Zarządzanie cenami w sklepie internetowym

Ceny

Zakładka Ceny zawiera rozbudowaną funkcjonalność zapewniającą wprowadzanie poziomów cen, stawek VAT oraz definiowanie rabatów. W sekcji tej zawarte są również mechanizmy automatycznego przeliczania oraz zaokrąglania cen według zadanych kryteriów.

Poziomy cen

System sklepu internetowego zakłada możliwość oferowania towarów po różnych cenach w zależności od kupującego. W tym celu w sklepie można definiować poziomy cen (np. można zdefiniować poziom cen "hurtowy", "detaliczny" itp.). Dla każdego produktu podaje się ceny dla wszystkich istniejących poziomów cen (np. podaje się cenę hurtową i detaliczną). Każdy klient sklepu przypisany jest do wybranego poziomu cen i w zależności od tego przypisania prezentowane mu są odpowiednie ceny. Oczywiście można też zdefiniować tylko jeden poziom cen – wówczas wszyscy klienci będą widzieli takie same ceny.

Po wybraniu opcji Ceny -> Poziomy cen system wyświetla listę istniejących poziomów cen. Możliwe jest usunięcie danego poziomu (Usuń) lub też edytowanie jego nazwy (Edytuj). System nie pozwoli na usunięcie poziomu cen, który jest przypisany do któregokolwiek klienta.

Poziomy cen - lista

Aby stworzyć nowy poziom cen, należy wybrać opcję Dodaj poziom. System otworzy okienko dodawania poziomu zawierające trzy pola:

 • Kopiuj ceny z poziomu – opcja pozwala wybrać poziom, z którego ceny mają zostać skopiowane do właśnie dodawanego poziomu. Ponieważ każdy produkt musi posiadać wpisane ceny dla wszystkich poziomów cen, dodając nowy poziom cenowy musimy uzupełnić brakujące ceny w nowo dodawanym poziomie dla każdego produktu. Zapewnia to mechanizm kopiowania cen ze wskazanego istniejącego poziomu do poziomu właśnie dodawanego.
 • Nazwa – służy do wprowadzenia nazwy tworzonego poziomu cen
 • Nie przeliczaj automatycznie – checkbox do zaznaczenia – opcja ma znaczenie w module automatycznego przeliczania cen (opcja Ceny -> Przelicz dostępna z menu głównego, zakładka Zapisane kryteria), który daje możliwość seryjnego dokonywania kilku przeliczeń między poziomami cen. Jeżeli dany poziom cen jest oznaczony checkboxem Nie przeliczaj automatycznie, wówczas przeliczenie, które jako poziom docelowy ma wpisany oznaczony checkboxem poziom cen, nie zostanie wykonane.

Po zatwierdzeniu dodania nowego poziomu cen system wykona kopię cen ze wskazanego przez administratora poziomu do dodawanego właśnie poziomu. Po dodaniu nowego poziomu skopiowane ceny można zmienić ręcznie edytując każdy produkt bądź skorzystać z modułu automatycznego przeliczania cen (opcja Ceny -> Przelicz, o czym mowa w dalszej części instrukcji).

Dodawanie poziomu cen

Stawki VAT

Zakładka Stawki VAT zawiera wykaz stosowanych w sklepie stawek, po jakich sprzedawane są produkty.

W celu dodania nowej stawki VAT należy kliknąć button Dodaj stawkę, a następnie wypełnić formularz, który składa się z trzech pól:

 • Nazwa – pole tekstowe (wpisujemy np. "23%", "0%", "zwolnione")
 • Wartość % – wartość liczbowa stawki VAT
 • Kod na drukarkę – kod, który będzie widoczny przy cenie produktu na wydruku z drukarki fiskalnej (używanie tego kodu wymaga posiadania modułu obsługi drukarki fiskalnej)

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza, na liście istniejących stawek VAT pojawi się nowo dodana pozycja.

