Produkty i system CMS sklepu

Edytor tekstu

Do edycji opisów produktów system wykorzystuje edytor, który zapewnia również możliwość wprowadzania formatowania tekstu. W okienku edycyjnym (pola Krótki opis, Pełny opis) można wprowadzać zwykły tekst. Ponad okienkiem wyświetlany jest rząd ikonek, które umożliwiają zastosowanie takich funkcji jak pogrubianie, pochylanie tekstu, wstawianie linków, zdjęć itp.

Jeżeli użyjemy jedną z opcji formatowania lub wstawiania dodatkowych elementów, w oknie edycyjnym z treścią pojawią się znaki specjalne, których nie należy usuwać. Klientowi sklepu te znaki nie będą wyświetlane. Na przykład, jeżeli w ciągu znaków "ten produkt marki XXXXX jest super" będziemy chcieli pogrubić słowo XXXXX, wówczas w edytorze wyświetli się ciąg znaków "ten produkt marki **XXXXX** jest super", gdzie podwójne gwiazdki stanowią znaki specjalne decydujące o pogrubieniu. Na publicznej stronie treść pojawi się w formie, jaką chcieliśmy uzyskać, czyli "ten produkt marki XXXXX jest super".

Wybranie opcji formatowania tekstu (pogrubienie, podkreślenie, pochylenie, przekreślenie, indeks górny) powinno być poprzedzone zaznaczeniem odpowiedniej sekcji tekstu, tzn. najpierw należy wpisać tekst, a następnie zaznaczyć kursorem jego część i kliknąć w odpowiednią ikonę. Taka operacja otoczy zaznaczony tekst znakami specjalnymi, co spowoduje, że na stronie publicznej treść będzie wyświetlana w postaci sformatowanej.

W celu użycia ikonek wstawiających dodatkowe elementy (np. zdjęcia czy linki) nie należy zaznaczać tekstu, a umieścić kursor w miejscu, w którym chcemy dany element wstawić.

Poniżej opisane zostały znaczenia ikonek – pierwsze pięć ikon odpowiada za formatowanie tekstu, pozostałe (za wyjątkiem ostatniej) wstawiają dodatkowe elementy:

PogrubieniePogrubienie – aby pogrubić wybrany tekst należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk B. Tekst zostanie otoczony dwoma gwiazdkami: **tekst** oznacza pogrubienie.

PodkreśleniePodkreślenie – aby podkreślić wybrany tekst, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk U. Tekst zostanie otoczony dwoma znakami podkreślenia: __tekst__ oznacza podkreślenie.

PochyleniePochylenie – aby pochylić (font italic) wybrany tekst, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk I. Tekst zostanie otoczony dwoma znakami równości: ==tekst== oznacza pochylenie.

PrzekreśleniePrzekreślenie – aby przekreślić wybrany tekst, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk S. Tekst zostanie otoczony następująco: -_tekst_-

Indeks górnyIndeks górny – aby zastosować indeks górny na wybranym tekście, należy go zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk x2. Tekst zmieni się na: ^^tekst^^

EnterZnak przeniesienia do kolejnej linii (enter).

Znak zakończenia oblewania zdjęcia tekstemZnak zakończenia oblewania zdjęcia tekstem. Dalszy tekst po tym znaku będzie prezentowany pod zdjęciem, a nie obok niego. Ten znak jest tożsamy ze znakiem przeniesienia do kolejnej linii.

NagłówekNagłówek. Można wybrać jeden z trzech poziomów (wielkości) nagłówka i wpisać tekst.

SeparatorSeparator (linia pozioma oddzielająca tekst). Znacznik powinien obowiązkowo znaleźć się w nowej linii.

Lista numerowanaLista numerowana. W okienku edycyjnym można wpisać w kolejnych liniach kolejne pozycje listy oraz wybrać poziom spośród 3 dostępnych.

Lista prostaLista prosta (nienumerowana). W okienku edycyjnym można wpisać w kolejnych liniach kolejne pozycje listy oraz wybrać poziom spośród 3 dostępnych.

Link URLLink URL – opcja służy do wstawienia linku do dowolnej strony WWW (podajemy adres URL oraz krótki tekst opisowy).

Link do adresu emailLink do adresu email – po kliknięciu następuje wywołanie programu pocztowego. Podajemy adres e-mail oraz krótki tekst opisowy.

Link do strony wewnętrznejLink do strony wewnętrznej (strony informacyjnej utworzonej w sklepie). Wybieramy stronę informacyjną spośród istniejących oraz wpisujemy krótki tekst opisowy. Strony informacyjne tworzone są w sekcji "Informacje -> Strony informacyjne). Opis wprowadzania stron informacyjnych został zamieszczony w dalszej części instrukcji.

Link do produktLink do produktu – pozwala na dodanie odnośnika do innego produktu w sklepie. Wybieramy produkt z listy oraz wpisujemy krótki tekst opisowy.

ZdjęcieZdjęcie – pozwala na wstawienie zdjęcia w obrębie tekstu. Administrator może wybrać jedno ze zdjęć z wybranego katalogu zdjęć jako zdjęcie małe oraz opcjonalnie jedno ze zdjęć, który wyświetli się jako powiększenie (po kliknięciu). Na tej samej zakładce istnieje również możliwość wczytania zdjęcia z lokalnego dysku do wybranego katalogu zdjęć, a następnie osadzenie tego zdjęcia w tekście. Istnieje możliwość określenia wyrównania zdjęcia i zamieszczenia opisu tekstowego. Więcej informacji o Katalogach zdjęć znajduje się w dalszej części instrukcji.

