Import/eksport produktów

Import/eksport

Oprogramowanie sklepu umożliwia wymianę danych z zewnętrznym oprogramowaniem za pośrednictwem plików tekstowych w formacie CSV (skrót od Comma Separated Values). Komunikacja możliwa jest w obie strony, tzn. możliwy jest zarówno eksport danych ze sklepu do pliku CSV (który można zapisać na lokalnym dysku i następnie wczytać np. do popularnego arkusza kalkulacyjnego), jak i import danych z przygotowanego pliku CSV do bazy danych sklepu. Import pliku do sklepu wywołuje skutek w postaci zmian w bazie danych sklepu – po imporcie zmianie mogą ulec parametry produktów, w tym ich ceny.

Plik w formacie CSV jest plikiem tekstowym, w którym w każdym wierszu podawanych jest kilka wartości oddzielonych separatorem (np. przecinkiem czy średnikiem). Każda taka wartość w wierszu odpowiada pewnemu parametrowi, np. nazwie produktu, cenie, stawce VAT. Kolejny wiersz pliku zawiera kolejne dane zgodne z przyjętym schematem (np. wartości dotyczące kolejnego produktu). Wyjątek stanowi pierwszy wiersz pliku, który nie zawiera wartości, a jedynie nagłówek tekstowy, w którym wypisane są kolejne nazwy parametrów.

Przykładowy plik importu/eksportu będzie miał następujący układ:

"Grupa towarowa" "Indeks towarowy" "Nazwa produktu" …

"Monitory" "SA1-5519D" "Monitor LCD 19 cali" …

"Piekarniki elektryczne" "B31-QW" "Piekarnik do zabudowy B31" …

"Czajniki" "CZ33-A" "Czajnik elektryczny CZ33" …

Jak widać w nagłówku (pierwszym wierszu) wypisane są nazwy parametrów produktów, a w kolejnych wierszach znajdują się dane konkretnych produktów, podane zgodnie z przyjętym układem.

Pliki w formacie CSV są obsługiwane między innymi przez popularne arkusze kalkulacyjne, a opisany format pliku najłatwiej wyobrazić sobie właśnie w postaci arkusza zawierającego kolumny (w pliku: wartości oddzielone separatorem) oraz wiersze (np. kolejne produkty). Można więc np. pobrać plik CSV ze sklepu, dokonać jego obróbki w arkuszu (np. zmienić nazwy niektórych produktów albo dopisać nowe produkty), a następnie wczytać plik z powrotem do sklepu, co odniesie skutek w postaci aktualizacji bazy danych sklepu.

Moduły importu/eksportu dostępne są w sklepie internetowym w wersji Market.

Import produktów

Sekcja Import/eksport -> Import produktów służy do wczytywania do bazy danych sklepu przygotowanego pliku w formacie CSV, który znajduje się na naszym lokalnym dysku.

Plik taki musi spełniać opisane wcześniej wymogi, czyli powinien zawierać w kolejnych wierszach informacje o kolejnych produktach. W każdym wierszu takiego pliku muszą być zapisane parametry produktu – każdy taki parametr oddzielony jest od kolejnego znakiem separatora (np. przecinkiem czy tabulatorem).

Przed wykonaniem importu możliwe jest zadanie parametrów tej operacji. Konfiguracja importu obejmuje trzy kwestie:

 • Mapowanie kolumn – ustalenie znaczenia parametrów zapisanych w pliku importu, czyli przypisanie odpowiednich "kolumn" znajdujących się w pliku do odpowiednich parametrów produktów w bazie danych sklepu
 • Parametry importu – ustalenie, jakie operacje zostaną wykonane podczas wczytywania danych
 • Ustawienia pliku – ustawienie parametrów pliku (kodowanie i separatory tekstu)

