Import/eksport cen

Import cen

Opcja importu cen służy do wykonania importu samych cen i oznaczenia, czy dany produkt jest dostępny. Jeżeli Państwa sklep posiada obsługę stanów magazynowych, zamiast oznaczenia, czy dany produkt jest dostępny, importowana jest ilość produktów, która aktualnie znajduje się na stanie.

Plik importu jest plikiem w formacie CSV i zawiera on następujące informacje: Indeks towarowy, Dostępność/Ilość, Stawka VAT, Stara cena oraz kolejno ceny iceny promocyjne dla wszystkich poziomów cenowych, które istnieją w bazie danych sklepu. Wzór pliku (plik zawierający nagłówek z parametrami) może zostać pobrany po kliknięciu w przycisk Pobierz pola importu, który znajduje się pod formularzem parametrów importu.

Identyfikatorem produktu jest jego indeks towarowy. Jest to jedyny wyróżnik produktu stosowany przez oprogramowanie sklepu.

Po wybraniu opcji Import cen na ekranie wyświetla się formularz z następującymi polami:

 • Separator kolumn – określa znak, który służy do separacji kolumn (parametrów) w pliku importu. Opcje do wyboru:

  • Tabulator [Tab]
  • Przecinek [,]
  • Średnik [;]
 • Separator tekstu – określa sposób, w jaki tekst jest grupowany w obrębie pojedynczego parametru. Separator ten otacza pojedynczą kolumnę (parametr) na początku i końcu tekstu. Jeżeli wybierzemy jako separator cudzysłów ("), oznacza to,że każdy parametr w pliku ma być otoczony tym znakiem, np. "Stawka VAT". Dostępne opcje:

  • [Brak]
  • Cudzysłów ["]
  • Apostrof [']
 • Rozmiar pojedynczego pakietu (liczba produktów) – import pliku podzielony jest na pakiety zawierające określoną liczbę wierszy (informacji o cenach dla kolejnych produktów). W przypadku wykrycia błędu w pliku podczas wykonywania importu, system przerywa dalszy import. Nie oznacza to jednak, że żaden produkt w takim przypadku nie zostanie zaktualizowany w bazie danych. Jeżeli import zostanie przerwany, wówczas do bazy danych trafią wszystkie dane zawarte w dotychczas poprawnie zaimportowanych pełnych pakietach. Jeżeli plik importu zawiera przykładowo 1500 pozycji (informacji o cenach dla 1500 produktów), a parametr Rozmiar pojedynczego pakietu jest ustawiony na 100, wówczas operacja importu będzie podzielona na 15 pakietów po 100 pozycji każdy. Jeżeli błąd podczas importu wystąpi przy imporcie 531 pozycji (wiersza z pliku), wówczas dalszy import zostanie przerwany, ale pierwszych 5 pakietów (500 informacji o cenach) zostanie poprawnie zapisanych w bazie danych.
 • Zakres importu:

  • Tylko stany magazynowe / dostępność – import aktualizuje wyłącznie informacje o stanach magazynowych lub dostępności produktów (nie aktualizuje cen)
  • Stany magazynowe / dostępność oraz ceny – import aktualizuje informacje o stanach magazynowych lub dostępności produktów oraz informacje o cenach
 • Ceny w pliku importu to – ceny netto / ceny brutto – w zależności od dokonanego wyboru moduł importu dokona stosownych przeliczeń cen
 • Zakres importu:

  • Aktualizuj wszystkie produkty (niezdefiniowane w pliku importu zostaną oznaczone jako niedostępne) – system aktualizuje wszystkie produkty, których indeksy towarowe występują w pliku importu cen. Pozostałe produkty (których indeksy towarowe nie występują w pliku importu cen) są oznaczane jako niedostępne dla kupujących
  • Aktualizuj tylko produkty zdefiniowane w pliku importu – system aktualizuje tylko produkty, których indeksy towarowe występują w pliku importu. Pozostałe produkty (których indeksy towarowe nie występują w pliku importu cen) pozostają niezmienione
 • Plik importu – pole służące do wskazania ścieżki dostępu do pliku importu cen na dysku lokalnym

Przycisk Wykonaj import rozpoczyna proces importu.

Import cen do sklepu internetowego

Eksport cen

Opcja eksportu cen służy do wygenerowania pliku w formacie CSV, który można zapisać na lokalnym dysku i następnie dokonać jego obróbki w zewnętrznym oprogramowaniu, np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Wygenerowany plik zawiera ceny i oznaczenia, czy dany produkt jest dostępny dla kupujących. W pliku zapisana jest informacja dla wszystkich produktów z bazy danych sklepu. Jeżeli Państwa sklep posiada obsługę stanów magazynowych, zamiast oznaczenia, czy dany produkt jest dostępny, eksportowana jest ilość produktów, która aktualnie znajduje się na stanie.

