Dodwanie i edycja karty produktu

Dodawanie i edycja produktu

Do dodawania oraz edycji produktów wykorzystywany jest ten sam formularz. Dlatego też jego funkcjonalność zostanie omówiona wspólnie na przykładzie dodawania nowego produktu. Jedyna różnica między edycją a dodawaniem nowego produktu polega na tym, że podczas edycji (lub kopiowaniu) istniejącego produktu na wstępie nie dokonujemy wyboru rodzaju produktu (normalny, posiada warianty, posiada produkty powiązane). Rodzaj produktu jest określany przy jego dodawaniu i nie może być już później zmieniony.

Dodawanie produktu możliwe jest z dwóch miejsc w systemie. Pierwszym jest pozycja Dodaj produkt w głównym menu, a drugim button na górze zakładki Produkty.

Po wybraniu opcji Dodaj produkt w pierwszej kolejności określamy rodzaju produktu, jaki chcemy wprowadzić. W systemie wyróżniane są trzy rodzaje produktów:

 • produkt normalny – pojedynczy, standardowy produkt,
 • produkt posiadający warianty – ten rodzaj wybieramy w momencie, gdy np.: sprzedajemy jeden produkt spożywczy dostępny w różnych opakowaniach, a co za tym idzie w różnych cenach (np. olej rośliny w opakowaniach 1L i 5L).
 • produkt posiadający produkty powiązane – ten rodzaj produktu wybieramy, gdy sprzedawany produkt składa się w rzeczywistości z kilku elementów (podproduktów) i w związku z tym na różne elementy składowe naliczana jest inna stawka podatku VAT (np. książka z dołączoną płytą CD).

W zależności od wyboru rodzaju produktu w kolejnym kroku wyświetlany jest nieco inny formularz edycyjny.

Produkt normalny

Jeżeli wybraliśmy produkt "normalny", pojawia się formularz edycyjny z następującymi zakładkami: Dane podstawowe, Promocje, Grupy towarowe, Zdjęcia, Słownik, Parametry, Tabela cech, Powiązania, SEO. Aby wprowadzić produkt do bazy danych, konieczne jest wypełnienie zakładki "Dane podstawowe". Informacje z pozostałych zakładek można dodać edytując produkt w późniejszym czasie. Poniżej omówione zostały po kolei wszystkie zakładki.

Dane podstawowe

W formularzu edycyjnym pojawiają się do wypełnienia następujące pola:

 • Nazwa – pełna nazwa produktu
 • Indeks towarowy – unikalny identyfikator produktu (np. numer katalogowy)
 • Nazwa (drukarka fiskalna) – tu podajemy skróconą nazwę, która będzie drukowana na paragonie (w celu obsługi drukarek fiskalnych wymagane jest wdrożenie modułu dodatkowego obsługującego te drukarki)
 • Jedn. – jednostka miary, w której sprzedawany jest towar (wybierana ze słownika jednostek)
 • Krótki opis – skrócona wersja opisu widoczna na liście produktów w sklepie
 • Pełny opis – pełny (szczegółowy) opis produktu widoczny na stronie produktu
 • Priorytet – priorytet wyświetlania (wartości od 1 do 10) – opcja pozwala zmienić pozycję wyświetlania produktu na liście produktów w publicznej części sklepu. Jeżeli wszystkie wyświetlane produkty mają ten sam priorytet, wówczas o kolejności wyświetlania decyduje określone kryterium, np. nazwa, cena. Jeżeli ręcznie zmienimy priorytet określonych produktów, wówczas produkty o wyższym priorytecie będą wyświetlane przed innymi produktami, niezależnie od wybranego kryterium sortowania. (wartości 10 – produkt najwyżej klasyfikowany, 1 – produkt najniżej klasyfikowany)
 • Dokładność zakupu – określa jaką minimalną ilość produktu (w wybranej jednostce miary) można zakupić w sklepie. Zakup możliwy jest w ilości stanowiącej wielokrotność dokładności zakupu w wybranej jednostce miary.
 • Waga – waga produktu w kg (pole opcjonalne, dostępne tylko w wersji Market)
 • Ilość – ilość produktów, która znajduje się aktualnie na stanie magazynu (obsługa stanów magazynowych dostępna jest tylko w wersji Market)
 • Minimalna ilość – minimalna ilość produktów na stanie magazynowym, przy której produkt będzie dostępny dla klientów (możliwy do zamówienia)
 • Cena dla poziomu "..." - tu ustalamy ceny dla wszystkich wcześniej zdefiniowanych poziomów cen,