Administrator może skonfigurować import dokonując ustaleń dla wszystkich trzech wyżej wymienionych kwestii. Każda dokonana parametryzacja importu może zostać zapisana w systemie pod zadaną nazwą, dzięki czemu administrator przed dokonaniem importu może wczytać wybraną, zapisaną wcześniej konfigurację. Ponieważ w systemie może istnieć wiele zapisanych konfiguracji importu, administrator może w łatwy sposób dokonywać importu plików o różnych formatach, które zostały zapisane w systemie. Konfiguracja importu i zapisanie takiej konfiguracji w systemie możliwe jest w sekcji Import/Eksport -> Konfiguracja importu produktów, która została omówiona w kolejnym rozdziale instrukcji. Oprócz zapisanych przez administratora konfiguracji importu w systemie zawsze istnieje konfiguracja standardowa zapisana pod nazwą [standardowa].

Po kliknięciu w sekcję Import/Export -> Import produktów na ekranie wyświetla się formularz z parametrami importu. Formularz ten podzielony jest na 3 sekcje: Plik importu, Określ parametry importu, Ustawienia pliku. W sekcji Plik importu wskazujemy lokalizację pliku na lokalnym dysku, który posłuży do wykonania importu. Wybór dokonany w polu Konfiguracji importu wczytuje zapisaną wcześniej konfigurację importu (w związku z czym zmieniają się pola w formularzach z sekcji Określ parametry importu, Ustawienia pliku. Jeżeli zaznaczymy checkbox Wykonaj import testowy (bez zapisu do bazy danych), wówczas po zatwierdzeniu wykonania importu system dokona wyłącznie sprawdzenia poprawności pliku, ale żadne dane nie zostaną zapisane do bazy danych.

W wyświetlonych poniżej sekcjach: Określ parametry importu, Ustawienia pliku możemy w ramach wybranej konfiguracji importu zmienić wybrane ustawienia dla konkretnej pojedynczej operacji importu. W tym miejscu nie ma jednak możliwości zmiany mapowania kolumn, która to operacja jest możliwa wyłącznie w sekcji Import/Eksport -> Konfiguracja importu produktów. Formularze z sekcji Określ parametry importu oraz Ustawienia pliku są identyczne z ich odpowiednikami z sekcji Import/Eksport -> Konfiguracja import produktów, dlatego w celu zapoznania się ze znaczeniami pól w tych formularzach prosimy o przejście do lektury sekcji konfiguracji importu.

Na dole ekranu zamieszczone są 2 przyciski: Pobierz pola importu oraz Wykonaj import. Kliknięcie w pierwszy z nich pobiera wzorcowy plik zawierający 1 wiersz nagłówkowy, który zawiera parametry oddzielone od siebie separatorami. Wykaz parametrów na liście jest zgodny z wybraną konfiguracją importu. Plik taki można pobrać i wczytać np. do arkusza kalkulacyjnego tworząc szablon zawierający kolumny zgodne z wybraną konfiguracją importu.

Kliknięcie w przycisk Wykonaj import inicjuje proces importu – kolejne wiersze z pliku będą odczytywane, a odczytane dane będą zapisywane w bazie danych zgodnie ze zdefiniowaną konfiguracją importu.

Import produktów do sklepu internetowego

Uwaga! W przypadku wykrycia błędu w pliku, system przerywa import. Nie oznacza to jednak, że żaden produkt w takim przypadku nie zostanie zaimportowany do bazy danych. W konfiguracji importu można zadać parametr Rozmiar pojedynczego pakietu (liczba produktów). Jeżeli import zostanie przerwany, wówczas do bazy danych trafią wszystkie dane zawarte w dotychczas poprawnie zaimportowanych pełnych pakietach. Jeżeli plik importu zawiera przykładowo 1500 pozycji (produktów), a parametr Rozmiar pojedynczego pakietu jest ustawiony na 100, wówczas operacja importu będzie podzielona na 15 pakietów po 100 produktów każdy. Jeżeli błąd podczas importu wystąpi przy imporcie 531 produktu (wiersza z pliku), wówczas dalszy import zostanie przerwany, ale pierwszych 5 pakietów (500 produktów) zostanie poprawnie zapisanych w bazie danych.