Wpisy widoczne na liście można edytować (Edytuj), oraz usuwać (Usuń). System nie pozwala na usunięcie stawki VAT, która jest przypisana do któregokolwiek produktu.

Stawki VAT

Rabaty

System sklepu umożliwia tworzenie i zapisywanie zasad obliczania rabatów. Pojedynczy wpis, który posiada swoją nazwę i określa te zasady zwany jest w sklepie "Rabatem". Utworzony rabat może być następnie przypisany do wybranych klientów, którzy dzięki temu mogą dokonywać zakupów po korzystniejszych cenach. Rabatów w sklepie może być wiele.

Wysokość rabatu może być uzależniona od kwoty zamówienia, gdyż dla każdego rabatu można utworzyć jeden lub kilka progów cenowych, w zależności od których będzie obowiązywała różna stawka procentowa upustu.

W celu dodania nowego rabatu należy kliknąć button Dodaj rabat, a następnie wypełnić formularz. Na zakładce “Dane podstawowe" tego formularza znajdują się pola:

 • Nazwa – nazwa, pod którą rabat będzie występował w systemie
 • Aktywny – określenie, czy rabat jest aktywny podczas składania zamówień

Po zatwierdzeniu w/w formularza okienko nie zamknie się, a obok zakładki Dane podstawowe pojawi się nowa zakładka o tytule Wartości. Po przejściu na nią należy zdefiniować progi rabatowe (przynajmniej jeden) podając określoną procentowo wielkość rabatu oraz minimalną wartość zamówienia, przy której zadany rabat będzie obowiązywał. Klikając w opcję Dodaj wartość na ekranie pojawi się formularz z polami:

 • Rabat – wielkość rabatu w %
 • Wartość od – kwota (suma towarów w koszyku klienta bez przesyłki), od której zacznie obowiązywać zadany rabat

Po zatwierdzeniu wypełnionego formularza system wyświetli właśnie wprowadzony wpis na liście wprowadzonych progów rabatowych. Jak wcześniej wspomniano, można wprowadzić dowolną ilość progów rabatowych.

Proces dodawania rabatu należy zakończyć klikając przycisk Zatwierdź. Utworzony rabat może zostać przypisany dowolnemu klientowi – opcja ta dostępna jest przy edycji klientów – zakładka Klienci dostępna z menu głównego.

Jeżeli chcemy przydzielić stały procentowy rabat dla danej grupy klientów (np. 5% bez względu na wartość zamówienia), w takim przypadku definiując rabat należy wprowadzić jeden próg dostępny od wartości zamówienia 0 PLN.

Utworzone rabaty można edytować i usuwać ze sklepu.

Rabaty

Przelicz

Omawiana zakładka służy do automatycznego przeliczania cen między dwoma wskazanymi poziomami cen (lub w obrębie tego samego poziomu). Przed dokonaniem przeliczenia wskazujemy źródłowy poziom cen (poziom, z którego ceny będą pobierane) oraz poziom docelowy (w którym ceny będą zapisywane). Oprócz tego wskazujemy operację, jaką system ma wykonać przy przepisywaniu cen, np. zadajemy, że system ma pobrać ceny z poziomu hurtowego (źródłowego), podnieść je o 10% i zapisać w poziomie detalicznym (docelowym). W wyniku wykonania takiej operacji system dla każdego produktu pobierze ceny hurtowe, podniesie je o 10% i zapisze wynik jako ceny detaliczne. W formularzu przeliczania cen można dodatkowo zawęzić kryterium przeszukiwania produktów ograniczając wykonywaną operację np. tylko dla produktów z określonej grupy towarowej czy tylko dla produktów, których cena hurtowa jest niższa bądź wyższa od określonej kwoty.

Po wybraniu zakładki Przelicz wyświetlają się 2 zakładki: Przeliczanie oraz Zapisane kryteria.

