferty wyświetlana jest lista zapisanych ofert. Z prawej strony tabeli przy każdej pozycji wyświetlane są 2 buttony: Usuń oraz Załaduj, które umożliwiają odpowiednio usunięcie oferty z systemu oraz załadowanie jej do bufora celem dalszej obróbki. W celu dokonania operacji na wybranej ofercie konieczne jest wcześniejsze użycie przycisku Załaduj przy wybranej pozycji.

Po wczytaniu oferty do bufora możliwe jest jej przeglądanie oraz edycja (Pokaż wczytaną ofertę). W oknie edycyjnym wyświetla się lista produktów objętych ofertą z możliwością określenia ilości oraz rabatu procentowego przy każdym produkcie. Produkty można usuwać z oferty oraz zmieniać kolejność ich wyświetlania. W tym miejscu systemu nie ma jednak możliwości dodawania nowych produktów do oferty. Tworzenie ofert (w tym dodawanie produktów do istniejącej oferty) dostępne jest w sekcji Produkty, o czym mowa w kolejnych akapitach.

Po wybraniu opcji Wydrukuj wczytaną ofertę można przygotować plik w formacie PDF, który zaprezentuje klientowi naszą ofertę. Przy pomocy edytora tekstowego możemy napisać wstęp i zakończenie, które będą prezentowane odpowiednio przed i po liście produktów objętych ofertą. W oknie przygotowania wydruku oferty określamy również poziom cen dla produktów objętych ofertą, a także czy w pliku będą prezentowane zdjęcia i opisy tekstowe produktów. Po wybraniu opcji Wydrukuj ofertę generowany jest plik w formacie PDF, który można zapisać na dysku lokalnym.

Lista ofert

W celu utworzenia nowej oferty należy przejść do zakładki Produkty, i w Filtrze wyszukiwania wybrać Kreator ofert. Po zatwierdzeniu kryteriów wyszukiwania pojawi się lista produktów a pod nią sekcja kreatora ofert. Należy mieć na uwadze, że pracujemy na buforze ofert, który umożliwia wczytanie zapamiętanej oferty, a następnie jej edycję (w tym dodawanie nowych produktów). Jeżeli chcemy edytować istniejącą ofertę należy przed przystąpieniem do pracy z Kreatorem ofert przejść do zakładki Oferty i załadować ofertę do bufora.

Kreator ofert zawiera następujące elementy:

 • Dodaj do / Edycja oferty – button umożliwiający dodanie wybranych produktów do oferty. Na liście wyświetlonych produktów należy wskazać wybrane pozycje (checkbox), a następnie wybrać button Dodaj do / Edycja oferty. Operacja ta spowoduje dodanie wszystkich zaznaczonych produktów do oferty. Operację tę można powtarzać wielokrotnie. Każdorazowe kliknięcie w button oprócz dodania wybranych produktów wyświetla również okienko z aktualną zawartością oferty, gdzie można usuwać produkty z oferty, zmienić ilości produktów w ofercie, zmienić wielkości rabatu dla produktów w ofercie bądź usunąć produkty z oferty. Wybranie buttona Dodaj do / Edycja oferty bez zaznaczenia produktów wyświetli bieżącą zawartość bufora ofert.
 • Zapamiętaj ofertę jako – button umożliwiający zapisanie utworzonej oferty pod wskazaną nazwą. Opcja ta zapisuje aktualną zawartość bufora ofert. Możliwe jest zapisanie tej samej oferty pod kilkoma nazwami.
 • Załadowana oferta – jeżeli utworzona oferta została zapisana lub jeżeli pracujemy na wczytanej do bufora ofercie, wyświetlana jest nazwa oferty, na której pracujemy.
 • Zapamiętaj zmiany – jeżeli pracujemy na załadowanej ofercie, która posiada swoją nazwę, wybranie Zapamiętaj zmiany zapisuje aktualną zawartość bufora oferty pod nazwą oferty, która została wcześniej wczytana. Do czasu wyboru tej opcji wszelkie zmiany dokonane na ofercie są wpisane tylko w buforze i nie będą trwale zapisane pod żadną nazwą.
 • Nowa oferta – button kasuje zawartość bufora oferty. Dzięki temu można rozpocząć tworzenie nowej oferty, którą należy następnie zapisać pod określoną nazwą.