WYSiWYGWywołanie modułu WYSiWYG (odrębnego edytora) i osadzenie sekcji HTML w obrębie opisu tekstowego.

PodglądW każdej chwili można podejrzeć efekt swojej pracy korzystając z przycisku lupy. System otworzy nowe okienko, gdzie zostanie zaprezentowany opis w takiej formie, w jakiej będzie się pojawiał na stronach sklepu.

Zamieszczone ikony służą jedynie do wprowadzania znaków specjalnych w obrębie tekstu. Jeżeli pamiętamy o składni stosowanej w używaniu znaków specjalnych możemy sami pisać te znaki w edytorze bez używania ikon – np. możemy ręcznie wpisać __tekst__, co sprawi że wpisany wyraz będzie wyświetlany z podkreśleniem.

Edytor WYSiWYG posiada wiele funkcji, które podobne są do funkcji dostępnych w znanych edytorach tekstu użytkowanych na komputerach lokalnych. Edytor ten wykorzystuje wewnętrzne mechanizmy przeglądarki internetowej i może w zależności od konfiguracji przeglądarki w pewnych sytuacjach działać błędnie lub niezgodnie z oczekiwaniami. Dlatego zaleca się w miarę możliwości korzystanie z opcji niezwiązanych z edytorem WYSiWYG.

Jeżeli w ramach sklepu korzystają Państwo z modułu dodatkowego prezentującego kartę produktu w formie PDF, sekcje wprowadzone przez moduł WYSiWYG (sekcje HTML) nie będą wyświetlane w dokumentach PDF.

Edytor

Filtry

W omawianej zakładce znajdują się zapamiętane kryteria wyszukiwania produktów, zapisane wcześniej przez administratorów pod określonymi nazwami. Filtry stanowią ułatwienie w wyszukiwaniu, gdy administrator cyklicznie wyszukuje produkty na podstawie tych samych kryteriów. Dzięki zapamiętanym filtrom nie musi on za każdym razem wypełniać formularza wyszukiwania, a jedynie wskazuje filtr, w którym zapamiętane są określone warunki.

Filtry zapamiętuje się i uruchamia w zakładce Produkty w menu głównym pod formularzem Filtr wyszukiwania. W omawianej zakładce Filtry można wyświetlić wszystkie zapamiętane filtry i obejrzeć zapamiętane kryteria (bez możliwości ich zmiany). Edytując filtr można zmienić jego nazwę oraz status (filtr Publiczny lub filtr Prywatny). Status decyduje o tym, czy filtr jest dostępny dla wszystkich administratorów, czy też jest on dostępny tylko dla osoby, która ten filtr utworzyła. W zakładce Filtry można również zapamiętany filtr usunąć z bazy danych.

Filtry wyszukiwania

Kreator promocji

System sklepowy zapewnia możliwość tworzenia akcji promocyjnych. Każda z takich promocji posiada swoją nazwę, okres obowiązywania (zakres dat, podawany opcjonalnie) oraz listę produktów objętych daną promocją. Promocja działa w taki sposób, że produkty nią objęte w okresie obowiązywania promocji oferowane są po cenie promocyjnej (która wprowadzana jest na formularzu edycji produktu) zamiast po cenie zwykłej. Zakres dat można definiować zarówno globalnie dla całej promocji, jak i z osobna dla każdego z produktów objętych promocją. Oba zakresy dat wprowadzane są opcjonalnie. System określa, że dany produkt jest dzisiaj w promocji, jeżeli dzisiejsza data mieści się w obu zdefiniowanych zakresach dat.

Promocje definiuje się w zakładce Promocje menu głównego – opis działania tej sekcji znajduje się w dalszej części instrukcji. Niemniej zakładka Produkty zawiera również pewien mechanizm ułatwiający przypisywanie produktów do wybranej promocji i te funkcje zostały opisane poniżej.

W celu umożliwienia przypisywania produktów do istniejącej promocji należy przejść do zakładki Produkty, i w Filtrze wyszukiwania wybrać Kreator promocji. Po zatwierdzeniu kryteriów wyszukiwania pojawi się lista produktów, a pod nią sekcja omawianego kreatora. Obok każdego z wyświetlonych w tabeli produktów (z prawej strony) jest wyświetlany checkbox. Zaznaczenie jednego lub kilku produktów, a następnie zatwierdzenie formularza kreatora promocji spowoduje przypięcie zaznaczonych produktów do określonej promocji z zadanymi w formularzu parametrami.

W formularzu kreatora możemy wybrać promocję z listy, wpisać zakres dat obowiązywania promocji w stosunku do dodawanych produktów oraz określić upust procentowy dla dodawanych produktów. Na liście wyświetlonych produktów należy wskazać wybrane pozycje (checkbox), a następnie wybrać button Dodaj do promocji. W zależności od wybranej w formularzu kreatora opcji (pole Aktualizacja lub nowa promocja) wykonana zostanie następująca operacja:

  • Aktualizuj produkty w promocji – produkty istniejące dotychczas w promocji pozostaną w tej promocji, a zaznaczone na liście zostaną do niej dopisane. Produkty zaznaczone, które były już wcześniej w wybranej promocji zostaną zaktualizowane zgodnie z wypełnionym formularzem.
  • Usuń aktualne produkty z promocji – wszystkie dotychczasowe wpisy produktów w wybranej promocji zostaną z niej usunięte i zastąpione aktualnie dodawanymi produktami.
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.