Zarządzanie menu i system bannerowy w sklepie internetowym

Zarządzanie Menu

Sekcja Menu pozwala na zarządzanie pozycjami (odnośnikami) dostępnymi w menu sklepu. Pozycje menu mogą zawierać odnośniki do stron wewnętrznych sklepu (np. stron informacyjnych, produktowych), a także do adresów zewnętrznych stron internetowych (np. link do strony producenta). Standardowo w publicznej części sklepu dostępnych jest 5 sekcji menu: Główne, Lewa strona, Prawa strona, Stopka strony – Informacje, Stopka strony – Zakupy. Menu główne wyświetlane jest w nagłówku, menu lewe i prawe odpowiednio w lewej i prawej szpalcie sklepu, a pozostałe 2 sekcje na samym dole strony sklepu.

Po wejściu w zakładkę Menu panelu administracyjnego u góry ekranu pojawia się lista umożliwiająca wybór sekcji menu, które administrator będzie edytować (Edycja menu). Każdorazowa zmiana wyboru sekcji menu automatycznie zmienia również wyświetlaną poniżej listę dostępnych pozycji w ramach wybranej sekcji menu. W tabeli pozycji (linków) dostępnych w ramach danej sekcji menu, wyświetlają się następujące pola:

 • Nazwa – nazwa wyświetlana
 • URL – adres URL strony (linku)
 • Widoczne dla – oznaczenie, dla kogo widoczna jest dana pozycja menu (dostępne opcje: Zalogowani, Niezalogowani, Wszyscy)
 • Otwórz w nowym oknie – oznaczenie, czy po kliknięciu w link, wywołana strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki czy też w bieżącym oknie
 • Edytuj – przycisk edycji określonej pozycji menu
 • Usuń – przycisk usuwania określonej pozycji menu
 • ^ – przycisk umożliwiający przesunięcie wybranej pozycji menu "w górę" listy, co wpływa na kolejność wyświetlania pozycji menu w publicznej części sklepu
Zarządzanie pozycjami menu sklepu internetowego

Przycisk Dodaj pozycję menu umożliwia dodanie kolejnego odnośnika do sekcji menu, która została wybrana u góry ekranu. Aby dodać nowy element, należy wypełnić następujące pola formularza:

 • Nazwa – nazwa wyświetlana dodawanej sekcji menu
 • Widoczne dla – do wyboru opcja: Wszyscy/Zalogowani/Niezalogowani. Dzięki temu można uzależniać wyświetlanie wybranych pozycji menu od tego, czy użytkownik przeglądający sklep zalogował się w sklepie czy nie.
 • Otwórz w nowym oknie – oznaczenie, czy po kliknięciu w link, wywołana strona zostanie otwarta w nowym oknie przeglądarki czy też w bieżącym oknie

Poniżej wymienionych pól dostępna jest seria zakładek pozwalająca na określenie adresu zawartego w linku, który będzie wywoływany po kliknięciu w pozycję menu. Do wyboru jest link zwykły w postaci adresu URL oraz jeden z linków wewnętrznych: do produktu, strony informacyjnej sklepu, grupy towarowej lub promocji. Wyświetlona lista zakładek ma takie działanie, że użytkownik najpierw wybiera zakładkę określając jakiego typu link ma być wstawiony do pozycji menu, a następnie wskazuje wartość określającą link. Przy zatwierdzaniu formularza znaczenie ma wyłącznie wartość wpisana w wybranej (zaznaczonej) zakładce. Oznacza to, że jeżeli np. najpierw wybierzemy zakładkę Link do produktu i wskażemy produkt, do którego ma być wstawiony link, a następnie wybierzemy zakładkę Link do strony informacyjnej i wybierzemy odpowiednią stronę, to po zatwierdzeniu formularza do pozycji menu zostanie przypisany link do wybranej strony informacyjnej. Znaczenie zakładek:

 • Link – dowolny adres URL. Jeżeli chcemy podać adres URL do zewnętrznego serwisu internetowego, należy podać pełny adres URL, np. http://www.mojastrona.pl/. Brak sekcji "http://" na początku adresu spowoduje, że podany adres zostanie potraktowany jako link w ramach sklepu i zostanie on doklejony do domeny, w której działa sklep. Umożliwia to tworzenie linków do istniejących adresów stron w ramach sklepu – np. jeżeli nasz sklep działa w domenie www.mojsklep.pl, a w polu Link wpiszemy wartość page/kontakt, wówczas finalnie uzyskamy link do adresu www.mojsklep.pl/page/kontakt.
 • Link do produktu – po kliknięciu Szukaj produktu, w nowym okienku wyświetla się wyszukiwarka produktów. Przy każdym wyświetlonym produkcie widnieje przycisk Wybierz, którego kliknięcie zamyka okienko i wstawia odpowiedni link do edytowanej pozycji menu.
 • Link do strony informacyjnej – pozwala na wybór strony informacyjnej z listy
 • Link do grupy towarowej - pozwala na wybór grupy towarowej – wybór odbywa się przez wskazanie odpowiedniej grupy z wyświetlonego drzewa kategorii
 • Link do promocji – pozwala na wybór promocji z listy

Po zatwierdzeniu formularza, dodawana pozycja menu umieszczana jest na końcu listy w ramach danej sekcji. Przycisk ^ na liście umożliwia ewentualną zmianę umiejscowienia wybranego linku.

Wejście w edycję wybranej pozycji menu wyświetla identyczny formularz, jak opisany powyżej formularz dodawania nowej pozycji.

Dodawanie pozycji menu

Bannery (moduł dodatkowy)

Omawiana sekcja służy do zarządzania bannerami wyświetlanymi na stronach sklepu. Bannerem jest plik graficzny lub animacja wykonana w technologii Flash, wraz z linkiem do wskazanej strony www. Istnieje również możliwość zamieszczenia bannera w postaci kodu HTML. Układ strony sklepu przewiduje możliwość zamieszczania bannerów w określonych miejscach. W wersji standardowej sklepu takich miejsc jest 6: w każdej z istniejących szpalt treści (lewej, prawej i środkowej) u góry i na dole wybranej szpalty. System obsługi bannerów pozwala na definiowanie bannerów wraz z określeniem warunków ich wyświetlania (zakres czasu, limit wyświetleń i kliknięć). Oprócz tego w systemie istnieją statystyki pozwalające na sprawdzenie liczby wyświetleń i kliknięć (wejść) w wybranym zakresie czasowym.

Po wejściu w sekcję Informacje -> Bannery wyświetlają się 2 zakładki: Bannery oraz Statystyki. Zakładka Bannery wyświetla listę bannerów istniejących w systemie. W tabeli prezentowane są następujące informacje:

 • Nazwa – nazwa bannera (służy wyłącznie do oznaczenia bannera i nie jest prezentowana klientom)
 • Pozycja – miejsce wyświetlania banneru na stronie. Możliwe opcje to: górna, dolna, lewa górna, lewa dolna, prawa górna, prawa dolna. Opcje te oznaczają wyświetlanie na samej górze lub samym dole w obrębie jednej z trzech szpalt treści: środkowej (głównej), lewej, prawej. Jeżeli Państwa sklep został wdrożony w oparciu o indywidualny projekt graficzny, przedstawione opcje mogą być odmienne od przedstawionych.
 • Data od – data początkowa, począwszy od której banner jest wyświetlany
 • Data do – data końcowa, do której baner jest wyświetlany
 • Limit wyświetleń – maksymalna ilość wyświetleń bannera. Po osiągnięciu tego limitu banner przestaje być wyświetlany.
 • Licznik wyświetleń – pokazuje aktualną wartość dotychczasowej liczby wyświetleń bannera
 • Limit kliknięć – maksymalna ilość kliknięć w banner. Po osiągnięciu tego limitu banner przestaje być wyświetlany.
 • Licznik kliknięć – pokazuje aktualną liczbę kliknięć w banner
 • Aktywny – oznaczenie, czy banner jest wyświetlany na stronach sklepu

oraz następujące przyciski:

 • Edytuj – wejście w edycję bannera
 • Usuń – opcja usunięcia bannera z listy
 • Pokaż banner – podgląd bannera (w nowym okienku)
 • Info – wyświetla w nowym okienku dodatkowe informacje o bannerze: Szerokość bannera (w pikselach), Wysokość bannera (w piskelach), Tekst alternatywny bannera graficznego (pole alt w języku HTML), Typ obrazu (JPG, GIF, SWF, HTML), Nazwa zmiennej zawierającej URL (dla bannera wykonanego w technologii Flash), Data ostatniej modyfikacji. Dla bannera typu HTML wyświetlany jest tylko Typ oraz Data ostatniej modyfikacji.
Lista bannerów

Ponad tabelą wyświetlany jest przycisk Dodaj banner. Kliknięcie w ten przycisk (tak samo jak wybranie opcji Edytuj przy wskazanym bannerze z listy) wyświetla w nowym okienku formularz składający się z następujących pól:

 • Nazwa – nazwa banneru (służy wyłącznie do oznaczenia bannera i nie jest prezentowana klientom)
 • Adres URL – adres strony www, która wyświetli się po kliknięciu w banner (parametr nie jest wykorzystywany w przypadku bannera w postaci kodu HTML)
 • Pozycja – miejsce wyświetlania bannera na stronie. Możliwe opcje to: górna, dolna, lewa górna, lewa dolna, prawa górna, prawa dolna). Opcje te oznaczają wyświetlanie na samej górze lub samym dole w obrębie jednej z trzech szpalt treści: środkowej (głównej), lewej, prawej. Jeżeli Państwa sklep został wdrożony w oparciu o indywidualny projekt graficzny, przedstawione opcje mogą być odmienne od przedstawionych.
 • Tagi systemu bannerowego – lista słów (tagów), które służą do łączenia bannerów ze stronami sklepu (strona produktu, strona grupy towarowej, strona promocji, artykuł z modułu portalowego, strona kategorii modułu portalowego, strona informacyjna). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danym obiekcie (produkt, grupa towarowa, promocja, artykuł z modułu portalowego, kategoria modułu portalowego, strona informacyjna) i w definicji odpowiadającego bannera. Zgodność między tagami w definicji bannera i danego obiektu wpływa na wyświetlanie bannera na stronie tego obiektu (zgodność oznacza np. występowanie wybranego słowa w definicji bannera i definicji produktu). Kolejne słowa należy wpisywać w polu edycyjnym formularza oddzielając je przecinkami. Aby dany banner był wyświetlany w oparciu o wprowadzone tagi, opcja "Pokazuj na każdej stronie" (opisana poniżej) musi być ustawiona na Nie.
 • Data od – data początkowa, począwszy od której banner jest wyświetlany
 • Data do – data końcowa, do której baner jest wyświetlany
 • Limit wyświetleń – maksymalna ilość wyświetleń bannera (po osiągnięciu tego limitu banner przestaje być wyświetlany)
 • Limit kliknięć – maksymalna ilość kliknięć w banner (po osiągnięciu tego limitu banner przestaje być wyświetlany)
 • Częstotliwość wyświetleń – w danym miejscu na stronie (pole Pozycja) może istnieć kilka aktywnych bannerów, które wyświetlają się na przemian przy każdym wejściu na stronę. Jeżeli pole Częstotliwość wyświetleń zawiera równą wartość dla wszystkich bannerów wyświetlanych w tym samym miejscu, wszystkie te bannery będą się wyświetlały z równym prawdopodobieństwem (częstotliwością). Aby zwiększyć częstotliwość wyświetlania wybranych bannerów, należy zwiększyć wartość pola Częstotliwość wyświetleń dla tych bannerów (im wyższa liczba ustawiona w częstotliwości, tym częściej banner jest wyświetlany). Przykładowo załóżmy, że w danej pozycji istnieją 3 bannery – w polu Częstotliwość wyświetleń ustawione są dla nich wartości odpowiednio: 2,3,5. W takim wypadku pierwszy banner będzie wyświetlany z prawdopodobieństwem 20%, drugi z prawdopodobieństwem 30%, a ostatni z prawdopodobieństwem 50%.
 • Aktywny – oznaczenie, czy banner jest wyświetlany na stronach sklepu
 • Pokazuj w nowym oknie – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że kliknięcie w banner otworzy stronę docelową w nowym oknie przeglądarki (parametr nie jest wykorzystywany w przypadku bannera w postaci kodu HTML)
 • Pokazuj na każdej stronie – wybranie opcji Tak powoduje, że banner jest wyświetlany w zadanej pozycji na każdej stronie sklepu. Wybranie opcji Nie powoduje, że banner jest wyświetlany na danych stronach sklepu pod warunkiem że dana strona (strona produktu, strona grupy towarowej, strona promocji, artykuł z modułu portalowego, strona kategorii modułu portalowego, strona informacyjna) łączy się z bannerem poprzez wpisane Tagi, które muszą występować zarówno w definicji bannera, jak i w definicji danego obiektu (produktu, grupy towarowej, promocji, artykułu z modułu portalowego, kategorii modułu portalowego, strony informacyjnej).

