Zarządzanie stronami w sklepie internetowym

Informacje

Sklep internetowy oprócz podstawowej funkcjonalności służącej do prezentowania oferty produktów oraz składania i obsługi zamówień posiada również możliwość zamieszczenia stron informacyjnych. Dostępny w panelu administracyjnym system zarządzania treścią tymi stronami umożliwia redagowanie prezentowanej treści i dokonywanie zmian w obrębie menu sklepu.

News

News to opcja służąca do tworzenia małych boksów informacyjnych wyświetlanych najczęściej w bocznych kolumnach sklepu (istnieje również możliwość zamieszczenia newsa w środkowej szpalcie strony sklepu). Po wybraniu tej sekcji system wyświetli listę aktualnie zdefiniowanych wiadomości news. U góry ekranu możliwe jest wybranie zawężenia filtrowania wiadomości news do wybranego usytuowania (pole Pozycja: lewa, prawa lub środkowa szpalta strony sklepu albo [dowolna]). W tabeli dla każdej pozycji wyświetlają się następujące informacje:

 • Nagłówek – tytuł newsa widoczny w publicznej części sklepu
 • Data wprowadzenia – data wprowadzenia newsa (nadana automatycznie przez system)
 • Data wyświetlania od – data początkowa zakresu dat, w których news ma się wyświetlać
 • Data wyświetlania do – data końcowa zakresu dat, w których news ma się wyświetlać
 • Pozycja – usytuowanie na stronie, gdzie dany box ma być wyświetlany (lewa, prawa albo środkowa szpalta strony)

Z prawej strony tabeli przy każdej pozycji dostępne są przyciski Edytuj oraz Usuń.

News

Aby dodać lub edytować wiadomość news, należy odpowiednio wybrać przycisk Dodaj news znajdujący się w górnej części okienka lub wybrać przycisk Edytuj przy wybranej pozycji. System wyświetli nowe okienko dialogowe zawierające formularz podzielony na dwie części:

 • Dodawanie / Edycja newsa zawierający pola:

  • Nagłówek - nagłówek wiadomości news
  • Data wyświetlania od – służy do określenia data początkowej, od kiedy dana wiadomość ma być wyświetlana - pozostawienie tego pola pustego oznacza brak takiego ograniczenia czasowego
  • Data wyświetlania do – służy do określenia daty końcowej, do której dana wiadomość ma być wyświetlana - pozostawienie tego pola pustego oznacza brak takiego ograniczenia czasowego
  • Pozycja newsa – umiejscowienie newsa na stronie (lewa, prawa, środkowa szpalta)
  • Priorytet wyświetlania (wartości od 0 do 99) – opcja pozwala zmienić kolejność wyświetlania wiadomości w określonej pozycji (lewa, prawa, środkowa szpalta) w publicznej części sklepu. Jeżeli np. wszystkie wyświetlane wiadomości w lewej szpalcie mają ten sam priorytet, wówczas o kolejności wyświetlania kolejnych wiadomości w tym miejscu decyduje kryterium daty wprowadzenia (na górze wyświetlane są najnowsze wiadomości). Jeżeli ręcznie zmienimy priorytet określonych wiadomości, wówczas wiadomości o wyższym priorytecie będą wyświetlane przed innymi wiadomościami, niezależnie od daty ich wprowadzenia. (wartości 99 – wiadomość najwyżej klasyfikowana, 0 – wiadomość najniżej klasyfikowana)
  • Treść - treść wiadomości. Do formatowania tekstu służy edytor, którego funkcjonalność została opisana w sekcji Produkty -> Edytor tekstu.
  • Zdjęcie - możliwość dodania zdjęcia, które będzie wyświetlane w wiadomości. Należy wskazać ścieżkę pliku na lokalnym dysku, skąd zdjęcie zostanie wczytane. Zdjęcie nie trafia do katalogu zdjęć sklepu i może być wykorzystane tylko w zdefiniowanej wiadomości news.
  • Widoczny – oznaczenie, czy wiadomość ma być widoczna w publicznej części sklepu
 • Link wyświetlany pod newsem – seria zakładek pozwalająca na określenie adresu zawartego w linku, który będzie wyświetlany pod wiadomością. Do wyboru jest link zwykły w postaci adresu URL oraz jeden z linków wewnętrznych: do produktu, strony informacyjnej sklepu, grupy towarowej lub promocji. Wyświetlona lista zakładek ma takie działanie, że użytkownik najpierw wybiera zakładkę określając jakiego typu link ma być wstawiony pod newsem, a następnie wskazuje wartość określającą link. Przy zatwierdzaniu formularza znaczenie ma wyłącznie wartość wpisana w wybranej (zaznaczonej) zakładce. Oznacza to, że jeżeli np. najpierw wybierzemy zakładkę Link do produktu i wskażemy produkt, do którego ma być wstawiony link, a następnie wybierzemy zakładkę Link do strony informacyjnej i wybierzemy odpowiednią stronę, to po zatwierdzeniu formularza do wiadomości news zostanie przypisany link do wybranej strony informacyjnej. Znaczenie zakładek:

  • Link – dowolny adres URL. Jeżeli chcemy podać adres URL do zewnętrznego serwisu internetowego, należy podać pełny adres URL, np. http://www.mojastrona.pl/. Brak sekcji "http://" na początku adresu spowoduje, że podany adres zostanie potraktowany jako link w ramach sklepu i zostanie on doklejony do domeny, w której działa sklep. Umożliwia to tworzenie linków do istniejących adresów stron w ramach sklepu – np. jeżeli nasz sklep działa w domenie www.mojsklep.pl, a w polu Link wpiszemy wartość page/kontakt, wówczas finalnie uzyskamy link do adresu www.mojsklep.pl/page/kontakt.
  • Link do produktu – po kliknięciu Szukaj produktu, w nowym okienku wyświetla się wyszukiwarka produktów. Przy każdym wyświetlonym produkcie widnieje przycisk Wybierz, którego kliknięcie zamyka okienko i wstawia odpowiedni link do newsa.
  • Link do strony informacyjnej – pozwala na wybór strony informacyjnej z listy
  • Link do grupy towarowej - pozwala na wybór grupy towarowej – wybór odbywa się przez wskazanie odpowiedniej grupy z wyświetlonego drzewa kategorii
  • Link do promocji – pozwala na wybór promocji z listy

  Aby nie wyświetlać linka pod newsem należy wybrać zakładkę Link i pole edycyjne pozostawić puste.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć Zatwierdź.

Dodawanie newsa

Strony informacyjne

Omawiana sekcja służy do tworzenia stron, które nie są bezpośrednio związane z ofertą produktów. Każdy sklep powinien posiadać strony informujące o sklepie – takie jak "O nas", "Regulamin", "Pomoc", "Jak zamawiać", "Kontakt" itp. Administrator może stworzyć takie strony w systemie, a następnie zamieścić linki do tych stron w menu sklepu. Stworzone strony można w późniejszym czasie edytować, dzięki czemu aktualizacja treści możliwa jest, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Po kliknięciu zakładki Informacje -> Strony informacyjne wyświetla się lista dotychczas wprowadzonych stron. W tabeli dla każdej pozycji wyświetla się identyfikator strony, nazwa strony oraz oznaczenie, czy strona jest widoczna w publicznej części sklepu. Dla każdej strony istnieje możliwość wyświetlenia jej podglądu (Pokaż), wejścia w edycję (Edytuj) oraz usunięcia strony (Usuń).

Strony informacyjne sklepu internetowego

W celu dodania nowej strony należy kliknąć button Dodaj stronę informacyjną dostępny ponad tabelą.

Formularz dodawania / edycji strony zawiera następujące pola:

 • Identyfikator – unikalna nazwa strony, która nie jest wyświetlana w publicznej części sklepu. Zaleca się stosowanie czytelnych identyfikatorów tekstowych, np. "kontakt". Identyfikator jest używany w adresach URL stron, np. strona o identyfikatorze "kontakt" będzie miała adres www.mojsklep.pl/page/kontakt. Identyfikator strony nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych ani spacji.
 • Nazwa – tytuł strony informacyjnej (prezentowany w formie nagłówka w publicznej części sklepu)
 • Treść – treść strony informacyjnej. Do formatowania tekstu służy edytor, którego funkcjonalność została opisana w sekcji Produkty -> Edytor tekstu.
 • Widoczna – oznaczenie, czy strona jest widoczna w publicznej części sklepu
 • Ignoruj błędy – pozwala na zapisanie strony nawet jeżeli w polu Treść znajdują się błędy (np. strona odwołuje się do nieistniejącego zdjęcia czy też zawiera link do nieistniejącej strony). Opcja ta pozwala na uzupełnienie treści w późniejszym czasie.
 • Nie uwzględniaj w wyszukiwarce – oznaczenie pomijania zawartości strony w wyszukiwarce sklepu
 • Tagi systemu bannerowego – opcja pozwala na przypisanie stronie informacyjnej odpowiednich bannerów (które wprowadzane są w sekcji Informacje-> bannery). Przypisanie (połączenie) odbywa się na podstawie wpisanych tagów (słów), które muszą jednocześnie występować w danej stronie i w definicji odpowiadającego bannera.