Przed dodaniem produktów do oferty w celu ułatwienia pracy można użyć buttonów: Zaznacz wszystko lub Odznacz wszystko, które odpowiednio zaznaczają bądź odznaczają wszystkie checkboxy przy produktach.

Pod kreatorem ofert wyświetlany jest również formularz wydruku testowego, który umożliwia zapisanie aktualnej zawartości bufora ofert do pliku w formacie PDF.

Edycja oferty

Bestsellery - Kreator bestsellerów

Bestseller jest modułem, którego zadaniem jest wyświetlanie klientom na stronie sklepu najlepiej sprzedających się produktów – czyli sugerowanie im asortymentu najbardziej popularnego. Jako kryterium wyliczenia przyjmowane są złożone w sklepie zamówienia. Bestsellerów w sklepie może być wiele – istnieje bowiem możliwość ustawienia rankingu najczęściej sprzedawanych produktów z dodatkowym kryterium – np. z dodatkowo podaną grupą towarową. Dzięki temu można na przykład wyświetlać najlepiej sprzedające się produkty z grupy towarowej „Monitory”.

Lista produktów najlepiej sprzedających się budowana jest automatycznie na podstawie zadanego kryterium. Lista ta tworzy się automatycznie 1 raz w ciągu dnia na podstawie złożonych zamówień i zastępuje listę dotychczas wygenerowaną. Istnieje również możliwość ręcznej edycji bestsellera – tzn. zbudowania listy produktów w bestsellerze na podstawie decyzji administratora. Włączenie ręcznej edycji bestsellera przerywa jego codzienną aktualizację na podstawie złożonych zamówień. W takim przypadku wszystkie produkty przypisane do danego bestsellera pozostaną w nim do czasu ich ręcznego usunięcia z listy tego bestsellera bądź do momentu ponownego włączenia automatycznego wyliczania bestsellera.

W chwili zdefiniowania bestsellera lista produktów do niego przypisanych jest pusta – w związku z tym na stronie sklepowej bestseller nie będzie wyświetlał żadnych pozycji do czasu wykonania obliczenia, które jak wyżej wspomniano wykonywane jest automatycznie, 1 raz dziennie. Jeżeli bestseller ustawimy w trybie ręcznej edycji i dopiszemy do niego produkty, wówczas produkty te będą natychmiast wyświetlane w sekcji naszego bestsellera.

W sekcji Bestseller wyświetla się lista wszystkich utworzonych wcześniej bestsellerów. Przy każdej pozycji istnieje opcja usunięcia (Usuń) i edycji (Edytuj) bestsellera. Jeżeli dany bestseller został ustawiony w tryb ręcznej edycji, pojawia się przy nim opcja przeglądania i edycji listy produktów (Edycja pozycji), która umożliwia dodawanie, usuwanie i zmianę kolejności produktów wyświetlanych w obrębie bestsellera. Nowy bestseller dodajemy korzystając z przycisku Dodaj bestseller.

Na liście bestsellerów znajdują się kolejno następujące informacje:

 • Nazwa bestsellera
 • Liczba dni – liczba ostatnich dni, dla których wyliczany jest ranking (pole opcjonalne). Pole to określa, z jakiego okresu mają być brane pod uwagę zamówienia w celu obliczenia rankingu najpopularniejszych produktów.
 • Auto wyliczanie – określa czy bestseller jest wyliczany automatycznie, czy też w sposób ręczny. W zależności od tego pola wyświetla się przycisk „Edycja pozycji” (gdy dla danego bestsellera wybrano tryb edycji ręcznej)