Konfiguracja importu produktów

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, konfiguracja importu produktów służy do zdefiniowania parametrów i operacji, które będą wykonywane w trakcie importu danych z pliku CSV. Zdefiniowaną konfigurację można zapisać pod zadaną nazwą, którą administrator będzie mógł wybrać przed każdorazowym wykonaniem importu.

Zgodnie z opisem zawartym w poprzednim dziale konfiguracja importu obejmuje trzy kwestie:

 • Mapowanie kolumn – ustalenie znaczenia parametrów zapisanych w pliku importu, czyli przypisanie odpowiednich "kolumn" znajdujących się w pliku do odpowiednich parametrów produktów w bazie danych sklepu
 • Parametry importu – ustalenie, jakie operacje zostaną wykonane podczas wczytywania danych
 • Ustawienia pliku – ustawienie parametrów pliku (kodowanie i separatory tekstu)

Zostaną one teraz opisane szczegółowo.

Po kliknięciu w pozycję menu Import/Eksport -> Konfiguracja importu produktów na ekranie wyświetla się lista zapisanych konfiguracji. Dla każdej pozycji na liście można wykonać następujące operacje: Edytuj, Usuń oraz Pobierz pola importu. Wybór pobrania pól importu zapisuje na lokalnym dysku wzorcowy plik zawierający 1 wiersz nagłówkowy z parametrami, które oddzielone są od siebie separatorami. Wykaz parametrów na liście jest zgodny z wybraną konfiguracją importu. Plik taki można pobrać i wczytać np. do arkusza kalkulacyjnego tworząc szablon zawierający kolumny zgodne z wybraną konfiguracją importu. Na liście zapisanych konfiguracji zawsze widnieje pozycja [standardowa], której nie można edytować w zakresie mapowania kolumn. Pozycji tej nie można również usunąć z listy.

Konfiguracja importu produktów

Formularz edycji konfiguracji jest analogiczny do formularza dodawania nowej konfiguracji, dlatego obie te funkcjonalności zostaną omówione wspólnie.

Aby dodać nową konfigurację należy kliknąć w przycisk Dodaj konfigurację importu, który dostępny jest na samej górze ekranu. W nowym okienku pojawia się formularz, w którym należy wskazać Plik importu, który zostanie odczytany jako wzorzec. Jednocześnie można również zadać parametry: Kodowanie znaków, Separator kolumn, Separator tekstu (omówione w dalszej części opisu). Po wskazaniu ścieżki do pliku należy kliknąć Zatwierdź. System odczyta nagłówek pliku importu (parametry), a następnie wyświetli formularz dodawania/edycji konfiguracji importu. U góry ekranu formularza widnieje pole Nazwa konfiguracji – jest to nazwa, która będzie wyświetlana administratorowi podczas wybierania zapisanej konfiguracji przed wykonaniem importu. Dalsza część formularza dodawania/edycji konfiguracji podzielona jest na 2 zakładki: Parametry importu oraz Mapowanie kolumn. Poniżej zostały opisane znaczenia poszczególnych pól formularza.

Dodaj plik importu

Zakładka: Parametry importu

Sekcja Określ parametry importu:

 • Rozmiar pojedynczego pakietu (liczba produktów) – import pliku podzielony jest na pakiety zawierające określoną liczbę produktów. W przypadku wykrycia błędu w pliku podczas wykonywania importu, system przerywa dalszy import. Nie oznacza to jednak, że żaden produkt w takim przypadku nie zostanie zaimportowany do bazy danych. Jeżeli import zostanie przerwany, wówczas do bazy danych trafią wszystkie dane zawarte w dotychczas poprawnie zaimportowanych pełnych pakietach. Jeżeli plik importu zawiera przykładowo 1500 pozycji (produktów), a parametr Rozmiar pojedynczego pakietu jest ustawiony na 100, wówczas operacja importu będzie podzielona na 15 pakietów po 100 produktów każdy. Jeżeli błąd podczas importu wystąpi przy imporcie 531 produktu (wiersza z pliku), wówczas dalszy import zostanie przerwany, ale pierwszych 5 pakietów (500 produktów) zostanie poprawnie zapisanych w bazie danych.
 • Jeśli grupa towarowa w wierszu jest nie zdefiniowana użyj poprzedniej zdefiniowanej (tak/nie) – opcja służy do określenia, czy brak nazwy grupy towarowej w danym wierszu pliku importu określa, że dany produkt nie ma być przypisany do żadnej grupy towarowej (opcja "Nie"), czy też ma on zostać przypisany do poprzedniej grupy towarowej, jaka była zdefiniowana w poprzednim wierszu (poprzednich wierszach) w pliku importu (opcja "Tak"). Pozwala to na uniknięcie konieczności wpisywania do pliku importu (edytowanego np. przy pomocy arkusza kalkulacyjnego) nazwy grupy towarowej przy każdej pozycji. Wystarczy wprowadzić nazwy grupy towarowej tylko tam, gdzie następuje jej zmiana.
 • Automatycznie dodaj znalezione w pliku grupy towarowe (tak/nie) – opcja oznacza sposób postępowania w przypadku, gdy w danym wierszu pliku zostanie znaleziony produkt, dla którego parametr odpowiadający grupie towarowej będzie zawierał nazwę, która nie istnieje w bazie danych sklepu. Jeśli opcja jest ustawiona na "Tak", w przypadku znalezienia nieistniejącej nazwy grupy towarowej, nazwa ta zostanie dodana do systemu, a importowane produkty będą mogły zostać do niej automatycznie przypisane. Jeśli opcja jest ustawiona na "Nie", to w przypadku znalezienia nieistniejącej grupy towarowej system przerwie import i zwróci informację o błędzie.
 • Dla istniejących produktów aktualizuj opis (tak/nie) – ustawienie tego pola decyduje o sposobie postępowania w sytuacji, gdy w pliku importu znajdują się produkty, które istnieją już w bazie danych sklepu. Dla takich produktów opisy tekstowe z pliku importu zostaną przepisane do bazy danych sklepu (zaktualizowane), jeżeli pole jest ustawione na "Tak". Jeżeli pole jest ustawione na "Nie", wówczas opis tekstowy takiego produktu, który figuruje już w bazie danych sklepu, pozostanie niezmieniony.
 • Traktuj opis jako HTML – po zaznaczeniu tej opcji opis produktu w importowanym pliku traktowany będzie jako zapisany z użyciem tagów języka HTML
 • Dla istniejących produktów aktualizuj ceny i dostępność (tak/nie) – zaznaczenie tej opcji skutkuje aktualizacją cen i dostępności produktów (ew. stanów magazynowych) dla produktów, które istnieją już w bazie danych sklepu podczas wykonywania importu. Jeżeli Państwa sklep posiada obsługę stanów magazynowych, wówczas aktualizacji podlega nie dostępność produktu, ale ilość produktów na stanie.
 • Ceny w pliku importu to – ceny netto / ceny brutto – w zależności od dokonanego wyboru moduł importu dokona stosownych przeliczeń cen
 • Ustaw nowe produkty jako:

  • Zaimportowane (niewidoczne) – wczytane nowe produkty będą oznaczone w bazie danych jako zaimportowane i będą niewidoczne dla klientów. Wszystkie takie produkty można odnaleźć korzystając z wyszukiwarki w sekcji Produkty. Po ręcznym zatwierdzeniu produktu przez administratora status zaimportowany zostaje automatycznie usunięty.
  • Widoczne jeśli dostępne – jeśli produkt po dokonaniu importu jest dostępny, zostanie on automatycznie oznaczony jako widoczny w publicznej części sklepu.
  • Wszystkie widoczne – wszystkie zaimportowane produkty będą oznaczone jako widoczne w publicznej części sklepu.
 • Grupy towarowe są obowiązkowe (tak/nie) – oznaczenie, czy w pliku importu parametr odpowiedzialny za nazwę grupy towarowej musi zostać podany. Jeżeli pole jest ustawione na "Tak", wówczas grupa towarowa dla każdego produktu musi zostać podana (chyba, że pole "Jeśli grupa towarowa w wierszu jest nie zdefiniowana użyj poprzedniej zdefiniowanej" jest oznaczone na "Tak" i dla każdego produktu można zlokalizować poprzedni produkt z wpisaną grupą towarową). Jeżeli pole jest ustawione na "Nie", wówczas podanie grupy towarowej nie jest obowiązkowe i importowane produkty mogą zostać wpisane do bazy danych bez przypisania do jakiejkolwiek grupy towarowej.
 • Przeliczaj ceny zgodnie ze zdefiniowanymi kryteriami – oznaczenie, czy ceny nowo importowanych produktów mają zostać przeliczone zgodnie z istniejącymi w sklepie kryteriami przeliczania cen (zdefiniowanymi w sekcji Ceny -> Przelicz). Jeżeli pole jest ustawione na "Tak", wówczas w trakcie importu dla każdego produktu zostanie uruchomiona procedura przeliczania cen, która zdefiniowana jest w sekcji Ceny -> Przelicz), dzięki czemu poziomy cen dla każdego importowanego produktu zostaną obliczone zgodnie z zapisanymi kryteriami przeliczania.

Sekcja Ustawienia pliku:

 • Kodowanie znaków – rodzaj kodowania znaków w pliku importu – do wyboru UTF-8, CP-1250, ISO-8859
 • Separator kolumn – określa znak, który służy do separacji kolumn (parametrów) w pliku importu (znak separatora można również określić podczas zapisu do pliku CSV z arkusza kalkulacyjnego). Opcje do wyboru:

  • Tabulator [Tab]
  • Przecinek [,]
  • Średnik [;]
 • Separator tekstu – określa sposób, w jaki tekst jest grupowany w obrębie pojedynczego parametru. Separator ten otacza pojedynczą kolumnę (parametr) na początku i końcu tekstu. Jeżeli wybierzemy jako separator cudzysłów ("), oznacza to, że każdy parametr w pliku ma być otoczony tym znakiem, np. "Grupa towarowa". Dostępne opcje:

  • [Brak]
  • Cudzysłów ["]
  • Apostrof [']
 • Separator grup towarowych (separator poszczególnych grup towarowych w ścieżce) – domyślnie jest to znak |. Separator ten ma znaczenie w przypadku, gdy grupy towarowe w systemie sklepu tworzą wiele poziomów (hierarchię). W takim przypadku w bazie danych występują grupy główne oraz grupy podrzędne (na wielu poziomach). Np. może istnieć grupa główna "Sprzęt AGD" (poziom 1), do której podpięta jest podgrupa "Piekarniki" (poziom 2), w obrębie której istnieje kolejna podgrupa "Piekarniki elektryczne" (poziom 3). Plik importu w polu odpowiadającym grupie towarowej powinien zawierać pełną informację o grupie towarowej, do której będzie przypisany produkt, z uwzględnieniem całej hierarchii danej grupy. W podanym przypadku, gdy chcemy przypisać produkt do podgrupy "Piekarniki elektryczne" (na ostatnim, trzecim poziomie), parametr odpowiadający grupie towarowej powinien mieć postać: Sprzęt AGD|Piekarniki|Piekarniki elektryczne. Jak widać, kolejne poziomy podgrup należy oddzielić opisywanym separatorem. Gdybyśmy chcieli dopisać produkt do podgrupy "Piekarniki", wówczas należałoby podać wartość: Sprzęt AGD|Piekarniki.
 • Separator ścieżek grup towarowych – domyślnie jest to znak przecinka. Istnieje możliwość przypisania pojedynczego produktu do kilku grup towarowych jednocześnie. W takim przypadku w pliku importu w polu odpowiadającym grupie towarowej należy podać kilka wartości oddzielonych opisywanym separatorem. Np. jeżeli chcemy dany produkt dopisać do 2 grup towarowych: SprzętAGD|Piekarniki|Piekarniki elektryczne oraz do grupy Zestawyczyszczące w polu tym należałoby wpisać: Sprzęt AGD|Piekarniki|Piekarniki elektryczne,Zestawy czyszczące.
 • Separator elementów (separator słów w słownikach, serii) – domyślnie jest to znak przecinka. Plik importu/eksportu może zawierać pola odpowiadające słownikom oraz seriom, do których produkt jest przypisany. Jeżeli produkt posiada wpisanych kilka słów w danym słowniku bądź jest przypisany do kilku serii jednocześnie, wówczas w polu odpowiedzialnym za dany słownik lub w polu odpowiadającym przypisaniu do serii znajdzie się kilka wartości tekstowych, które będą oddzielone omawianym separatorem (domyślnie przecinkiem). Jeżeli w systemie istnieje np. słownik o nazwie "Przeznaczenie", a dany produkt w tym słowniku będzie miał wpisane wartości: "Dla domu", "Dla biura", wówczas w polu odpowiadającym słownikowi Przeznaczenie będzie zapisana wartość Dla domu, Dla biura.
Dodaj parametry importu