Plik eksportu w każdym wierszu zawiera następujące informacje: Indeks towarowy, Dostępność/Ilość, Stawka VAT oraz kolejno ceny (zwykłe) dla wszystkich poziomów cenowych, które istnieją w bazie danych sklepu. W zależności od wyboru administratora, w pliku mogą się znaleźć również informacje o starej cenie (wspólnej dla wszystkich poziomów cenowych) oraz cenie promocyjnej dla wszystkich poziomów cenowych.

Przed wykonaniem eksportu cen należy wypełnić formularz, który zawiera następujące pola:

 • Separator kolumn – określa znak, który służy do separacji kolumn (parametrów) w pliku eksportu. Opcje do wyboru:

  • Tabulator [Tab]
  • Przecinek [,]
  • Średnik [;]
 • Separator tekstu – określa sposób, w jaki tekst jest grupowany w obrębie pojedynczego parametru. Separator ten otacza pojedynczą kolumnę (parametr) na początku i końcu tekstu. Jeżeli wybierzemy jako separator cudzysłów ("), oznacza to, że każdy parametr w pliku ma być otoczony tym znakiem, np. "Stawka VAT". Dostępne opcje:

  • [Brak]
  • Cudzysłów ["]
  • Apostrof [']
 • Rozmiar pojedynczego pakietu (liczba produktów) – określa liczbę produktów eksportowanych w jednym pakiecie. Wykonywanie eksportu do pliku podzielone jest na pakiety zawierające określoną liczbę pozycji (cen produktów). Ustawienie dużego rozmiaru pakietu może powodować błędy wynikające ze zbyt małej wydajności serwera. Rozmiar pakietu należy więc ustawić na niższą wartość w przypadku korzystania z mniej wydajnych serwerów. W przypadku wystąpienia błędu wynikającego z wydajności, plik importu nie zostanie wygenerowany.
 • Ceny w pliku eksportu to – ceny netto / ceny brutto – w zależności od dokonanego wyboru w pliku zostaną zapisane wyłącznie ceny netto albo ceny brutto
 • Eksportuj również:

  • Stara cena – system eksportuje również pole "Stara cena" dla każdego produktu (wspólne dla wszystkich poziomów cenowych)
  • Cena promocyjna – system eksportuje również ceny promocyjne produktu (osobno dla wszystkich poziomów cenowych)

Przycisk Eksportuj plik, który dostępny jest pod formularzem, rozpoczyna pobieranie pliku eksportu, który można zapisać na lokalnym dysku.

Eksport cen ze sklepu internetowego

Import zdjęć

Import zdjęć dostępny jest wyłącznie w sklepie w wersji Market.

Omawiana funkcjonalność umożliwia automatyczne wczytanie do bazy danych sklepu dużej ilości zdjęć i przypisanie wczytanych plików graficznych do odpowiednich produktów, które istnieją w systemie.

Każdy produkt może mieć przypisane 3 zdjęcia:

 • miniaturę wyświetlaną na liście produktów,
 • duże zdjęcie wyświetlane w opisie produktu (większa wersja miniatury),
 • zdjęcie wyświetlane w okienku popup po kliknięciu w zdjęcie w szczegółowym opisie produktu (może to być zupełnie inne zdjęcie niż miniatura i duże zdjęcie).

W sklepie w wersji Market każdy produkt może mieć dodatkowo galerię zdjęć, która pojawia się pod szczegółowym opisem produktu.

Wykonanie importu zdjęć wymaga posiadania serwera FTP. Na serwerze tym w określonym katalogu muszą zostać zapisane pliki graficzne, które następnie zostaną zaimportowane do bazy danych sklepu. Operacja importu polega więc na odczytaniu wszystkich plików graficznych z tego katalogu i przypisaniu ich do odpowiednich produktów w bazie danych sklepu.

W jaki sposób następuje identyfikacja zdjęć i przypisanie ich do odpowiednich produktów?

Wyróżnikiem produktu jest pole "Indeks towarowy" - jest to jego unikalny identyfikator. Zdjęcia umieszczone w katalogu serwera FTP, z którego dokonywany będzie import muszą mieć nazwy zgodne z indeksami towarowymi produktów, do których te pliki będą przypisywane, np. jeżeli dany produkt posiada indeks towarowy "agd223", wówczas odpowiadający mu plik zdjęcia w katalogu, z którego zostanie wykonany import, musi mieć nazwę odpowiadającą temu indeksowi, czyli "agd223.jpg". Ze zdjęcia o tej nazwie zostanie utworzone (po przeskalowaniu do odpowiednich rozmiarów) zdjęcie duże oraz miniatura zdjęcia produktu. Jeżeli chcemy, aby zostało również utworzone zdjęcie pop-up, które może być zupełnie innym zdjęciem, niż zdjęcie duże oraz miniatura, mamy do wyboru albo wskazać, aby zdjęcie pop-up zostało utworzone z tego samego pliku, co zdjęcie duże oraz miniaturka (w naszym przykładzie będzie to plik o nazwie "agd223.jpg") albo zadecydować, aby zdjęcie pop-up zostało utworzone z innego pliku, którego nazwa będzie zakończona frazą "_popup" (w naszym przykładzie będzie to plik o nazwie "agd223_popup.jpg"). Zdjęcia pop-up możemy w ogóle nie importować, gdyż zdjęcie to nie jest wymagane.