Poniżej formularza wyświetlane są 3 zakładki. Poprzez wybór jednej z nich wskazujemy rodzaj bannera:

 • Obraz – plik graficzny w formacie JPG, GIF, PNG. Dla tego rodzaju bannera wskazujemy plik na lokalnym dysku, który zostanie wczytany na serwer sklepu. Należy również podać Tekst alternatywny, który wstawiany jest w kodzie HTML (pole alt) strony na wypadek niewyświetlenia obrazka – najlepiej wpisać krótki tekst (lub wyraz) opisujący obrazek
 • Plik SWF – plik animacji wykonanej w technologii Flash. Dla tego rodzaju bannera wskazujemy plik (w formacie *.swf) na lokalnym dysku, który zostanie wczytany na serwer sklepu. Kod bannera Flash powinien zapewniać możliwość przekazania parametru (w postaci adresu URL) przez zmienną, dzięki czemu przekazany parametr zostanie zapisany w bannerze i wygeneruje aktywny link. W tym celu w formularzu należy podać parametr Nazwa zmiennej zawierającej URL. Jeżeli umieszczony banner nie zapewni możliwości przekazania zmiennej o zadanej nazwie albo w formularzu nie zostanie wpisana nazwa tej zmiennej, wówczas link zapisany w polu Adres URL nie zostanie przekazany do bannera i w związku z tym banner nie będzie zawierał linku do wpisanego adresu.
 • Kod HTML – banner w postaci kodu HTML. W okienku należy podać kod HTML, który zostanie wstawiony do kodu strony w miejscu przeznaczonym na banner. Opcja ta przeznaczona jest dla osób znających zasady kodowania w języku HTML.
Dodawanie bannera

Zakładka Statystyki pozwala przeglądać zestawienia danych dotyczące wyświetleń i kliknięć w bannery w zadanym przedziale czasowym (Data od..., Data do...). Dostępne są następujące statystyki:

 • Statystyka wyświetleń bannerów – w tabeli dla każdego bannera pojawia się całkowita liczba faktycznych wyświetleń bannera (licznik wyświetleń) wraz z ustalonym limitem wyświetleń dla danego bannera. Wyświetlane wartości mają charakter globalny, tzn. obejmują podsumowanie dla całej dotychczasowej historii wyświetleń bannerów. Do tej statystyki nie mają więc zastosowania ustawienia zakresu czasowego (pola Data od... oraz Data do...). Wyświetloną tabelę można wyeksportować do pliku tekstowego w formacie CSV (np. w celu zaimportowania go do arkusza kalkulacyjnego).
 • Statystyka wejść dla bannerów – zestawienie kliknięć w bannery w zadanym przedziale czasowym określonym polami Data od... oraz Data do.... W zestawieniu tabelarycznym wyświetla się lista bannerów, w które w podanym czasie nastąpiło przynajmniej jedno kliknięcie. Dla każdej pozycji wyświetla się liczba kliknięć (licznik wejść) określony liczbowo i procentowo (w stosunku do liczby wszystkich kliknięć we wszystkie bannery znajdujące się na liście). Dla każdego bannera można wyświetlić bardziej szczegółową statystykę obejmującą adresy stron, na których nastąpiło kliknięcie w banner oraz listę adresów IP klientów, którzy klikali w banner. Dla wyświetlanych zestawień tabelarycznych istnieje możliwość dokonania eksportu danych do pliku tekstowego w formacie CSV (np. w celu zaimportowania go do arkusza kalkulacyjnego). Dane można wyświetlić również w formie wykresu kołowego.
 • Liczba wejść dla bannerów w skali miesiąca – podsumowanie miesięczne sumarycznej liczby kliknięć we wszystkie bannery. Dla każdego miesiąca z podanego zakresu czasowego określonego polami Data od... oraz Data do... wyświetlana jest sumaryczna liczba kliknięć z możliwością obejrzenia bardziej szczegółowej statystyki dla wybranego miesiąca – przyciski Wykres miesięczny oraz Tabela miesięczna. Wykres miesięczny pokazuje układ współrzędnych obrazujący na osi poziomej kolejne dni miesiąca, a na osi pionowej liczbę kliknięć we wszystkie bannery. Tabela miesięczna zawiera bardziej szczegółowe dane – w kolejnym okienku pojawia się tabela zawierająca wykaz wszystkich bannerów, w które użytkownicy klikali w danym miesiącu wraz z podaną liczbą kliknięć dla każdego z tych bannerów. Zestawienia można wyświetlić w postaci wykresu kołowego. Po kliknięciu w przycisk Dzienne wejścia dla każdego z przedstawionych na liście bannerów istnieje możliwość pokazania wykresu, który na osi poziomej prezentuje kolejne dni miesiąca, a na osi pionowej liczbę kliknięć we wskazany banner.
 • Statystyka wejść według pozycji bannera – w zestawieniu tabelarycznym pojawiają się pozycje (miejsca na stronie, w których można umieszczać bannery), z których następowały kliknięcia w banner w wybranym zakresie czasowym określonym polami Data od... oraz Data do.... Dla każdej z pozycji podawana jest liczba wejść w ujęciu liczbowym i procentowym. Wyświetlone zestawienie można wyeksportować do pliku tekstowego w formacie CSV (np. w celu zaimportowania go do arkusza kalkulacyjnego). Dane można wyświetlić również w formie wykresu kołowego. Dla każdej pozycji wyświetlany jest przycisk Tabela bannerów, którego kliknięcie wyświetla w nowym okienku listę bannerów, które były wyświetlane w danej pozycji i jednocześnie nastąpiło kliknięcie w ten banner. Dla każdego bannera prezentowana jest liczba wejść (kliknięć) w ujęciu liczbowym i procentowym. Wyświetlone zestawienie można wyeksportować do pliku tekstowego w formacie CSV (np. w celu zaimportowania go do arkusza kalkulacyjnego). Dane można wyświetlić również w formie wykresu kołowego.
Bannery - statystyka

Katalogi zdjęć

Katalogi zdjęć służą do przechowywania plików graficznych, które wykorzystywane są na stronach informacyjnych sklepu oraz w opisach produktów. Jest to więc baza zdjęć dla administratora sklepu, który przechowywane tu zdjęcia może wykorzystywać wielokrotnie na różnych podstronach sklepu. Dzięki możliwości tworzenia katalogów administrator ma możliwość pogrupowania zdjęć zgodnie z ich zastosowaniem czy tematyką. Każde zamieszczane zdjęcie wczytywane jest do jednego z wybranych katalogów.

Zdjęcia umieszczone w katalogu można osadzać w treści, która wprowadzana jest przy pomocy edytora opisanego w sekcji Produkty -> Edytor tekstu na poprzednich stronach niniejszej instrukcji. Wczytanie zdjęcia do katalogu możliwe jest zarówno z poziomu zakładki Informacje -> Katalogi zdjęć, jak również z poziomu wymienionego edytora w trakcie edycji treści.