Kolejne 3 pola oznaczają dodatkowe kryterium dla bestsellera. Administrator przy definicji bestsellera może zadać, że obliczanie najpopularniejszych produktów będzie odbywało się nie tylko na podstawie złożonych zamówień, ale również w zawężeniu do produktów, które: (a) należą do określonej grupy towarowej, (b) są przypisane do określonej promocji, (c) są opisane słowem należącym do określonego słownika (np. w słowniku Producent mają wpisaną określoną firmę). Kolejne 3 pola tabeli zawierają więc:

 • Wylicz poprzez grupę towarową – nazwa grupy towarowej, do której zawężony jest bestseller (pole opcjonalne)
 • Wylicz poprzez promocję – nazwa akcji promocyjnej, do której zawężony jest bestseller (pole opcjonalne)
 • Wylicz poprzez słownik – słowo znajdujące się w wybranym słowniku, które służy do wyboru produktów przypisywanych do bestsellera (pole opcjonalne)
Bestseller - lista

Opcja Edytuj oraz Dodaj bestseller wyświetlają taki sam formularz, w obrębie którego można wpisać nazwę bestsellera oraz podać, w jakich grupach towarowych (kategoriach i kategoriach podrzędnych) bestseller będzie pokazywany klientom na stronach sklepowych (pole Pokazuj w kategorii i kat. podrzędnych). Na liście kategorii dostępna jest również opcja wyświetlania bestsellera na stronie głównej sklepu.

Poniżej można wybrać jedną z czterech opcji w zakresie dodatkowego kryterium ograniczania produktów w obrębie bestsellera, czyli:

 • Wylicz globalnie - bestseller obliczany bez kryteriów ograniczających, wyłącznie na podstawie złożonych zamówień
 • Wylicz poprzez grupę towarową - bestseller obliczany z ograniczeniem produktów do określonej grupy towarowej (kategorii)
 • Wylicz poprzez promocję - bestseller obliczany z ograniczeniem do produktów, które są przypisane do określonej promocji
 • Wylicz poprzez słownik - bestseller obliczany z ograniczeniem do produktów, które są opisane określonym słowem, przypisanym do wybranego słownika (np. produktów określonego producenta, zastosowania, koloru itp.)

W dodatkowych ustawieniach na formularzu edycji/dodawania bestsellera administrator ma możliwość wyboru sposobu obliczania (pole Sposób naliczania) – dostępne opcje to Wybierz produkty spełniające powyższe kryterium oraz Wybierz produkty nie spełniające powyższego kryterium. Opcja ta dotyczy sytuacji, gdy zostało wybrane dodatkowe kryterium ograniczające (grupa towarowa, promocja lub słownik). Można więc zadecydować, czy podczas obliczania mają zostać wybrane produkty, które dane kryterium spełniają czy też wszystkie produkty pozostałe, które tego kryterium nie spełniają. Może to być użyteczne, gdy chcemy zbudować bestseller z pominięciem określonych produktów – np. wybrać wszystkie produkty, które nie są koloru czerwonego.

Opcjonalnie, administrator ma możliwość podania okresu (liczby ostatnich dni), z którego będą brane pod uwagę złożone zamówienia przy obliczaniu bestsellera (Liczba ostatnich dni, dla których obliczany jest ranking). Zamówienia starsze niż z ostatnich podanych dni nie będą w takim wypadku brane pod uwagę.

Na samym dole formularza można zaznaczyć, czy bestseller będzie edytowany „ręcznie”. W przypadku wybrania tej opcji lista produktów w bestsellerze nie będzie tworzona automatycznie, a administrator będzie ręcznie tworzył listę produktów, które mają być klientom prezentowane jako najbardziej popularne. W każdej chwili można zmienić to ustawienie i według życzenia przywrócić bądź wstrzymać automatyczne obliczanie rankingu produktów.

Przycisk Zatwierdź dostępny pod formularzem edycji zapisuje informacje o bestsellerze.

Edycja bestsellera

Opcja Edycja pozycji na liście bestsellerów dostępna jest wyłącznie dla bestsellerów, które zostały oznaczone jako edytowane „ręcznie”. Po jej wybraniu wyświetla się formularz z listą produktów aktualnie przypisanych do tego bestsellera. Użytkownik ma możliwość dodawania lub usuwania produktów przypisanych do bestsellera, zmieniania ich pozycji na liście oraz czasowego ukrywania ich na liście bestsellera.