W celu dokonania przeliczenia cen należy wypełnić formularz dostępny w zakładce Przeliczanie. Zawiera on następujące pola:

 • Poziom źródłowy – określa z którego poziomu cenowego będą pobierane ceny
 • Poziom docelowy - pozwala na określenie do jakiego poziomu mają być przeniesione ceny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Poziom źródłowy i docelowy wskazywał na ten sam poziom cenowy. W takim przypadku można w łatwy sposób np. podnieść cenę detaliczną o 5% dla wszystkich produktów.
 • Przenoszoną cenęzwiększ o/zmniejsz o%/ – określamy operację wykonywaną w trakcie przeliczania cen. Możemy wybrać zwiększenie bądź zmniejszenie ceny o podaną wartość oraz zadać, czy podana wartość ma charakter procentowy czy kwotowy – np. zwiększamy cenę o 10% albo np. zmniejszamy cenę o 5 zł.
 • Przenoszone ceny zapisz w polu – określa, w którym polu system ma zapisać przenoszoną cenę. Każdy produkt dla każdego poziomu cenowego posiada po 3 ceny: cenę zwykłą, cenę promocyjną oraz cenę "przekreśloną" (sugerowaną). Przy przeliczeniu wybieramy, w którym polu w poziomie docelowym ma zostać zapisany wynik. Przy przeliczaniu cen z poziomu źródłowego cena jest zawsze pobierana z pola "cena" (cena zwykła), natomiast w przypadku poziomu docelowego możemy wybrać do którego pola cena ma zostać zapisana. Jeżeli chcemy przeliczyć ceny z jednego poziomu i zapisać w drugim we wszystkich trzech polach, przeliczenie musimy wykonać trzykrotnie.
 • Grupa towarowa – wybór pozwala zawęzić wykonywaną operację wyłącznie dla produktów przypisanych do określonej grupy towarowej
 • Promocje – wybór pozwala zawęzić wykonywaną operację wyłącznie dla produktów przypisanych do określonej promocji
 • Uwzględniaj ceny – pozwala zawęzić operację do produktów, których cena w poziomie źródłowym jest mniejsza lub/i większa od podanej kwoty (wraz z możliwością zaznaczenia, czy podana wartość jest ceną netto, czy brutto)
 • Słownik – pozwala zawęzić operację do produktów, które mają wpisane podane słowo w wybranym słowniku (np. w słowniku "Producenci" jest wpisana odpowiednia firma).

Po wpisaniu zadanych kryteriów, należy kliknąć Przelicz. System przeliczy ceny i wyświetli komunikat, dla ilu produktów ceny zostały zmienione.

Przeliczanie cen

Kryteria przeliczania cen mogą zostać zapamiętane w systemie (opcja Zapamiętaj kryteria dostępna pod formularzem) pod wybraną nazwą (Nazwa). Dokonany w ten sposób zapis trafia do zakładki Zapisane kryteria, dzięki czemu w szybszy sposób będziemy mogli wykonywać ponownie tę samą operację w przyszłości.

Zakładka Zapisane kryteria wyświetla listę zapamiętanych kryteriów przeliczania cen. Wybranie przycisku Załaduj przenosi nas do formularza Przeliczanie, który zostaje automatycznie wypełniony wszystkimi kryteriami, które zostały wcześniej zapisane pod zadaną nazwą. Proces przeliczania można uruchomić zatwierdzając wypełniony już formularz.

Na liście Zapisanych kryteriów oprócz usuwania wybranej pozycji (przycisk Usuń) istnieje również przycisk przesuwający daną pozycję, zmieniając kolejność wyświetlania na liście. Kolejność pozycji na liście zapisanych kryteriów ma znaczenie dla funkcji Uruchom przeliczanie wywoływanej kliknięciem buttona widniejącego pod tabelą. Dla celów tej funkcji na liście istnieje również funkcja Aktywuj / Dezaktywuj, która sprawia, że dane kryterium jest bądź nie jest brane pod uwagę w przypadku wybrania funkcji Uruchom przeliczanie.