Na osobnej zakładce SEO istnieje możliwość ręcznego nadawania tytułu strony oraz słów kluczowych i opisu, które prezentowane są robotom wyszukiwarek (tagi HTML: title, keywords, description). W przypadku nie wypełnienia tych pól system sam wygeneruje odpowiednie elementy strony. Tytuł, opis oraz słowa kluczowe zdefiniowane dla strony informacyjnej o identyfikatorze "start" będą zastosowane dla strony głównej serwisu.

Aby zapisać stronę należy kliknąć przycisk Zatwierdź dostępny pod formularzem.

Dodawanie strony informacyjnej Uwaga! Utworzona nowa strona nie jest automatycznie dostępna z poziomu jakiegokolwiek menu sklepu. Przypisywanie stron do menu opisane zostało w sekcji Informacje -> Menu, na kolejnych stronach niniejszej instrukcji.

Strona główna

W wersji Market sklepu internetowego istnieje moduł zarządzania stroną główną, który pozwala na zmianę treści w jej środkowej (głównej) szpalcie. Dzięki temu modułowi administrator może sam decydować, jakie informacje zostaną zaprezentowane klientom zaraz pod wejściu na stronę główną sklepu.

Dodatkową funkcjonalnością modułu Strona główna jest możliwość ustawienia tła, które będzie wyświetlane na wszystkich stronach sklepu. Opcja ta została opisana na samym końcu niniejszej sekcji.

Środkowa szpalta strony głównej ma budowę modułową, tzn. rozpoczynając od góry wyświetlają się na niej kolejno zdefiniowane elementy. Przez moduł (element) rozumiemy sekcję określonego rodzaju, która może mieć postać tekstu informacyjnego, boksu z listą produktów, bannera graficznego. Administrator ma możliwość zbudowania takiej listy modułów oraz późniejszego wprowadzania w jej obrębie zmian. Przykładowo można zbudować stronę główną, która u góry wyświetli przewijany banner graficzny, poniżej listę produktów, które są aktualnie w promocji, a na samym dole dodatkową informację tekstową.

Ponadto istnieje również możliwość grupowania modułów w zakładki, dzięki czemu na mniejszej powierzchni można zmieścić większą ilość treści. Moduły zgrupowane w zakładki prezentowane są w tym samym miejscu, a o wyświetleniu odpowiedniego modułu w tym miejscu decyduje użytkownik klikając w wybraną przez niego zakładkę. Można na przykład wstawić kilka modułów z produktami pochodzącymi z różnych promocji grupując je w zakładki o tytułach np. "Promocja dla klientów indywidualnych", "Promocja dla przedsiębiorców". Użytkownik klikając w wybraną zakładkę wyświetla produkty z promocji, która go interesuje.

Po wybraniu zakładki Informacje -> Strona główna na ekranie wyświetla się lista kolejno wyświetlanych modułów (elementów) na stronie głównej sklepu. Dla każdej pozycji w tabeli wyświetla się: Rodzaj elementu (np. Promocja, Strona, Bestseller, Najnowsze produkty), Parametry elementu oraz przyciski służące do edycji (Edytuj) oraz usunięcia (Usuń) modułu, a także przycisk ^, który zmienia kolejność wyświetlania modułów w obrębie strony poprzez przesunięcie wybranego modułu "w górę" listy.

Odstępstwem od powyższej reguły jest moduł rodzaju Zakładki. Taki moduł zachowuje się tak samo jak pozostałe moduły, tzn. można go edytować, usunąć oraz przesunąć "w górę" listy, natomiast z natury rzeczy moduł ten pełni inną funkcję od pozostałych elementów. Moduł rodzaju Zakładki jest "pojemnikiem", w którym można umieścić kilka zakładek. Z kolei każda z zakładek umieszczonych w takim module może mieć przypisaną osobną listę modułów, które wyświetlają się w ramach danej zakładki.