Zakładka: Mapowanie kolumn

W omawianej zakładce wyświetlają się wszystkie parametry (kolumny), które zostały odczytane z pliku importu, czyli wszystkie parametry, które będą się znajdować każdorazowo przy dokonywaniu importu pliku o wskazanym formacie. W lewej kolumnie tabeli w kolejnych wierszach widnieją wszystkie odczytane parametry z pliku, a w kolumnie prawej przy każdym parametrze administrator ma możliwość wskazania, któremu parametrowi z bazy danych sklepu odpowiada wybrany parametr z pliku importu. Administrator dokonuje więc translacji (mapowania) między parametrami z pliku na parametry w bazie danych sklepu. Dla każdego parametru z pliku można wskazać odpowiadający mu parametr w sklepie bądź wybrać opcję [pomiń], która oznacza, że dany parametr z pliku nie będzie zapisywany do bazy danych sklepu. Parametry w sklepie, które wybierane są z rozwijalnej listy podzielone są na 3 kategorie: Podstawowe (podstawowe parametry zadawane przy edycji produktu), Poziom cenowy (wykaz wszystkich dostępnych poziomów cenowych), Słownik (wykaz wszystkich dostępnych słowników w bazie danych sklepu).

Kliknięcie przycisku Zatwierdź dopisuje zapisaną konfigurację na liście. Zapisaną konfigurację można edytować w pełnym zakresie, przy edycji nie jest jednak dostępne ponowne wczytanie wzorca pliku importu.

Mapowanie importu

Eksport produktów

Opcja eksportu produktów służy do wygenerowania pliku w formacie CSV, który można zapisać na lokalnym dysku i następnie dokonać jego obróbki w zewnętrznym oprogramowaniu, np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Wygenerowany plik zawiera wszystkie produkty z bazy danych sklepu. W każdym wierszu (dla każdego produktu) podawane są następujące informacje: Grupa towarowa, Indeks towarowy, Nazwa produktu, Jednostka miary, Opis skrócony, Opis pełny, Ilość, Dokładność zakupu, Serie, Połączone, Warianty, Podprodukty, Stawka VAT, Stara cena (wspólna dla wszystkich poziomów cenowych) oraz ceny dla wszystkich istniejących poziomów cenowych oraz wartości słowników dla wszystkich istniejących słowników w sklepie. Są to więc wszystkie wartości, które występują przy parametryzacji mapowania kolumn dla pliku importu.

