Moduł portalowy dla sklepu internetowego

Moduł portalowy (moduł dodatkowy)

Moduł portalowy umożliwia stworzenie rozbudowanego serwisu informacyjnego, który w osobnej sekcji sklepu będzie prezentował artykuły (strony informacyjne) podzielone na kategorie. Dzięki temu można dla klientów stworzyć np. poradnik o oferowanych produktach bądź ich zastosowaniu lub dowolny inny serwis o wybranej przez nas tematyce.

Moduł portalowy jest modułem o cechach systemu zarządzania treścią CMS (ang. Content Management System). Za pośrednictwem panelu administracyjnego można tworzyć i edytować wszystkie strony informacyjne oraz przypisywać je do odpowiednich kategorii. Pod każdym artykułem mogą być publikowane komentarze (i oceny) napływające od klientów, dzięki czemu dajemy możliwość interakcji między użytkownikami.

Artykuły

Zakładka Artykuły służy do dodawania nowych stron (artykułów) oraz do wprowadzania zmian w obrębie stron już istniejących. Po kliknięciu w tę zakładkę pojawia się wyszukiwarka artykułów. W wyszukiwarce można wprowadzić ID artykułu, tekst wchodzący w skład Tytułu artykułu, Kategorię artykułu, Datę dodania (od.. do..), Datę modyfikacji (od.. do..), a następnie wyświetlić listę wprowadzonych artykułów spełniających zadane kryterium bądź wyświetlić wszystkie istniejące artykuły (gdy pola wyszukiwarki pozostawimy puste). Na ekranie dostępny jest również przycisk Nowy artykuł, który wyświetla nowe okno umożliwiające wprowadzenie artykułu. Wyniki wyszukiwania artykułów zawierają następujące informacje przedstawione w formie tabeli:

 • ID – identyfikator artykułu
 • Tytuł artykułu
 • Autor – autor artykułu
 • Ostatnia modyfikacja – data ostatniej modyfikacji artykułu
 • Data dodania – data utworzenia artykułu
 • Ocena – ocena użytkowników sklepu (obliczona na podstawie otrzymanych komentarzy wraz z ocenami od odwiedzających sklep)
 • Widoczny – informacja o tym, czy artykuł jest widoczny w publicznej części sklepu

W wyświetlonej tabeli znajdują się buttony umożliwiające edycję artykułu (Edytuj) oraz jego usunięcie (Usuń).

Lista artykułów

Po kliknięciu przycisku Nowy artykuł lub Edytuj (przy wybranym artykule) pojawia się okienko dodawania nowego / edycji istniejącego artykułu. Okienko to wyświetla formularz podzielony na sekcje:

 • Podstawowe dane

  • Nazwa artykułu – tytuł artykułu
  • Autor – autor artykułu (pole tekstowe)
  • Widoczny – oznaczenie, czy artykuł jest widoczny w publicznej części sklepu
  • Tagi systemu bannerowego – opcja pozwala na przypisanie artykułowi odpowiednich bannerów (które wprowadzane są w sekcji Informacje-> bannery). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danym artykule i w definicji odpowiadającego bannera.
 • Zajawka (skrócona prezentacja artykułu, która ma zachęcić czytelnika do przeczytania całości)

  • Treść zajawki – krótki tekst informujący o treści artykułu. Do formatowania tekstu służy edytor, którego funkcjonalność została opisana w sekcji Produkty -> Edytor tekstu.
  • Zdjęcie – możliwość dodania zdjęcia, które będzie widoczne przy zajawce. Należy wskazać ścieżkę pliku na lokalnym dysku, skąd zdjęcie zostanie wczytane. Zdjęcie zamieszczone w tej zakładce nie trafia do katalogu zdjęć sklepu i może być wykorzystane tylko w zajawce artykułu.
 • Tagi – słowa kluczowe do artykułu. Kolejne słowa należy wpisać oddzielając je przecinkami. Tagi są wyświetlane klientom w osobnej sekcji, dzięki czemu użytkownik może szybciej dotrzeć do artykułów o określonej tematyce na podstawie wyboru spośród wyświetlonych słów kluczowych (tagów).
 • Treść artykułu