Opiszemy teraz po kolei wszystkie dostępne rodzaje modułów i sposób ich zamieszczania na stronie. Moduł Zakładki opisany jest na samym końcu niniejszej sekcji.

Ponad listą modułów zamieszczonych na stronie głównej znajduje się formularz dodawania nowego elementu (modułu). Formularz ten ma dwa pola: Rodzaj elementu oraz Dodaj do zakładki. Można więc wybrać rodzaj modułu spośród dostępnych w systemie oraz opcjonalnie wybrać, do której zakładki dany moduł ma trafić. Lista dostępnych rodzajów modułów została opisana poniżej. Jeżeli moduł nie ma być wyświetlany w żadnej zakładce (ma być wyświetlany w głównej sekcji strony), należy wybrać opcję [nie dodawaj do zakładki] w polu Dodaj do zakładki. Kliknięcie Dodaj element po wcześniejszym dokonaniu wyboru rodzaju modułu wyświetla nowe okienko, w którym wprowadza się parametry modułu zgodnie z dokonanym wyborem rodzaju elementu. Jeżeli wybrana została opcja [nie dodawaj do zakładki] zatwierdzenie formularza dopisuje moduł na końcu listy modułów wyświetlanych na stronie głównej. Jego umiejscowienie na stronie można zmienić korzystając z przycisku ^ wyświetlanego przy wstawionym module. Jeżeli przy wywoływaniu okienka wstawiania modułu wybrano jedną z istniejących zakładek w polu Dodaj do zakładki, wówczas zdefiniowany moduł zostanie zamieszczony w wybranej zakładce na końcu jej listy modułów.

Strona główna

Poniżej opisane zostały dostępne rodzaje modułów wraz z ich parametrami:

 • Bestseller – Bestseller jest modułem, którego zadaniem jest wyświetlanie klientom najlepiej sprzedających się produktów – czyli sugerowanie im asortymentu najbardziej popularnego. Jako kryterium wyliczenia przyjmowane są złożone w sklepie zamówienia oraz dodatkowe warunki zapisane w definicji bestsellera (np. tylko wybrana grupa towarowa). Aby zamieścić wybrany bestseller jako moduł na stronie głównej, musi on być wcześniej zdefiniowany w systemie. Więcej informacji na temat definiowania samych bestsellerów można znaleźć w sekcji Produkty -> Bestseller opisanej na poprzednich stronach niniejszej instrukcji. Wstawiając bestseller jako moduł na stronie głównej należy w formularzu określić wyświetlany Nagłówek (pole tekstowe), wybrać jeden z istniejących bestsellerów z listy oraz zadać ilość wyświetlanych produktów w ramach modułu (licząc od najwyższego miejsca w rankingu na liście w wybranym bestsellerze). W formularzu można zaznaczyć również, aby każdy produkt w ramach bestsellera pojawiał się w osobnym wierszu.
 • Kod HTML – opcja wstawienia sekcji kodu HTML (np. linku do bannera zewnętrznego) w środkowej części sklepu. W formularzu wpisujemy Nazwę modułu (służy wyłącznie do oznaczenia modułu w panelu administracyjnym i nie jest wykorzystywana w części publicznej sklepu) oraz wstawiamy Kod HTML, który zostanie umieszczony we wskazanym miejscu (czyli między poprzednim i następnym modułem na liście). Modułu tego należy używać tylko w przypadku, gdy administrator zna zasady kodowania w języku HTML.
 • Najnowsze artykuły – moduł wyświetlający zajawki do kilku najnowszych (ostatnio dodawanych) artykułów z sekcji "Moduł portalowy". W formularzu dodawania tego modułu definiuje się Nagłówek tekstowy (np. "Ostatnio dodane artykuły") oraz podaje liczbę wyświetlanych zajawek do artykułów (pole: Liczba wyświetlanych artykułów). Zajawką artykułu jest nagłówek z linkiem oraz skrócony opis artykułu opcjonalnie zawierający zdjęcie (zajawka zadawana jest w definicji artykułu w "Module portalowym"). Do działania tej opcji wymagane jest posiadanie modułu dodatkowego "Moduł portalowy". Więcej informacji na temat działania "Modułu portalowego" znajduje się w poprzedniej części niniejszej instrukcji.
 • Najnowsze produkty – moduł wyświetlający kilka najnowszych produktów, które zostały wprowadzone do bazy danych sklepu. Opcja ta pozwala więc na zamieszczenie informacji o nowościach na stronie głównej. W definicji modułu podajemy Nagłówek oraz określamy Liczbę wyświetlanych produktów (począwszy od produktu najpóźniej dodanego do sklepu). W formularzu można zaznaczyć również, aby każdy produkt w ramach tej sekcji pojawiał się w osobnym wierszu.
 • Newsy – moduł wyświetla w jednej sekcji zadany Nagłówek oraz wszystkie wiadomości News, które zostały wprowadzone w sekcji Informacje -> News z zaznaczeniem wyświetlania na środku (pole Pozycja ustawione na "na środku"). W definicji modułu podaje się tylko Nagłówek, reszta generuje się automatycznie.
 • Promocja – moduł wyświetlania produktów przypisanych do wybranej promocji. Promocja w sklepie stanowi zdefiniowaną grupę produktów, dla której stosuje się cenę promocyjną zamiast ceny zwykłej. Aby zamieścić wybraną promocję jako moduł na stronie głównej, musi ona być wcześniej zdefiniowana w systemie. Więcej informacji na temat definiowania samych promocji można znaleźć w sekcji Promocje opisanej na poprzednich stronach niniejszej instrukcji. Wstawiając promocję jako moduł na stronie głównej należy w formularzu określić wyświetlany Nagłówek (pole tekstowe), wybrać jedną z istniejących promocji z listy oraz zadać ilość wyświetlanych produktów w ramach modułu. W formularzu można zaznaczyć również, aby każdy produkt w ramach promocji pojawiał się w osobnym wierszu. W sekcji wyświetlona zostanie określona ilość produktów posortowanych według kryterium priorytetu produktu oraz ceny (malejąco).
 • Slider – opcja pozwala na zamieszczenie sekcji wyświetlającej kilka graficznych slajdów (bannerów wraz z opcjonalnym tekstem), które przewijane są w tym samym miejscu. Tego typu moduł zazwyczaj umieszcza się na samej górze strony. Przewijanie bannera w publicznej części sklepu odbywa się z określonym interwałem czasowym lub ręcznie poprzez kliknięcie w element nawigacyjny przez użytkownika.