UWAGA! Niektóre elementy systemu sklepowego umożliwiają zamieszczanie zdjęć, jednakże zdjęcia tam występujące nie zostają powiązane z katalogiem zdjęć. Są to między innymi: zdjęcie główne produktu, galeria zdjęć produktu czy galeria występująca w artykułach modułu "moduł portalowy". W związku z tym zdjęcia występujące w tych modułach nie mogą być wykorzystywane dla innych celów niż w wybranym module.

Po kliknięciu w Informacje -> Katalogi zdjęć system wyświetla listę istniejących w systemie katalogów zdjęć. Ponad listą dostępny jest przycisk Dodaj katalog, który umożliwia dopisanie kolejnej pozycji. Dla każdego katalogu wyświetlana jest jego nazwa oraz przyciski umożliwiające edycję tej nazwy (Edytuj) oraz usunięcie katalogu z systemu (Usuń). Nazwa jest jedynym parametrem katalogu, dlatego kliknięcie w opcję Dodaj katalog lub Edytuj wyświetla formularz jednoelementowy zawierający tylko pole Nazwa katalogu.

Katalog zdjęć

Dla każdego katalogu na liście dostępny jest również przycisk Zdjęcia, którego kliknięcie wyświetla w nowym okienku listę zdjęć przechowywanych w tym katalogu (przy każdej pozycji wyświetlany jest identyfikator tekstowy zdjęcia, rozmiar zdjęcia w kilobajtach oraz data ostatniej modyfikacji pliku). Administrator ma możliwość dodania nowego zdjęcia do katalogu (Dodaj zdjęcie), a także opcje: wyświetlenia wybranego zdjęcia (Pokaż), edycji zdjęcia (Edytuj) oraz usunięcia zdjęcia z katalogu (Usuń).

Katalog zdjęć - lista zdjęć

Aby wprowadzić nowe zdjęcie, należy kliknąć button Dodaj zdjęcie oraz wypełnić formularz zawierający następujące pola:

 • Katalog – do wyboru katalog, w którym ma zostać umieszczone nowe zdjęcie (domyślnie jest to katalog aktualnie przeglądany, ale użytkownik może też wybrać katalog inny). Opcja wyboru innego katalogu, niż aktualnie przeglądanego, daje możliwość przenoszenia zdjęć między katalogami podczas późniejszej edycji zdjęcia.
 • Identyfikator – unikalna nazwa zdjęcia (pole tekstowe)
 • Szerokość zdjęcia oraz Wysokość zdjęcia – określone w pikselach. Zdjęcie zostanie przeskalowane z dopasowaniem do prostokąta o podanej szerokości i wysokości z zachowaniem oryginalnych proporcji zdjęcia).
 • Plik – należy podać ścieżkę dostępu do pliku na naszym lokalnym dysku
 • Zachowaj oryginalne parametry – zaznaczenie tej opcji spowoduje wczytanie zdjęcia bez skalowania

Formularz edycji wygląda identycznie jak formularz dodawania nowego zdjęcia. Można dzięki niemu np. przeskalować zdjęcie do innych rozmiarów w późniejszym czasie lub wczytać zupełnie inny plik graficzny zastępując dotychczasową ilustrację. Edytowane zdjęcie można też przenieść do innego katalogu wybierając inną pozycję katalogu z listy. Jeżeli edytowane zdjęcie jest zamieszczone na stronie sklepu, to po zakończeniu edycji tego zdjęcia na tej stronie automatycznie pojawi się nowa wersja edytowanego zdjęcia.

Dodawanie zdjęcia

Sondy (moduł dodatkowy)

Sonda daje możliwość przeprowadzenia krótkiej, anonimowej ankiety z klientami. Na stronach sklepu wyświetlane jest okienko zawierające pytanie i kilka możliwych odpowiedzi wraz z przyciskiem umożliwiającym zatwierdzenie wyboru przez użytkownika. Wysłane przez klientów odpowiedzi trafiają do bazy danych sklepu, dzięki czemu administrator ma możliwość obejrzenia zestawienia ilościowego pokazującego sposób udzielania odpowiedzi przez klientów. Zestawienie wyników sondy prezentowane jest również klientom sklepu w formie wykresu słupkowego lub kołowego. Dla każdej sondy określa się okres aktywności (zakres dat), w którym użytkownicy mogą odpowiadać na zadane pytanie. Po tym okresie sonda może być dalej wyświetlana, natomiast użytkownicy mogą jedynie przeglądać podsumowanie wyników udzielonych odpowiedzi.