  • cena - to cena obowiązująca dla danego produktu w sklepie
  • cena netto / cena brutto pozwala określić, czy podana cena jest ceną netto czy brutto. Ceny w sklepie przeliczane są na bieżąco i prezentowane zgodnie z globalnymi ustawieniami sklepu
  • stara cena – cena pokazywana jako przekreślona w sklepie
  • cena promocyjna – cena obowiązująca dla tego produktu pod warunkiem, że ten produkt jest przypisany do promocji. Jeżeli cena promocyjna nie zostanie podana - system wyświetla normalną cenę jako promocyjną.
 • VAT – stawka VAT wybierana ze zdefiniowanego słownika stawek VAT (8%, 23%, itp.),
 • Widoczny – określa czy produkt po zatwierdzeniu ma być widoczny w publicznej części sklepu.
 • Tagi (tylko wersja Market) – możliwość przypisania listy słów, które wyświetlane są w boksie "Chmura tagów" na stronach sklepu. Kolejne słowa należy wprowadzić oddzielając je przecinkami. Więcej informacji o chmurze tagów znajduje się w sekcji Wyszukiwanie -> Chmura tagów opisanej w dalszej części niniejszej instrukcji.
 • Tagi systemu bannerowego (wymagany moduł dodatkowy) – opcja pozwala na przypisanie stronie z opisem produktu odpowiednich bannerów (które wprowadzane są w sekcji Informacje-> bannery). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danym produkcie i w definicji odpowiadającego bannera.
 • Punkty za zakup produktu (wymagany moduł dodatkowy) – opcja pozwala na wprowadzenie ilości punktów, jaką klient otrzyma w programie lojalnościowym za zakup tego produktu,
 • Zakup produktu za punkty (wymagany moduł dodatkowy) – opcja pozwala na wprowadzenie obniżonej ceny produktu i ilości pobieranych punktów, gdy klient częściowo płaci za produkt punktami otrzymanymi z programu lojalnościowego.
Dodawanie produktu

Promocje

Zakładka służy do dodawania produktu do zdefiniowanej wcześniej promocji. Produkt przypisany do aktywnej promocji sprzedawany jest po zadanej w formularzu "cenie promocyjnej", a nie po zwykłej cenie. Aby dodać produkt do wybranej promocji, musi być ona wcześniej zdefiniowana. Więcej informacji o promocjach znajduje się w dalszej części instrukcji.

By przypisać promocję do oferowanego produktu klikamy opcję Dodaj promocję. Na formularzu, który zostanie wyświetlony przez system znajdują się trzy pola:

 • nazwa – nazwa akcji promocyjnej,
 • data od – data, od kiedy produkt ma być dostępny w promocji (jeśli pozostawimy pole puste, data rozpoczęcia nie będzie ograniczana),
 • data do – data, od kiedy promocja przestanie obowiązywać dla tego produktu (jeśli pozostawimy pole puste, data zakończenia nie będzie ograniczana).

Po dodaniu promocji w panelu na ekranie pojawi się lista wybranych promocji dla edytowanego produktu. Produkt możemy przypisać do wielu różnych promocji, w różnych przedziałach czasowych.

Wpisy widoczne na liście możemy edytować oraz usuwać za pomocą opcji dostępnych z prawej strony tabelki.