  Okienko edycji / dodawania slidera wyświetla u góry pole edycyjne Nagłówek, a poniżej listę wprowadzonych slajdów wraz z przyciskiem Dodaj slajd. Na liście slajdów przy każdej pozycji wyświetla się Tytuł slajdu oraz przyciski Edytuj, Usuń oraz ^. Przyciski zapewniają odpowiednio: możliwość dokonania zmian w obrębie slajdu, usunięcia slajdu z listy oraz przesunięcia wybranego slajdu "w górę" na liście. Dodanie nowego slajdu powoduje umieszczenie dodawanej pozycji na końcu listy. Za pomocą przycisków ^, które wyświetlane są przy każdym slajdzie istnieje możliwość ułożenia odpowiedniej kolejności wyświetlania bannerów w obrębie slidera. Pole Nagłówek domyślnie nie jest wykorzystywane w sklepie, w konkretnym wdrożeniu sklepu pole to może być jednak wykorzystywane.

  Wybranie przycisku Dodaj slajd lub Edytuj przy danej pozycji na liście wyświetla nowe okienko, w którym zadać możemy następujące parametry:

  • Tytuł – opcjonalny tekst wyświetlany na górze slajdu (domyślnie pole to nie jest wykorzystywane w sklepie, w konkretnym wdrożeniu sklepu pole może być jednak wykorzystywane)
  • Opis – opcjonalny tekst wyświetlany na slajdzie
  • Zdjęcie – zdjęcie slajdu (do wyboru spośród dostępnych w sklepie katalogów zdjęć). Przy tym polu pojawia się przycisk Wybierz zdjęcie, a gdy edytujemy slajd i zdjęcie jest już wprowadzone, dodatkowo dostępne są przyciski Usuń (usuwa zdjęcie ze slajdu) oraz Pokaż (wyświetla zdjęcie w nowym okienku). Kliknięcie w Wybierz zdjęcie wywołuje nowe okienko kreatora dodawania lub podmiany istniejącego zdjęcia. W pierwszym kroku decydujemy, czy:

   • opcja nr 1 chcemy zamieścić zdjęcie istniejące już w sklepie w jednym z katalogów zdjęć (opcja Pobierz zdjęcie z katalogu), czy też
   • opcja nr 2 posiadamy zdjęcie na lokalnym dysku i chcemy je zamieścić w naszym slajdzie umieszczając je jednocześnie w wybranym katalogu zdjęć (opcja Dodaj nowe zdjęcie).