  Treść artykułu może być podzielona na kilka bloków (sekcji), a może się również składać tylko z jednego bloku. Każdy z bloków zawiera treść wprowadzaną za pomocą edytora tekstu (opis funkcjonalności edytora znajduje się w sekcji Produkty -> Edytor tekstu). Podział na bloki ułatwia stronicowanie artykułu, gdyż można zaznaczyć, ile bloków ma się pojawiać jednocześnie na jednej stronie w obrębie artykułu. Jeżeli stworzymy artykuł zawierający przykładowo 8 bloków zaznaczając jednocześnie, że na jednej stronie mają się pojawiać maksymalnie 3 bloki, wówczas po otwarciu artykułu przez użytkownika na ekranie pojawią się pierwsze 3 bloki oraz pasek nawigacyjny kierujący do kolejnych stron – na drugiej stronie pojawią się kolejne 3 bloki, a na ostatniej pozostałe 2 bloki.

  Jeżeli chcemy, aby cały artykuł wyświetlał się na jednej stronie, możemy zrezygnować z podziału na bloki – w jednym bloku można utworzyć całkiem długi artykuł. Jeżeli nasz artykuł jest podzielony na bloki, a chcemy aby wyświetlał się on na jednej stronie, wystarczy że nie określimy liczby bloków na stronie – wówczas wszystkie bloki wyświetlą się naraz bez stronicowania, niezależnie od tego, ile bloków wchodzi w skład artykułu.

  W sekcji Treść artykułu pojawia się do wypełnienia następujące pole:

  • Liczba bloków na stronie – ilość bloków, które będą wyświetlane na jednej stronie (opisane powyżej) oraz dostępny jest przycisk Dodaj nowy blok, którego kliknięcie wyświetla nowe okienko z edytorem tekstowym. Każdorazowe zatwierdzenie wprowadzenia nowego bloku dopisuje go na liście bloków wchodzących w skład artykułu. Lista bloków prezentowana jest poniżej pola Liczba bloków na stronie. Na liście bloków dostępne są przyciski Edytuj (ponowne wejście w edycję bloku – wywołanie edytora tekstowego), Usuń (usunięcie bloku z listy) oraz ^. Ostatni z przycisków umożliwia zmianę pozycji bloku na liście (przesunięcie w górę), co wpływa na kolejność wyświetlania treści na stronie artykułu.
 • SEO (Możliwość ręcznego nadawania tytułu strony oraz słów kluczowych i opisu, które prezentowane są robotom wyszukiwarek. W przypadku nie wypełnienia tych pól system sam wygeneruje odpowiednie elementy strony)