Zakres dat obowiązywania promocji jest definiowany: przy przypisywaniu produktu do promocji (ograniczenie dla konkretnego produktu), ale może być również zadany w samej definicji promocji (ustawienie globalne dla danej promocji). Zakres dat obowiązywania promocji dla danego produktu jest więc ograniczany przez dwa zakresy, które muszą utworzyć wspólny zakres. O tym, czy dany produkt oferowany jest na promocyjnych warunkach decyduje więc wspólny przedział dat z zakresów określonych w definicji promocji i w przypisaniu promocji do produktu.

Przypisanie produktu do promocji

Grupy towarowe

Grupy towarowe służą do organizacji produktów w drzewo grup tematycznych. Pozwala to klientom sklepu na szybkie dotarcie do danego produktu.

Każdy produkt może należeć do wielu grup towarowych. Grupa towarowa może posiadać "podpięte" do niej produkty i/lub inne grupy towarowe (podgrupy). W przypadku, gdy grupa posiada zarówno podgrupy jak i produkty, system wyświetla w publicznej części sklepu najpierw listę podgrup, a następnie listę produktów z grupy.

Po wybraniu opcji Dodaj grupę towarową na ekranie pojawia się drzewko utworzonej hierarchii grup. Podgrupy można rozwijać "w dół" po kliknięciu w znak + grupy nadrzędnej. Aby przypisać interesującą nas grupę do produktu, należy kliknąć w nią dwa razy lub skorzystać z przycisku Dodaj grupę towarową do produktu po wskazaniu grupy towarowej. Wybrana pozycja pojawi się w tabelce poniżej. Edytowany produkt możemy dodać do dowolnej ilości grup towarowych.

Klikając w Dodaj grupę towarową administrator może dodać do bazy danych nową grupę lub podgrupę potrzebną w drzewie grup towarowych. Więcej informacji o grupach towarowych znajduje się w dalszej części instrukcji (sekcja "Grupy towarowe").

Po przypisaniu grup towarowych do naszego produktu wybieramy Zamknij wracając do formularza edycji produktu w sekcji grup towarowych.

Przypisanie produktu do grup towarowych (kategorii)

Zdjęcia

Proces dodawania zdjęć do produktu został zautomatyzowany, tak by zapewnić spójny wygląd wszystkich zdjęć w sklepie. Podczas edycji produktu przechodzimy na zakładkę Zdjęcia, i wybieramy opcję Dodaj zdjęcie.

System wyświetli formularz z dwoma polami do wypełnienia: zdjęcie małe/średnie oraz zdjęcie pop-up.

W formularzu podajemy ścieżki dostępu (znajdujące się na naszym lokalnym komputerze) do zdjęcia "małego/średniego" i "popup", które chcemy wczytać na serwer bazy danych sklepu. Po zatwierdzeniu system przekonwertuje zdjęcia do odpowiednich rozmiarów i w efekcie stworzy z nich trzy zdjęcia:

 • miniaturę wyświetlaną na liście produktów (ze zdjęcia "małe/średnie")
 • średnie zdjęcie wyświetlane w opisie produktu (ze zdjęcia "małe/średnie")
 • zdjęcie wyświetlane w okienku popup po kliknięciu w zdjęcie w szczegółowym opisie produktu (ze zdjęcia "popup")

Aby edytować dowolne ze zdjęć, należy wybrać jeszcze raz opcję Dodaj zdjęcie, a następnie wczytać jedno albo oba zdjęcia – jak przy dodawaniu nowych zdjęć. Wczytane zdjęcia zastąpią ich poprzednie wersje.

Zdjęcia produktu

Zdjęcia - galerie

Zamieszczenie galerii zdjęć pozwala na pełniejszą prezentację konkretnego produktu w najbardziej przystępnej formie dla użytkownika.

Aby rozpocząć edycję galerii, należy wybrać opcję Pokaż galerię. Jeśli są już wprowadzone zdjęcia, system wyświetli ich miniatury w kolejności i układzie, w jakim są one wyświetlane w publicznej części sklepu.