Funkcja Uruchom przeliczanie służy do wykonania kolejno wszystkich zapisanych kryteriów wyszukiwania, które widoczne są na liście. Zostaną jednak wykonane tylko te pozycje, które są oznaczone jako Aktywne. Pozycje oznaczone jako Nieaktywne nie będą wykonane.

Załóżmy, że na liście mamy zapisane 2 kryteria. Pierwsze z nich przepisuje ceny z poziomu hurtowego do detalicznego podnosząc je automatycznie o 10%. Drugie kryterium obniża ceny detaliczne o 2% w przypadku gdy cena detaliczna jest większa od 500zł. Wywołanie funkcji Uruchom przeliczanie wykona kolejno oba zapisane kryteria, czyli ceny detaliczne zostaną obliczone jako cena hurtowa powiększona o 10%, a następnie wszystkie ceny detaliczne większe od 500zł zostaną obniżone o 2%. Wszystko za jednym kliknięciem. Mechanizm ten jest szczególnie użyteczny w przypadku importowania cen z plików tekstowych. Wyobraźmy sobie, że od naszego hurtownika otrzymujemy plik z cenami hurtowymi, które importujemy do naszego sklepu. Dzięki mechanizmowi automatycznego przeliczania możemy w łatwy sposób przetworzyć te ceny i przedstawić klientom ceny detaliczne w sposób zgodny z przyjętym algorytmem ustalania tych cen na podstawie cen hurtowych.

Informacje na temat importowania cen z plików zewnętrznych znajdują się w opisie sekcji Import/Eksport -> Import cen.

Kryteria przeliczeń cen

Zaokrąglaj

Opcja zaokrąglania cen daje możliwość automatycznej zmiany cen w wybranym poziomie cenowym w taki sposób, aby wszystkie ceny miały określony format. Dzięki temu możemy wygenerować ceny zaokrąglone do pełnych dziesiątek groszy albo sprawić, aby wszystkie ceny miały postać "bez 1 grosza" (np. cenę 5,00zł zastępujemy ceną 4,99zł).

Przystępując do funkcji zaokrąglania cen należy wypełnić formularz (Parametry zaokrąglania), który zawiera następujące pola:

 • Poziom cenowy – poziom cen, w obrębie którego dokonamy przeliczenia cen
 • Zaokrąglaj według cen – określa czy system ma zaokrąglać ceny netto czy brutto
 • Uwzględniaj ceny – określa zakres cen, jaki system ma brać pod uwagę podczas zaokrąglania (kryteria dotyczą cen netto lub brutto w zależności od ustawień w polu "Zaokrąglaj według cen")
 • Zaokrąglaj do - pozwala określić do jakich wartości system ma zaokrąglać (5gr, 10gr, 50gr, 1zł, 5zł, 10zł, 50zł, 100zł)
 • Sposób zaokrąglania

  • w dół lub w górę – zaokrąglanie cen zgodne z zasadami księgowości
  • zawsze w dół
  • zawsze w górę
 • Po zaokrągleniu odejmij od ceny - określamy, jaka wartość ma zostać odjęta od ceny po zaokrągleniu. Dzięki tej opcji można wygenerować np. ceny "bez 1 grosza" (np. 9,99zł zamiast 10,00zł)

Po określeniu parametrów zaokrąglania należy kliknąć button Zatwierdź.

Zaokrąglanie cen
Zainteresowała Cię Nasza oferta?

Skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz kontaktowy - oddzwonimy!

Nasze biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 17:00
Przetestuj bezpłatnie AptusShop!×
Oferujemy możliwość bezpłatnego zapoznania się z funkcjonalnością sklepu internetowego AptusShop przez okres 3 tygodni. Bez żadnych zobowiązań z Twojej strony uruchomimy w pełni działający sklep wraz z panelem administracyjnym pod testowym adresem.
Wersja demonstracyjna oprogramowania sklepu internetowego AptusShop

Administratorem danych osobowych jest Aptus.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000348810, NIP: 6342737712, REGON 241453835, kapitał zakładowy: 120.000,00 zł. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.