Przy każdym produkcie na liście bestsellera wyświetlany jest checkbox. Ponad listą wyświetlane są buttony Zaznacz wszystko, Odznacz wszystko, które zaznaczają bądź odznaczają wszystkie produkty. Buttony Ustaw pozycje jako widoczne oraz Ustaw pozycje jako niewidoczne oznaczają wybrane checkboxami produkty, aby wyświetlały się bądź nie wyświetlały się w obrębie bestsellera. Wyświetlone obok każdego produktu buttony ^ przemieszczają wybraną pozycję w górę, dzięki czemu można ręcznie ustawić kolejność wyświetlania produktów w bestsellerze. Poniżej tabeli z produktami wyświetlany jest przycisk Usuń zaznaczone, który usuwa z bestsellera wszystkie zaznaczone checkboxami produkty.

Button Dodaj produkt do bestsellera wyświetla w nowym okienku wyszukiwarkę produktów. Po zadaniu kryteriów wyszukiwania i wyświetleniu produktów możemy zaznaczyć z prawej strony kilka wybranych pozycji. Klikając poniżej tabeli z produktami button Dodaj produkty spowodujemy zamknięcie okienka i zamieszczenie wybranych pozycji na liście produktów bestsellera.

Poniżej listy produktów przypisanych do bestsellera widnieje sekcja „Dodaj produkty do bestsellera zgodnie z kryteriami”. Umożliwia ona wymuszenie wygenerowania listy produktów na podstawie kryterium zapisanego w bestsellerze, które generuje bestseller w trybie automatycznym. Pomimo, że nasz bestseller jest ustawiony w trybie pracy ręcznej, możemy w ten sposób wymusić wygenerowanie listy produktów w taki sam sposób, jakby bestseller był generowany automatycznie. Możemy dodatkowo zaznaczyć, ile najwyżej punktowanych produktów ma zostać zapisanych w bestsellerze oraz zdecydować, czy istniejąca dotychczas lista produktów ma zostać zachowana (Dodaj na koniec listy) czy też skasowana i zastąpiona wygenerowanymi produktami (Nadpisz istniejące).

Pozycje bestsellera

Kreator bestsellerów

Dodawanie produktów do bestsellerów, które są ustawione w trybie pracy ręcznej, możliwe jest również z poziomu zakładki Produkty. Aby skorzystać z tej opcji w Filtrze wyszukiwania należy zaznaczyć opcję Kreator bestsellerów. Po kliknięciu Szukaj system wyświetli tabelę z produktami, gdzie po prawej stronie, w każdym wierszu, znajduje się pole służące do zaznaczenia wybranego produktu (checkbox). Po zaznaczeniu jednego lub kilku produktów należy skorzystać z formularza znajdującego się poniżej tabeli z wynikami wyszukiwania, gdzie zaznaczone produkty możemy dodać do wybranego bestsellera. Dodając te produkty możemy zadecydować, czy w trakcie ich dodawania aktualna lista produktów w wybranym bestsellerze ma zostać jedynie uzupełniona dodawanymi pozycjami, czy też poprzednia lista produktów w bestsellerze ma zostać wstępnie usunięta i następnie zastąpiona dodawanymi pozycjami.

Kreator bestsellera

Strefa przykasowa (moduł dodatkowy)

W niektórych sklepach stacjonarnych, w trakcie dokonywania zakupów w kasie, sprzedawcy oferują klientom dokonanie dodatkowego zakupu po promocyjnej cenie, w zależności od tego, jaką wartość przedstawiają dokonywane przez klienta zakupy. Podobną funkcję pełni moduł strefy przykasowej w sklepie internetowym. Administrator może zadecydować, aby klientom, którzy przeglądają swój koszyk, poniżej listy zakupów wyświetlić ofertę wybranych produktów. Produkty te oferowane są po promocyjnych cenach w zależności od wartości koszyka klienta. Takie działanie może wpłynąć na decyzję klientów o dodatkowym zakupie. Może także skłonić ich do dokonania zakupów o określonej, wyższej wartości, gdyż wówczas będą mogli kupić dodatkowe produkty po niższej (promocyjnej) cenie.