Po wybraniu pozycji Informacje -> Sondy z menu głównego, na ekranie wyświetlają się dwie zakładki: Filtr wyszukiwania i Wyniki wyszukiwania. Ponieważ w bazie danych może istnieć bardzo wiele sond przechowywanych wraz wynikami dla celów statystycznych, administrator na wstępie ma możliwość zawężenia wyników wyszukiwania do wybranych pozycji. W Filtrze wyszukiwania możemy określić następujące kryteria:

 • Temat – pytanie sondy (należy wpisać ciąg znaków, np. wyraz, który będziewyszukiwany w pytaniu).
 • Kończąca się po / Kończąca się przed – zakres dat, określających terminzakończenia przyjmowania odpowiedzi w ramach sondy od klientów sklepu
 • WidocznaNieważne / Widoczna / Niewidoczna (oznaczenie, czy sonda jestwyświetlana na stronach sklepowych)
Sondy - wyszukiwarka

Po określeniu wybranych kryteriów i kliknięciu Szukaj w zakładce Wyniki wyszukiwania wyświetli się lista sond spełniających zadane kryterium. Pozostawiając formularz wyszukiwarki niewypełniony wyświetlone zostaną wszystkie sondy istniejące w sklepie. Na liście dla każdej pozycji prezentowane są następujące informacje: Temat (pytanie postawione klientom), Aktywna od... do... (zakres dat, w których w ramach sondy przyjmowane są odpowiedzi od klientów sklepu), Prezentacja wyników (wykres słupkowy lub kołowy), Captcha (Tak/Nie: opcja zabezpieczenia wysyłania odpowiedzi kodem captcha), Widoczna (Tak/Nie: oznaczenie, czy sonda jest wyświetlana klientom sklepu).

Sondy - lista

Okienko z wybraną sondą jest wyświetlane klientom pod warunkiem, że atrybut Widoczna jest ustawiony na Tak. Klienci mogą odpowiadać na postawione w sondzie pytanie wówczas, gdy dzisiejsza data mieści się w okresie określonym parametrami Aktywna od i Aktywna do. Jeżeli sonda jest nieaktywna (upłynął okres aktywności, czyli odpowiadania na pytania przez klientów), okienko z sondą jest nadal wyświetlane, natomiast klienci mogą jedynie wyświetlić wyniki (podsumowanie ilościowe udzielonych odpowiedzi).

W celu dodania nowej sondy należy kliknąć button Dodaj sondę. W nowym okienku wyświetlają się dwie zakładki: Ustawienia oraz Odpowiedzi. Pierwsza z zakładek zawiera formularz parametrów sondy:

 • Temat – pytanie, które chcemy postawić użytkownikom sklepu
 • Aktywna od – data, począwszy od której klienci będą mogli odpowiadać napostawione pytanie
 • Aktywna do - data końcowa, po której klienci nie będą mogli już odpowiadać napostawione pytanie
 • Prezentacja wyniku – do wyboru sposób prezentacji wyników ilościowychpodsumowujących udzielone odpowiedzi (wykres słupkowy lub wykres kołowy)
 • Captcha – zaznaczenie tej opcji spowoduje, że wraz z pytaniami sondy zostaniewyświetlony kod, który użytkownik będzie musiał wpisać w formularzu zodpowiedzią. Kod captcha służy do zabezpieczenia przed zautomatyzowanym wysyłaniem odpowiedzi (np. przez skrypt).
 • Widoczna – oznaczenie, czy sonda jest widoczna w sklepie (jeżeli zakres datwskazuje, że sonda nie jest już aktywna, prezentowane są wyłącznie wyniki sondy)
 • Strona wyświetlaniaWszystkie strony / Strona główna / Strona kategorii – do wyboru, czy sonda ma się pojawiać na wszystkich stronach sklepu, czy tylko nastronie głównej, czy też tylko na stronach wybranej grupy towarowej (kategorii).
 • Miejsce wyświetlaniaLewa kolumna / Środek / Prawa kolumna – do wyboru lewa, środkowa (główna) lub prawa szpalta tekstu na stronie sklepu.
Dodaj sondę