Jeżeli chcemy, aby dodatkowo zostały zaimportowane zdjęcia do galerii zdjęć wybranych produktów, wówczas takie zdjęcia należy zapisać w katalogu serwera FTP pod nazwami, które będą kończyć się znakiem separatora z dopisanym numerem zdjęcia w galerii. W naszym przykładzie dla produktu o indeksie towarowym "agd223" (zakładając, że znakiem separatora jest znak podkreślenia "_") byłyby to zdjęcia o nazwach kolejno: "agd223_1.jpg", "agd223_2.jpg", "agd223_3.jpg" itd.

Rozszerzenie plików graficznych JPG zostało podane tylko dla przykładu, gdyż dopuszczalne są również inne formaty źródłowych plików graficznych – PNG oraz GIF. Dopuszczalne jest również użycie rozszerzenia JPEG zamiennie z JPG.

Formularz importu zdjęć zawiera następujące pola:

 • Ścieżka do zdjęć – wskazanie adresu serwera FTP, na którym przechowywane są zdjęcia, z jednoczesnym podaniem katalogu oraz loginu i hasła do serwera. Parametr ten ma następującą postać: ftp://user:haslo@adres_serwera/katalog
 • Separator rozdzielający w nazwie pliku indeks towarowy i numer zdjęcia w galerii (domyślnie jest to znak podkreślenia "_") – określa znak, który w nazwie pliku graficznego oddziela indeks towarowy od numeru zdjęcia w galerii. Jeżeli wczytujemy galerię zdjęć do produktu o indeksie towarowym "agd223", a znak separatora zdefiniujemy jako znak podkreślenia, wówczas kolejne pliki wczytywane do galerii muszą być zadane zgodnie z podanym schematem: "agd223_1.jpg", "agd223_2.jpg", "agd223_3.jpg" itd.
 • Dla zdjęcia rozmiaru pop-up – w polu tym możemy określić, w jaki sposób ma zostać tworzone bądź importowane zdjęcie pop-up. Do wyboru są następujące opcje:
  • utwórz zdjęcie rozmiaru pop-up ze zdjęcia głównego – zdjęcie pop-up zostanie utworzone z tego samego pliku, co zdjęcie duże i miniaturka. Będziemy więc mieli miniaturkę, zdjęcie duże i zdjęcie pop-up, które będą wyglądać tak samo – jedyna różnica będzie w rozmiarze zdjęcia.
  • utwórz zdjęcie rozmiaru pop-up ze zdjęcia o nazwie "xxxx_popup", gdzie xxxx oznacza indeks towarowy – wybranie tej opcji spowoduje, że z katalogu serwera FTP zostanie pobrany plik graficzny, którego nazwa składa się z indeksu towarowego zakończonego frazą "_popup". W naszym przykładzie byłby to plik "agd223_popup.jpg"
  • nie twórz zdjęcia o rozmiarze pop-up – jeżeli wybierzemy tę opcję, zdjęcie pop-up zostanie pominięte.

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Rozpocznij import, który inicjuje operację przetwarzania zdjęć z serwera FTP.

Import zdjęć do sklepu internetowego

Import newslettera

Omawiana zakładka dostępna jest wyłącznie w przypadku, gdy Państwa sklep posiada moduł dodatkowy "Newsletter".

Funkcja pozwala na import z pliku tekstowego adresów e-mail użytkowników, którzy zostaną zapisani do bazy newslettera jako subskrybenci w wybranych grupach tematycznych.

Plik importu jest plikiem tekstowym zawierającym tylko jeden wiersz. W wierszu tym wypisane są kolejne adresy e-mail, które oddzielone są od siebie znakiem separatora. Plik ten ma więc następującą postać:

jan@mojadres.pl;anna@mojafirma.pl;marcin.kowalski@adresik.pl;... [itd.]

Przed wykonaniem importu należy wypełnić formularz zawierający następujące pola:

 • Plik importu – wskazanie ścieżki dostępu do plik importu na lokalnym dysku
 • Separator adresów email (domyślnie jest to średnik) – określa znak oddzielający od siebie kolejne adresy e-mail w pliku importu
 • Grupy tematyczne do których zostaną przydzielone adresy email – importowane adresy e-mail zostaną przypisane do zaznaczonych grup tematycznych

Po wypełnieniu formularza należy kliknąć przycisk Importuj, który rozpocznie wykonywanie operacji. Istnieje również możliwość wstępnego sprawdzenia poprawności pliku importu bez dokonywania zapisu do bazy danych. W tym celu należy kliknąć w przycisk Sprawdź plik.

Działanie modułu Newsletter oraz opis grup tematycznych znajduje się w poprzedniej części niniejszej instrukcji (w sekcji Newsletter).

Import newslettera sklepu internetowego
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.