Strefa przykasowa umożliwia zdefiniowanie specjalnych grup produktów, które wyświetlane będą klientom w trakcie przeglądania koszyka. Dla każdej z grup określa się minimalną kwotę zamówienia, poniżej której określona grupa towarów nie będzie wyświetlana pod koszykiem. Przypisując produkty do grupy strefy przykasowej należy również określić ilość określonego towaru, jaką dany klient może kupić korzystając z obniżonej, promocyjnej ceny.

Do strefy przykasowej mogą być dodawane tylko produkty, które są produktami normalnymi, tzn. nie posiadają wariantów ani produktów powiązanych oraz nie mają zdefiniowanych parametrów. Produkty te ponadto nie powinny być przypisane do żadnej aktywnej promocji i powinny mieć wpisaną cenę promocyjną (po której będą sprzedawane w strefie przykasowej).

Grup stref przykasowych można zdefiniować kilka jednocześnie, z różnymi minimalnymi kwotami zamówienia. W takim wypadku w zależności od wartości koszyka klienta w jego strefie przykasowej będą wyświetlane różne produkty.

Aby utworzyć strefę przykasową, w pierwszej kolejności należy dodać nową grupę (button Dodaj grupę), a następnie w formularzu zdefiniować jej nazwę (Nazwa) i określić minimalną kwotę zamówienia (wartości koszyka), od jakiej klientowi będzie oferowana promocja w strefie przykasowej (pole Kwota zamówienia od). W formularzu można również określić (poprzez zaznaczenie checkboxem), czy dana grupa ma być od razu aktywna w sklepie, czy na razie nie będzie dostępna dla klientów. Dodawanie nowej grupy należy zakończyć buttonem Zatwierdź.

Nowo dodana grupa wyświetla się w tabeli. Tabela ta zawiera następujące informacje o grupach:

 • Nazwa – nazwa grupy
 • Kwota zamówienia od – informacja, od jakiej minimalnej kwoty zamówienia dana grupa będzie wyświetlana klientowi
 • Aktywny – status, czy dana grupa jest aktywna dla klientów sklepu
Strefa przykasowa

Kolejnym krokiem jest dodanie produktów do nowo zdefiniowanej grupy. W tym celu należy kliknąć button Produkty, znajdujący się w tabeli przy każdej ze zdefiniowanych grup. W okienku wyświetla się aktualna lista produktów, które wchodzą w skład grupy strefy przykasowej. Jeżeli dopiero zaczęliśmy definiować grupę, lista ta będzie pusta.

Kliknięcie buttona Dodaj produkty wyświetli w nowym okienku wyszukiwarkę produktów. Po zatwierdzeniu kryteriów wyszukiwania (button Szukaj) wyświetli się lista produktów z polami checkbox przy każdej pozycji. W celu dodania wybranych produktów do grupy strefy przykasowej należy zaznaczyć je checkboxem i kliknąć button Dodaj produkty. Wówczas zaznaczone produkty zostaną dodane do listy produktów danej grupy.

Na liście produktów wchodzących w skład grupy wyświetla się pole Liczba produktów, które domyślnie po dodaniu produktu ustawia się na 1. Jest to liczba produktów, jaką klient może zakupić w strefie przykasowej po promocyjnej cenie. W celu ustalenia innej wartości tej liczby, należy kliknąć w button Edytuj znajdujący się z prawej strony tabeli. Jeżeli chcemy usunąć wybrany produkt z danej grupy, możemy tego dokonać klikając w button Usuń.

Z poziomu listy grup w dowolnej chwili możliwa jest edycja parametrów grupy, zmiana listy produktów w obrębie grupy oraz usunięcie całej grupy.

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.