  • Tytuł strony - tag HTML: title
  • Opis strony – tag HTML: description
  • Słowa kluczowe – tag HTML: keywords
 • Słowniki – zakładka umożliwia powiązanie artykułu z produktami poprzez słowniki. Jeżeli przypiszemy do artykułu wybrane słowa z istniejących słowników (np. określoną markę ze słownika Producent), wówczas te wskazane słowa zostaną wyświetlone klientom pod artykułem. Wyświetlone słowa będą zawierać linki odsyłające do listy produktów, które mają zdefiniowane takie same skojarzenia ze wskazanymi słowami istniejącymi w słownikach (w naszym przykładzie będzie to link do produktów określonej marki). Dzięki temu możemy np. napisać artykuł promujący daną markę i wyświetlić pod nim link do listy produktów danego producenta. Sposób przypisywania słów do artykułów jest analogiczny do sposobu przypisywania słów do produktów, który został opisany w sekcji Produkty na poprzednich stronach niniejszej instrukcji.
 • Kategorie – opcja przypisywania artykułu do istniejących w module portalowym kategorii. Każdy artykuł może być przypisany do jednej albo większej ilości kategorii. W zakładce wyświetlana jest lista kategorii, z którymi artykuł jest skojarzony. Przypisanie artykułu odbywa się po kliknięciu Dodaj artykuł do kategorii. W nowym okienku wyświetla się drzewo kategorii zdefiniowanych w module portalowym. Aby przypisać artykuł należy kliknąć w jedną z wyświetlanych kategorii, a następnie nacisnąć przycisk Dodaj artykuł do zaznaczonej kategorii. Po zamknięciu okienka lista kategorii, do których przypisany jest nasz artykuł zostanie odświeżona. Przy każdej pozycji widnieje przycisk Usuń.
 • Galeria – opcja tworzenia galerii zdjęć, która wyświetlana jest pod artykułem na każdej jego stronie. Na ekranie wyświetla się lista zdjęć w kolejności wyświetlania. Z poziomu listy możliwe jest usuwanie zdjęć (przycisk Usuń) oraz zmiana kolejności (przesunięcie zdjęcia o pozycję "w górę" po kliknięciu przycisku ^). Dodanie zdjęcia odbywa się po kliknięciu przycisku Dodaj zdjęcie do galerii. W nowym okienku podajemy ścieżki dostępu na naszym lokalnym dysku do zdjęcia małego oraz dużego (wyświetlanego jako powiększenie). W trakcie wczytywania na serwer możliwe jest skalowanie zdjęć do określonych rozmiarów wyrażonych w pikselach (Skaluj do szerokości, Skaluj do wysokości) opcjonalnie z zachowaniem oryginalnych proporcji szerokości do wysokości (Skaluj proporcjonalnie). Możliwe jest też wczytanie zdjęcia bez przetwarzania rozmiaru (Zachowaj parametry). Zdjęcia zamieszczone w tej zakładce nie trafiają do katalogu zdjęć sklepu i mogą być wykorzystane tylko w galerii zdjęć tego artykułu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć Zatwierdź.

Nowy artykuł

Kategorie

Sekcja Kategorie umożliwia zarządzanie kategoriami modułu portalowego, czyli podziałem tematycznym zamieszczanych artykułów.

W zakładce Moduł portalowy -> Kategorie widoczne jest drzewo utworzonych wcześniej kategorii tematycznych oraz dostępne są trzy przyciski:

 • Dodaj kategorię
 • Edytuj kategorię
 • Usuń kategorię

Klikając w odpowiednią kategorię w drzewie wskazujemy ją jako obiekt, na którym wykonamy operację przy pomocy jednego z powyższych przycisków: Edytuj kategorię bądź Usuń kategorię. Edycja lub usunięcie odniesie tym samym skutek w odniesieniu do wskazanej wcześniej kategorii.

Kliknięcie Dodaj kategorię lub Edytuj kategorię wyświetla nowe okno, które zawiera 3 zakładki. Pierwsza zawiera formularz, w którym wypełniane są następujące pola:

 • Kategoria nadrzędna – wskazanie, która spośród istniejących kategorii będzie kategorią nadrzędną w stosunku do dopisywanej / edytowanej kategorii. Jeżeli kategoria ma być kategorią główną (bez kategorii nadrzędnej) należy wybrać opcję "-"
 • Nazwa kategorii
 • Pozycja – pozycja wyświetlania (wartości od 0 do 9999999999) – opcja pozwala zmienić pozycję wyświetlania kategorii na liście kategorii w publicznej części sklepu. Jeżeli wszystkie wyświetlane kategorie (na tym samym poziomie hierarchii) mają ten sam priorytet, wówczas o kolejności wyświetlania decyduje kryterium nazwy (sortowanie alfabetyczne). Jeżeli ręcznie zmienimy priorytet określonych kategorii, wówczas kategorie o wyższym priorytecie będą wyświetlane przed innymi kategoriami, niezależnie od kryterium sortowania. Wartość 9999999999 – kategoria najwyżej klasyfikowana, 0 – kategoria najniżej klasyfikowana
 • Widoczna – oznaczenie, czy dana kategoria jest widoczna dla klientów
 • Tagi systemu bannerowego – opcja pozwala na przypisanie stronie głównej kategorii odpowiednich bannerów (które wprowadzane są w sekcji Informacje-> bannery). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danej kategorii i w definicji odpowiadającego bannera.