Klikając w drugą z zakładek: Odpowiedzi możemy podać kilka (przynajmniej dwie) odpowiedzi, spośród których użytkownicy będą dokonywali wyboru. W celu dodania odpowiedzi do sondy należy kliknąć Dodaj oraz wpisać treść odpowiedzi. Każdorazowe dodanie odpowiedzi zapisuje kolejną pozycję na liście. Kolejność udzielanych odpowiedzi można zmieniać klikają przycisk ^ przy dowolnej odpowiedzi na liście (przycisk przenosi wybraną pozycję o jedną pozycję "w górę" listy).

Dodaj pytanie i odpowiedzi

Dodawanie nowej sondy należy zakończyć kliknięciem przycisku Zatwierdź wyświetlanego na dole okienka.

Na liście sond przy każdej pozycji w tabeli wyświetlanych jest 5 przycisków:

 • Edytuj – umożliwia edycję parametrów sondy, które zadawane są przy dodawaniunowej sondy w zakładce Ustawienia (zgodnie z powyższym opisem)
 • Edytuj odpowiedzi – możliwość edycji treści odpowiedzi i zmiany kolejności ichwyświetlania, a także opcja usuwania odpowiedzi z listy
 • Wyczyść – możliwość usunięcia wszystkich wyników sondy, tzn. wszystkich przechowywanych odpowiedzi, które zostały udzielone przez użytkowników sklepu
 • Zakończ – zakończenie możliwości nadsyłania odpowiedzi przez użytkowników sklepu. Kliknięcie w przycisk ustawia datę Aktywna do na dzień dzisiejszy.
 • Wyniki – wyświetla w nowym okienku listę odpowiedzi w obrębie sondy. Dlakażdej odpowiedzi wyświetlana jest liczba głosów (wyborów danej odpowiedzi)oddanych przez uczestników sondy.

Biuletyn

Biuletyn jest to wewnętrzny moduł panelu administracyjnego, który umożliwia zamieszczanie wiadomości przeznaczonych dla administratorów sklepu. Wiadomości te wyświetlane są na stronie głównej Panelu administracyjnego, w prawej kolumnie treści. Funkcja biuletynu jest szczególnie użyteczna, gdy sklepem zarządza większa ilość administratorów. Wiadomości biuletynu nie są prezentowane klientom sklepu.

W sekcji Informacje -> Biuletyn wyświetlana jest tabela zawierająca listę wiadomości prezentowanych w ramach wewnętrznego biuletynu. Tabela ta prezentuje następujące informacje:

 • Nagłówek wiadomości
 • Data dodania
 • Aktywna – oznaczenie, czy wiadomość jest aktywna (widoczna) z poziomu strony głównej panelu administracyjnego
Biuletyn - lista wiadomości

Każdą wiadomość można wyświetlić (Pokaż), edytować (Edytuj) oraz usunąć (Usuń).

W celu dodania nowej wiadomości biuletynu, należy kliknąć Dodaj wiadomość oraz wypełnić następujące pola:

 • Nagłówek wiadomości – tytuł wiadomości widoczny na stronie głównej panelu
 • Treść wiadomości – pełna treść wiadomości widoczna po kliknięciu w nagłówek ze strony głównej panelu administracyjnego. Treść wprowadzana jest przy pomocy edytora opisanego w sekcji Produkty -> Edytor tekstu na poprzednich stronach niniejszej instrukcji.
 • Aktywna – oznaczenie, czy wiadomość ma być aktywna (wyświetlana) w biuletynie
 • Ważna – oznaczenie, czy wiadomość ma być zaznaczona jako ważna (nagłówek wyświetlany w kolorze czerwonym)
Biuletyn - dodaj wiadomość

Formularz edycji istniejącej wiadomości jest identyczny jak formularz dodawania nowej wiadomości.

Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.