Aby dodać nowe zdjęcie, należy wybrać opcję Dodaj zdjęcie do galerii. System otworzy okienko z formularzem wprowadzania zdjęcia. Po wybraniu pliku z dysku lokalnego należy kliknąć Zatwierdź. Zdjęcie zostanie automatycznie przeskalowane do dwóch rozmiarów (miniaturki i pełnego rozmiaru wyświetlanego w okienku popup). Po zamknięciu okienka zdjęcie widoczne jest na liście zdjęć w galerii.

Administrator ma możliwość:

 • usunąć zdjęcie korzystając z opcji Usuń pod zdjęciem
 • zobaczyć powiększenie klikając przycisk Pokaż pod zdjęciem
 • zmienić kolejność wyświetlania zdjęć w galerii klikając przycisk ze strzałką (^) pod zdjęciem. Zdjęcie zostanie przesunięte o jedną pozycję do góry natomiast zdjęcie znajdujące się przed nim zostanie przesunięte o jedną pozycję w dół.

Aby zakończyć edycję galerii, wybieramy przycisk Zamknij.

Galeria produktu

Słowniki

Słowniki są elementem pozwalającym na dodatkowe grupowanie produktów. Słowniki mogą umożliwić także szybsze dotarcie do produktów zarówno z wyszukiwarki, jak i menu sklepowego.

Wartości słowników wyświetlane są w części publicznej sklepu pod nazwą i symbolem wybranego produktu, dlatego też warto wprowadzić przy pomocy słowników istotne dla potencjalnego klienta dane, takie jak np. informacje o producencie, autorze, wydawcy itp.

Sklep umożliwia definiowanie słowników oraz określanie ich dodatkowych parametrów. Więcej na ten temat znajduje się w dalszej części instrukcji (w sekcji "Słowniki -> Słowniki").

Zakładka "Słownik" w edycji produktu wyświetla listę zdefiniowanych wcześniej słowników wraz z możliwością wyboru predefiniowanych wartości lub też wprowadzenia nowych wartości do słownika. Dla każdego z wyświetlanych słowników (którymi mogą być np. "Producent", "Zastosowanie") użytkownik może przypisać do produktu odpowiednie wartości, które będą wyświetlane klientom.

Przypisanie wartości słownika do produktów odbywa się na zasadzie wyboru z listy możliwych (predefiniowanych) wartości. W sposób jawny widać to dla słowników rodzaju select (rozwijana lista wyboru), multiselect (lista wielokrotnego wyboru), radio (pole jednokrotnego wyboru), checkboxes (pola wielokrotnego wyboru). W przypadku słowników rodzaju multiedit (pole tekstowe) kolejne wartości wpisujemy tekstowo oddzielając je od siebie znakiem <enter> – kolejne wartości wypisywane są w kolejnych liniach tekstu. Również w tym przypadku przypisane do produktów wartości muszą mieć odpowiednik zapisany w słowniku. Jeżeli wpisana w którejkolwiek linii fraza nie będzie miała jeszcze definicji w słowniku, wówczas przy zatwierdzeniu produktu, wartość ta zostanie wstępnie zapisana na liście możliwych wartości słownika.

Aby ułatwić edycję i zarządzanie słownikami na karcie produktu – system został wyposażony w dwa udogodnienia:

 • Dodaj nowe słowo (dotyczy słowników rodzaju: select, multiselect, radio, checkboxes) – umożliwia dodawanie słów (wartości) do słownika z poziomu karty produktu. Dzięki temu do słownika można dodać nowe słowo, które zostanie zapamiętane w słowniku i będzie również dostępne dla innych produktów. W przypadku, gdy edytujemy produkt i w słowniku nie ma interesującej nas wartości (np. określonego producenta), nie trzeba przechodzić do zakładki "Słowniki" w menu głównym i tam rozszerzać definicji słownika. Wartość słownika możemy dodać i zapamiętać od razu w oknie edycji produktu. Po wybraniu opcji Dodaj nowe słowo system otworzy okienko służące do dodawania nowych słów. Po wprowadzeniu nowego słowa system zamknie okienko i rozszerzy listę dostępnych wartości do wyboru.
 • Wyszukaj słowo (tylko dla pól multiedit). W słowniku rodzaju multiedit kolejne wartości wpisujemy tekstowo w kolejnych linijkach. W przypadku, gdy nie jesteśmy pewni poprawnej pisowni danej wartości (np. nazwiska autora), możemy skorzystać z opcji wyszukania słowa w zasobach słownika (zapamiętanych wartościach słownika). Po znalezieniu takiego słowa przy pomocy przycisku wybierz administrator może wybrać i przenieść wartość do pola edycyjnego typu multiedit.
Przypisanie produktu do słowników

Parametry

Parametry służą do określenia (przez klienta) dodatkowych informacji o produkcie, jeśli występuje on w kilku rodzajach nie różniących się ceną (np. bielizna w różnym kolorze). Wprowadzając dla danego produktu parametry dajemy klientowi możliwość, że podczas kupowania produktu będzie on mógł wybrać jego konkretny rodzaj.

Parametry definiuje się w sekcji "Słowniki->Parametry" z głównego menu. Jeżeli w systemie występuje zdefiniowanych kilka parametrów, dla danego produktu można określić wartości tylko wybranych z nich. Pozostałe zostaną zignorowane i nie zostaną wyświetlone klientowi.

Po wybraniu opcji "Dodaj parametr" wybieramy nazwę parametru, a następnie w polu tekstowym w kolejnych wierszach pola edycyjnego wpisujemy możliwe kolejne wartości.

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza, na liście istniejących parametrów pojawi się nowo dodany wiersz. Na liście parametrów można zamieścić kilka wpisów.

Wpisy widoczne na liście parametrów mogą być edytowane oraz usuwane za pomocą opcji dostępnych z prawej strony listy parametrów.

Przypisanie produktu do parametrów

Tabela cech

Za pomocą tabeli cech administrator może utworzyć listę cech danego produktu, która będzie wyświetlana w formie tabelarycznej na karcie produktu wraz z opisem wprowadzonym w zakładce "Dane podstawowe". Można w ten sposób zaprezentować klientom np. specyfikację techniczną opisującą urządzenie czy sprzęt.

Aby dodać pozycję do tabeli cech produktu, wybieramy opcję Dodaj cechę (będąc na zakładce "Tabela cech" podczas edycji produktu). Na ekranie pojawi się formularz z dwoma polami:

 • Cecha – gdzie wpisujemy np.: wysokość, szerokość, waga, itp.,
 • Wartość – wartość parametru, cechy.

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza, na liście istniejących cech pojawi się nowo dodany wiersz.

Wpisy widoczne na liście cech możemy edytować oraz usuwać za pomocą opcji dostępnych z prawej strony tabelki. Kolejność może być ustalana przy pomocy przycisków sortowania znajdujących się obok każdej z pozycji.

Tabela cech produktu

Powiązania (wersja Market)

Zdefiniowane powiązania między produktami umożliwiają kojarzenie asortymentu i sugerowanie klientom, aby przy okazji przeglądania określonego produktu obejrzeli również wybrane inne produkty. Strona z pełnym opisem produktu wyświetla klientom również listę produktów powiązanych, umożliwiając im przejście do wskazanej części oferty.