   Więcej informacji na temat katalogów zdjęć znajduje się w sekcji Informacje -> Katalogi zdjęć.

   Jeżeli wybraliśmy pobranie zdjęcia z katalogu (opcja nr 1), w kolejnym kroku wybieramy katalog i z wyświetlonej listy zdjęć z danego katalogu możemy wskazać zdjęcie, które zostanie umieszczone w naszym slajdzie (opcja Wybierz, która zamyka okienko i kończy proces zamieszczania zdjęcia). Na ekranie wyświetlającym listę zdjęć w obrębie katalogu u góry okienka dostępna jest lista wszystkich katalogów oraz przycisk Zmień katalog, który wyświetla listę zdjęć z wybranej wcześniej opcji. Na tym samym ekranie dostępny jest również przycisk Dodaj zdjęcie, którego kliknięcie spowoduje przejście do dodawania zdjęcia do katalogu i zamieszczenia tego nowego zdjęcia w slajdzie (funkcjonalność z opcji nr 2 opisanej poniżej).

   Jeżeli wybraliśmy wczytanie zdjęcia z lokalnego dysku i zamieszczenie go w slajdzie oraz w wybranym katalogu zdjęć (opcja nr 2), na ekranie wyświetli się formularz, w którym należy podać ścieżkę dostępu do pliku na naszym lokalnym dysku (pole Plik), a także zadać inne parametry związane ze zdjęciem, czyli wybrany Katalog zdjęć, Identyfikator tekstowy zdjęcia, docelową Szerokość i Wysokość zdjęcia w pikselach (zdjęcie zostanie przeskalowane z dopasowaniem do prostokąta o podanej szerokości i wysokości z zachowaniem oryginalnych proporcji zdjęcia). Zaznaczenie opcji Zachowaj oryginalne parametry spowoduje wczytanie zdjęcia bez skalowania. Po kliknięciu Zatwierdź zdjęcie trafi do wskazanego katalogu (przez co będzie dostępne w sklepie również dla innych celów niż edytowany właśnie slider) oraz zostanie umieszczone w naszym slajdzie. Pod formularzem dostępny jest również button Wybierz zdjęcie, który umożliwia rezygnację z dodawania zdjęcia z dysku i przejście do wyboru istniejącego zdjęcia z katalogu (opcja nr 1).

  Poniżej pola Zdjęcie w okienku edycji slajdu wyświetlana jest sekcja wyboru linku do strony, która otworzy się po kliknięciu w slajd. Do wyboru jest link zwykły w postaci adresu URL oraz jeden z linków wewnętrznych: do produktu, strony informacyjnej sklepu, grupy towarowej lub promocji. Wyświetlona lista zakładek ma takie działanie, że użytkownik najpierw wybiera zakładkę określając jakiego typu link ma być wstawiony pod newsem, a następnie wskazuje wartość określającą link. Przy zatwierdzaniu formularza znaczenie ma wyłącznie wartość wpisana w wybranej (zaznaczonej) zakładce. Oznacza to, że jeżeli np. najpierw wybierzemy zakładkę Link do produktu i wskażemy produkt, do którego ma być wstawiony link, a następnie wybierzemy zakładkę Link do strony informacyjnej i wybierzemy odpowiednią stronę, to po zatwierdzeniu formularza do wiadomości news zostanie przypisany link do wybranej strony informacyjnej. Znaczenie zakładek:

  • Link – dowolny adres URL. Jeżeli chcemy podać adres URL do zewnętrznego serwisu internetowego, należy podać pełny adres URL, np. http://www.mojastrona.pl/. Brak sekcji "http://" na początku adresu spowoduje, że podany adres zostanie potraktowany jako link w ramach sklepu i zostanie on doklejony do domeny, w której działa sklep. Umożliwia to tworzenie linków do istniejących adresów stron w ramach sklepu – np. jeżeli nasz sklep działa w domenie www.mojsklep.pl, a w polu Link wpiszemy wartość page/kontakt, wówczas finalnie uzyskamy link do adresu www.mojsklep.pl/page/kontakt.
  • Link do produktu – po kliknięciu Szukaj produktu, w nowym okienku wyświetla się wyszukiwarka produktów. Przy każdym wyświetlonym produkcie widnieje przycisk Wybierz, którego kliknięcie zamyka okienko i wstawia odpowiedni link do slajdu.
  • Link do strony informacyjnej – pozwala na wybór strony informacyjnej z listy
  • Link do grupy towarowej - pozwala na wybór grupy towarowej – wybór odbywa się przez wskazanie odpowiedniej grupy z wyświetlonego drzewa kategorii
  • Link do promocji – pozwala na wybór promocji z listy
 • Strona – opcja zamieszczenia sekcji wyświetlającej całą treść jednej ze stron informacyjnych zdefiniowanych w zakładce Informacje -> Strony informacyjne. W definicji modułu należy wpisać Nagłówek oraz wybrać jedną ze stron dostępnych na liście.
 • Zakładki – opcja zamieszczenia elementu zawierającego zakładki, w obrębie których prezentowane będą moduły. Moduł rodzaju Zakładki nie posiada żadnych parametrów, dlatego dodając taki moduł nie wypełniamy żadnego formularza, a przechodzimy od razu do edycji tego modułu, gdzie możemy utworzyć listę zakładek i ułożyć moduły w obrębie tych zakładek. Dodając moduł Zakładki nie można wskazać zakładki, do której ten moduł ma być przypisany (nie jest możliwe tworzenie podzakładek).

  Jak wcześniej wspomniano moduł Zakładki jest "pojemnikiem", w którym można umieścić kilka zakładek. Otrzymujemy więc pewną hierarchię polegającą na tym, że na jej szczycie jest moduł Zakładki (który nie posiada żadnych parametrów – nie ma zdefiniowanej nawet nazwy). Moduł ten jest tylko wskazaniem dla systemu grupującym moduły w zakładki. Na liście modułów element ten składa się zawsze z 2 składowych: Zakładki oraz Zakładki – koniec, pomiędzy którymi umieszcza się listę zakładek (a w każdej zakładek osobną listę modułów). Przesunięcie "w górę" modułu Zakładki odnosi skutek w stosunku do całej sekcji zakładek i modułów zgrupowanych w naszej sekcji.

  Dodanie nowego modułu Zakładki zawsze dodaje taki moduł (obie składowe: Zakładki oraz Zakładki – koniec) na końcu listy modułów. Zaraz po dodaniu takiego modułu lub wchodząc w późniejszą edycję modułu Zakładki (opcja Edytuj) wyświetla się nowe okienko, w którym można utworzyć bądź edytować listę zakładek wchodzących w skład naszego elementu. W okienku tym wyświetla się tabela zawierająca tytuły (nazwy) zakładek, które wchodzą w skład naszego modułu. U góry okienka dostępny jest przycisk Dodaj zakładkę, który wyświetla kolejne nowe okienko umożliwiające wprowadzenie tytułu (nazwy) nowo dodawanej zakładki. Definicja pojedynczej zakładki obejmuje tylko jej tytuł, dlatego przycisk Dodaj zakładkę oraz przyciski Edytuj dostępne przy każdej zakładce na liście wywołują tylko jednoelementowy formularz. Na liście zakładek przy każdej pozycji dostępne są również przyciski Usuń oraz ^ (przesunięcie zakładki "w górę" listy; przycisk ten nie wyświetla się przy pierwszej pozycji na liście).

  Mamy już utworzony moduł rodzaju Zakładki na liście modułów, a także zdefiniowaną listę zakładek wchodzących w jego skład. Ostatnim elementem, który należy stworzyć, to lista modułów wyświetlanych w ramach każdej z zakładek. Edycja modułu Zakładki wyświetla listę zdefiniowanych zakładek. W ramach tej listy przy każdej pozycji widnieje przycisk Edytuj pozycje. Po kliknięciu w ten button w nowym okienku pokazuje się lista modułów wchodzących w skład danej zakładki. Wyświetlona tabela jest identyczna z główną tabelą modułów, które wyświetlane są na stronie głównej - przy każdej pozycji widnieje Rodzaj elementu (np. Promocja, Strona, Bestseller, Najnowsze produkty), Parametry elementu oraz przyciski służące do edycji (Edytuj) oraz usunięcia (Usuń) modułu, a także przycisk ^, który zmienia kolejność wyświetlania modułów w obrębie naszej zakładki. Moduły w ramach zakładki dodaje się identycznie, jak moduły w obrębie głównej sekcji. Jedyna różnica w stosunku do głównej tabeli polega na tym, że w ramach zakładek nie można dodawać kolejnych podzakładek.