Przed wykonaniem eksportu należy wypełnić formularz, który zawiera następujące pola:

 • Ceny w pliku eksportu toceny netto / ceny brutto – w zależności oddokonanego wyboru w pliku zostaną zapisane wyłącznie ceny netto albo ceny brutto
 • Rozmiar pojedynczego pakietu (liczba produktów) – określa liczbę produktóweksportowanych wjednym pakiecie. Wykonywanie eksportu do pliku podzielonejest na pakiety zawierające określoną liczbę produktów. Ustawienie dużegorozmiaru pakietu może powodować błędy wynikające ze zbyt małej wydajnościserwera. Rozmiar pakietu należy więc ustawić na niższą wartość w przypadkukorzystania z mniej wydajnych serwerów. W przypadku wystąpienia błęduwynikającego z wydajności, plik importu nie zostanie wygenerowany.
 • Kodowanie znaków – rodzaj kodowania znaków w pliku importu – do wyboru UTF-8, CP-1250, ISO-8859
 • Separator kolumn – określa znak, który służy do separacji kolumn (parametrów) w pliku eksportu. Opcje do wyboru:

  • Tabulator [Tab]
  • Przecinek [,]
  • Średnik [;]
 • Separator tekstu – określa sposób, w jaki tekst jest grupowany w obrębiepojedynczego parametru. Separator ten otacza pojedynczą kolumnę (parametr) napoczątku i końcu tekstu. Jeżeli wybierzemy jako separator cudzysłów ("), oznaczato, że każdy parametr w pliku ma być otoczony tym znakiem, np. "Grupatowarowa". Dostępne opcje:

  • [Brak]
  • Cudzysłów ["]
  • Apostrof [']
 • Separator grup towarowych (separator poszczególnych grup towarowych w ścieżce) – domyślnie jest to znak |. Separator ten ma znaczenie w przypadku, gdygrupy towarowe w systemie sklepu tworzą wiele poziomów (hierarchię). W takimprzypadku w bazie danych występują grupy główne oraz grupy podrzędne (na wielu poziomach). Np. może istnieć grupa główna "Sprzęt AGD" (poziom 1), do którejpodpięta jest podgrupa "Piekarniki" (poziom 2), w obrębie której istnieje kolejnapodgrupa "Piekarniki elektryczne" (poziom 3). Plik eksportu w polu odpowiadającym grupie towarowej będzie zawierać pełną informację o grupie, do której przypisany jest produkt, z uwzględnieniem całej hierarchii danej grupy. W podanym przypadku,gdy produkt jest przypisany do podgrupy "Piekarnikielektryczne" (na ostatnim,trzecim poziomie), parametr odpowiadający grupietowarowej będzie miećpostać: Sprzęt AGD|Piekarniki|Piekarniki elektryczne.Jak widać, kolejnepoziomy podgrup będą oddzielone opisywanym separatorem.
 • Separator ścieżek grup towarowych – domyślnie jest to znak przecinka. Istniejemożliwość przypisania pojedynczego produktu do kilku grup towarowychjednocześnie. W takim przypadku w pliku eksportu w polu odpowiadającym grupietowarowej będzie podanych kilka wartości oddzielonych opisywanym separatorem.Np. jeżeli produkt jest przypisany do 2 grup towarowych: Sprzęt AGD|Piekarniki|Piekarniki elektryczne oraz do grupy Zestawy czyszczące w polu tym pojawi się: Sprzęt AGD|Piekarniki|Piekarniki elektryczne, Zestawy czyszczące.
 • Separator elementów (separator słów w słownikach, serii) – domyślnie jest to znak przecinka. Plik importu/eksportu może zawierać pola odpowiadającesłownikom oraz seriom, do których produkt jest przypisany. Jeżeli produkt posiadawpisanych kilka słów w danym słowniku bądź jest przypisany do kilku seriijednocześnie, wówczas w polu odpowiedzialnym za dany słownik lub w poluodpowiadającym przypisaniu do serii znajdzie się kilka wartości tekstowych, którebędą oddzielone omawianym separatorem (domyślnie przecinkiem). Jeżeli wsystemie istnieje np. słownik o nazwie "Przeznaczenie", a dany produkt w tymsłowniku będzie miał wpisane wartości: "Dla domu", "Dla biura", wówczas w poluodpowiadającym słownikowi Przeznaczenie będzie zapisana wartość Dla domu, Dla biura.

Przycisk Eksportuj plik, który dostępny jest pod formularzem, rozpoczyna pobieranie pliku eksportu, który można zapisać na lokalnym dysku.

Eksport produktów ze sklepu internetowego
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.