W sklepie istnieją trzy rodzaje powiązań, które wyświetlane są w zakładce "Powiązania" na formularzu edycji produktu:

 1. Klienci kupili również – jest to sekcja generowana automatycznie na podstawie złożonych przez klientów zamówień i administrator nie ma wpływu na wyświetlanie tych produktów. Na liście wyświetlane są produkty, które zostały zakupione przez klientów wraz z przeglądanym produktem.
 2. Zobacz też – lista sugerowanych produktów, które administrator może ręcznie wskazać jako pasujące do danego towaru: mogą to być akcesoria, rozszerzenia, produkty kompatybilne itp. Po wybraniu opcji Dodaj produkty system wyświetli okienko wyszukiwania produktów z bazy danych sklepu. Z wyświetlonej listy można wybrać produkty, które chcemy połączyć z edytowanym towarem.
 3. Serie – to mechanizm umożliwiający łączenie produktów w serie, czyli produkty posiadające pewną wspólną cechę, tworzące pewną całość (np. seria kosmetyków określonej marki). W zakładce "Powiązania" możemy przypisać produkt do jednej lub większej ilości zdefiniowanych wcześniej serii (opcja Dodaj serie). Serie definiuje się w sekcji "Słowniki->Serie", która została opisana w dalszej części instrukcji.
Powiązania produktu

SEO

W tej sekcji istnieje możliwość ręcznego nadawania tytułu strony oraz słów kluczowych i opisu, które prezentowane są robotom wyszukiwarek (tagi HTML: title, keywords, description). W przypadku nie wypełnienia tych pól system sam wygeneruje odpowiednie elementy strony.

Proces dodawania/edycji produktu powinien zostać zakończony kliknięciem buttona Zatwierdź produkt, który wyświetlany jest pod formularzem.

SEO

Produkt posiadający warianty

Produkt posiadający warianty to taki produkt, który posiada kilka odmian sprzedawanych po różnych cenach (np. w zależności od wielkości opakowania). W związku z tym istnieje część wspólna cech takiego produktu, która jest niezależna od wariantu oraz część atrybutów, która różni się w zależności od ceny.

Formularz edycyjny produktu posiadającego warianty jest analogiczny jak w przypadku produktu normalnego, przy czym różni się kilkoma elementami, które zostały opisane poniżej.

W zakładce Dane podstawowe produktu nie są wyświetlane następujące pola:

Waga, Ilość, Minimalna ilość, Cena dla poziomu "...", VAT, Widoczny, gdyż te atrybuty mogą być różne w zależności od wariantu produktu.

W formularzu edycji produktu posiadającego warianty istnieje dodatkowa zakładka:

Warianty

W zakładce tej można wprowadzać dowolną ilość wariantów danego produktu. Każdy wariant może posiadać inne atrybuty, które w przypadku produktu "normalnego" były wyświetlane w zakładce Dane podstawowe. Dodając lub edytując wariant produktu możemy określać następujące pola:

 • Nazwa – pełna nazwa wariantu produktu
 • Indeks towarowy – unikalny identyfikator wariantu produktu (np. numer katalogowy)
 • Nazwa (drukarka fiskalna) – tu podajemy skróconą nazwę, która będzie drukowana na paragonie (w celu obsługi drukarek fiskalnych wymagane jest wdrożenie modułu dodatkowego obsługującego te drukarki)
 • Krótki opis
 • Waga – waga wariantu produktu w kg (opcja)
 • Ilość – ilość produktów w tym wariancie, która znajduje się aktualnie na stanie magazynu (obsługa stanów magazynowych dostępna jest tylko w wersji Market)
 • Minimalna ilość – minimalna ilość produktów w tym wariancie na stanie magazynowym, przy której ten wariant produktu będzie dostępny dla klientów (możliwy do zamówienia)
 • Cena dla poziomu "..." - tu ustalamy ceny dla wszystkich wcześniej zdefiniowanych poziomów cen,

  • cena - to cena obowiązująca dla danego wariantu produktu w sklepie
  • cena netto / cena brutto pozwala określić, czy podana cena jest ceną netto czy brutto. Ceny w sklepie przeliczane są na bieżąco i prezentowane zgodnie z globalnymi ustawieniami sklepu
  • stara cena – cena pokazywana jako przekreślona w sklepie
  • cena promocyjna – cena obowiązująca dla tego wariantu produktu pod warunkiem, że produkt jest przypisany do promocji. Jeżeli cena promocyjna nie zostanie podana - system wyświetla normalną cenę jako promocyjną.
 • VAT – stawka VAT wybierana ze zdefiniowanego słownika stawek VAT (8%, 23%, itp.),
 • Widoczny – określa czy wariant produktu po zatwierdzeniu ma być widoczny w publicznej części sklepu.