Kolejną zakładką jest SEO, gdzie dla strony głównej kategorii istnieje możliwość ręcznego nadawania tytułu strony oraz słów kluczowych i opisu, które prezentowane są robotom wyszukiwarek (tagi HTML: title, keywords, description). W przypadku nie wypełnienia tych pól system sam wygeneruje odpowiednie elementy strony.

Ostatnia zakładka okienka – Artykuły – umożliwia przypisywanie artykułów do kategorii. W zakładce tej wyświetlana jest lista artykułów aktualnie przypisanych do edytowanej kategorii. Aby przypisać nowe artykuły do edytowanej kategorii, należy kliknąć button Dodaj artykuły do kategorii, a następnie wyszukać odpowiednie pozycje za pomocą wyszukiwarki. Na liście wyszukanych artykułów przy każdej pozycji wyświetlany jest checkbox. Zaznaczenie jednego lub większej ilości checkbox'ów, a następnie kliknięcie w Przypisz do kategorii pod tabelą spowoduje przypisanie tych artykułów do edytowanej kategorii. Z listy artykułów przypisanych do kategorii możliwe jest również usunięcie wybranych pozycji (przycisk Usuń dostępny przy każdym artykule).

Kategorie artykułów

Komentarze

Czytelnicy artykułów mogą zamieszczać swoje komentarze (opinie) i oceniać artykuły w skali 1-5. Służy do tego specjalny formularz, który wyświetlany jest na stronie artykułu.

Sekcja Moduł portalowy -> Komentarze pozwala na zarządzenie komentarzami i ocenami klientów, umożliwiając moderowanie wpisów.

Komentarze wyszukiwane są za pomocą wyszukiwarki, w której określić można następujące parametry:

 • Treść komentarza – treść komentarza lub część treści komentarza
 • Zakres czasowy wystawionych komentarzy (Data od, Data do)
Komentarze do artykułów - wyszukiwanie

Po kliknięciu Szukaj, wyświetlana jest lista komentarzy w formie tabelarycznej, z uwzględnieniem następujących informacji:

 • Nazwa artykułu – nazwa artykułu, do którego komentarz został wystawiony
 • Autor – osoba, która wystawiła komentarz (nie musi być zarejestrowanymklientem sklepu)
 • Ocena – ocena wystawiona przez klienta (w skali od 1 do 5)
 • Moderowany – oznaczenie, czy komentarz był moderowany przezadministrującego. Moderowany oznacza, że administrator edytował komentarz(przynajmniej raz zatwierdził edycję).
 • Widoczny – oznaczenie, czy komentarz jest upubliczniony w sklepie (tak lub nie). Domyślnie po zamieszczeniu komentarza przez klienta, jest on niepubliczny – jego upublicznienie wymaga zaznaczenia pola Widoczny przez administratora.
 • Data dodania – data i godzina wystawienia komentarza przez klienta

Komentarze są dostępne publicznie w sklepie, jeżeli jednocześnie są moderowane i są aktywne. Administrator przy pierwszym zatwierdzeniu edycji komentarza automatycznie oznacza flagę "Moderowany" na "Tak". Flagę "Aktywny" można zmienić w dowolnym momencie wchodząc w edycję komentarza.

Oprócz informacji o komentarzach w tabeli pojawiają się 2 buttony:

 • Edytuj – możliwość edycji komentarza (zmiana treści komentarza, oceny,statusu widoczności komentarza)
 • Usuń – usuwanie komentarza
Lista komentarzy
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.