Wejście w edycję modułu (opcja Edytuj dostępna przy poszczególnych pozycjach na liście) wywołuje edycję parametrów danego modułu. Możliwa jest edycja parametrów, które zostały podane przy zamieszczeniu danego modułu, nie jest możliwa natomiast zmiana rodzaju tego modułu.

Edycja modułów w obrębie zakładek możliwa jest na 2 sposoby:

 • z poziomu głównej tabeli modułów możliwe jest wejście w edycję modułu typu Zakładki, gdzie wyświetla się lista zakładek. Tutaj można edytować zakładki orazmoduły w obrębie zakładek
 • z poziomu głównej tabeli modułów możliwe jest wejście od razu w edycję tytułu zakładki (przycisk Edytuj), jak i wejście w edycję modułów zawartych w wybranejzakładce (przycisk Edytuj pozycje wyświetlany w kolumnie Parametry elementu głównej tabeli).

Ustawianie tła serwisu

U góry strony w sekcji Informacje -> Strona główna dostępny jest przycisk Tło dla całego serwisu, którego kliknięcie umożliwia parametryzację tła strony sklepu. Ustawienie tła dotyczy wszystkich stron sklepu, czyli zarówno strony głównej, jak i wszystkich pozostałych podstron. Dzięki tej funkcjonalności administrator może np. ustawić tło w formie tapety okolicznościowej i zmieniać je w zależności od okazji.

Tło strony składa się z koloru oraz opcjonalnie z pliku graficznego (np. zdjęcia). Formularz parametryzacji tła zawiera następujące informacje:

 • Obrazek – zdjęcie lub grafika wyświetlane w tle strony zgodnie z wybranym sposobem wyświetlania określonym w polach Powtarzanie obrazka z tłem oraz Pozycja obrazka z tłem. W celu wczytania obrazka należy podać ścieżkę dostępu do pliku na lokalnym dysku. Obrazek nie jest polem obowiązkowym. Jeżeli obrazek jest wczytany, w formularzu wyświetla się jego miniaturka i dodatkowo pojawia się checkbox Usuń obrazek z tła (jeżeli zostanie zaznaczony, po zatwierdzeniu formularza obrazek tła zostanie usunięty)
 • Kolor – kolor tła, zapisany w formie składowych RGB (wartości 0-255 dla każdej ze składowych barwy: czerwonej, zielonej i niebieskiej). Wartości można wprowadzić ręcznie do formularza lub skorzystać z wyświetlonej palety przykładowych kolorów.
 • Powtarzanie obrazka z tłem - w polu tym określamy, w jaki sposób grafika obrazka będzie wypełniać tło. Ten parametr ma znaczenie, jeżeli obrazek tła jest mniejszy od rozmiarów wyświetlanej strony. Możliwe są następujące opcje:

  • Powtarzanie – obrazek będzie powtarzany na całym tle zarówno w pionie, jak i w poziomie (wyświetlanie sąsiadujących obok siebie obrazków)
  • Powtarzanie X – obrazek będzie powtarzany w tle, ale tylko w poziomie
  • Powtarzanie Y – obrazek będzie powtarzany w tle, ale tylko w pionie
  • Bez powtarzania – obrazek nie będzie powtarzany, tzn. wyświetli się tylko jeden egzemplarz obrazka zgodnie z ustaloną pozycją
 • Pozycja obrazka z tłem – wybór pozycji umiejscowienia obrazka na stronie (do wyboru wyśrodkowanie lub jedna z 8 pozycji skrajnych: 4 rogi strony i 4 środki boków strony). Gdy w polu Powtarzanie obrazka z tłem została wybrana jedna z opcji powtarzania, obrazek będzie powtarzany w odniesieniu do ustalonej pozycji tła.
Tło stron sklepu internetowego
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.