Powyższe atrybuty dostępne są w zakładce Dane produktu. W okienku edycji wariantu istnieje również zakładka Zdjęcia, która umożliwia wprowadzenie niezależnych zdjęć dla wariantu produktu.

Podobnie jak w przypadku zdjęć dla całego produktu, w formularzu podajemy ścieżki dostępu (znajdujące się na naszym lokalnym komputerze) do zdjęcia "małego/średniego" i "popup", które chcemy wczytać na serwer bazy danych sklepu.

Warianty produktu

Produkt posiadający produkty powiązane

Produkt posiadający produkty powiązane to produkt, który składa się w rzeczywistości z kilku podproduktów. Każdy z podproduktów może mieć różną cenę i stawkę podatku VAT (np. książka z dołączoną płytą CD).

Formularz edycyjny produktu posiadającego produkty powiązane jest analogiczny jak w przypadku produktu normalnego, przy czym różni się kilkoma elementami, które zostały opisane poniżej.

W zakładce Dane podstawowe produktu nie są wyświetlane następujące pola:

Waga, Cena dla poziomu "...", VAT, gdyż te atrybuty określane są osobno dla każdego z podproduktów.

W formularzu edycji produktu posiadającego produkty powiązane istnieje dodatkowa zakładka:

Podprodukty

W zakładce tej można wprowadzać dowolną ilość podproduktów wchodzących w skład danego produktu. Każdy podprodukt może posiadać inne atrybuty, które w przypadku produktu "normalnego" były wyświetlane w zakładce Dane podstawowe. Dodając lub edytując podprodukt możemy określać następujące pola:

 • Nazwa – pełna nazwa podproduktu
 • Indeks towarowy – unikalny identyfikator podproduktu (np. numer katalogowy)
 • Nazwa (drukarka fiskalna) – tu podajemy skróconą nazwę, która będzie drukowana na paragonie (w celu obsługi drukarek fiskalnych wymagane jest wdrożenie modułu dodatkowego obsługującego te drukarki)
 • Krótki opis
 • Waga – waga podproduktu w kg (opcja)
 • Cena dla poziomu "..." - tu ustalamy ceny dla wszystkich wcześniej zdefiniowanych poziomów cen,

  • cena - to cena obowiązująca dla danego podproduktu w sklepie
  • cena netto / cena brutto pozwala określić, czy podana cena jest ceną netto czy brutto. Ceny w sklepie przeliczane są na bieżąco i prezentowane zgodnie z globalnymi ustawieniami sklepu
  • stara cena – cena pokazywana jako przekreślona w sklepie
  • cena promocyjna – cena obowiązująca dla tego podproduktu pod warunkiem, że produkt jest przypisany do promocji. Jeżeli cena promocyjna nie zostanie podana - system wyświetla normalną cenę jako promocyjną.
 • VAT – stawka VAT wybierana ze zdefiniowanego słownika stawek VAT (8%, 23%, itp.),

Powyższe atrybuty dostępne są w zakładce Dane produktu. W okienku edycji podproduktu istnieje również zakładka Zdjęcia, która umożliwia wprowadzenie niezależnych zdjęć dla podproduktu.

Podobnie jak w przypadku zdjęć dla całego produktu, w formularzu podajemy ścieżki dostępu (znajdujące się na naszym lokalnym komputerze) do zdjęcia "małego/średniego" i "popup", które chcemy wczytać na serwer bazy danych sklepu.

Produkty powiązane
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.